banner image
Basılı Bültenler

TL Mevduata Dönüşümden Elde Edilen Kazançlara İstisna Uygulamasına İlişkin 19 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlanmıştır

2022/15 sayılı sirkülerimizde açıklandığı üzere, 29 Ocak 2022 tarihli ve 31734 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 7352 sayılı "Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 2 nci maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanun’una eklenen geçici 14 üncü madde ile, kurumlar vergisi mükellefleri ile bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükelleflerinin 31 Aralık 2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını ve altın hesaplarını, Türk lirasına mevduat veya katılım hesabına dönüştürmeleri durumunda ilgili maddede belirtilen kazançların kurumlar vergisinden istisna tutulmasına ilişkin açıklamaların yer aldığı 19 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 11 Şubat 2022 tarihli ve 31747 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ kapsamında açıklanan önemli hususlar aşağıda özetlenmiştir.

  • Türk Lirası mevduat hesabının 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanun’unun ilgili hükmü kapsamında açılması şartıyla Türk Lirasına dönüşümün 7352 sayılı Kanunun Resmî Gazete'de yayım tarihinden (20 Ocak 2022) önce olması istisnadan yararlanmaya engel teşkil etmeyecektir.
  • Öte yandan, 31 Aralık 2021 tarihli bilançoda yer alan ve 01 Ekim 2021 tarihinden önceki dönemlere ilişkin dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan kur farkı kazançlarının bu istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir.
  • İstisnaya konu edilecek kur farkı gelirinin tespitine münhasır olmak üzere, dönem içi döviz çıkışlarında ve istisna tutarının hesaplanmasında ilgili hesaba giriş sırası esas alınacaktır.
  • 31 Aralık 2021 tarihli bilançonun “Bankalar Hesabında” yer alan yabancı paraların birden fazla döviz tevdiat hesabından oluşması halinde 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 14 üncü maddesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ilgili mevzuatı çerçevesinde dönüştürülebilen döviz cinslerine ilişkin döviz tevdiat hesapları istisna tutarının belirlenmesinde birlikte dikkate alınacaktır.
  • Mükellefler tarafından, 31 Aralık 2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarının sadece bir kısmının bu düzenleme kapsamında Türk Lirası mevduat veya katılma hesabına dönüştürülmesi halinde, dönem sonu (31 Aralık 2021) itibarıyla kur farkı değerlemesinden doğan kambiyo karının istisna uygulanacak kısmı, Türk Lirasına dönüştürülen yabancı paraların mükellefin 31 Aralık 2021 tarihli bilançosunda yer alan yabancı para hesabına oranı dikkate alınmak suretiyle tespit edilecektir.

1) 17 Şubat 2022’e Kadar Dönüşümün Yapılması Halinde Uygulanacak İstisnalar

Düzenleme, dördüncü geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine kadar ve bu tarih sonrası dönüşüm olmak üzere iki dönemi dikkate almaktadır. Düzenlemeye göre, kurumların 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını, dördüncü geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine (17 Şubat 2022) kadar Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı, geçici 14. maddede öngörülen süre ve şekilde Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda aşağıda belirtilen kazançlar kurumlar vergisinden istisna olacaktır:

  • Yabancı paraların dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan kur farkı kazançlarının 01 Ekim 2021 ila31 Aralık 2021 tarihleri arasındaki döneme isabet eden kısmı,
  • 2021 yılı dördüncü geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine kadar (17 Şubat 2022) Türk lirasına çevrilen hesaplarla ilgili oluşan kur farkı kazançları ile söz konusu hesaplardan dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar.

2) 17 Şubat 2022’den Sonra Dönüşümün Yapılması Halinde Uygulanacak İstisnalar

Kurumların 31 Aralık 2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 17 Şubat 2022 tarihinden sonra 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı, geçici 14. maddede öngörülen süre ve şekilde Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda oluşan kur farkı kazançları, geçici vergi dönemi sonu değerlemesiyle Türk lirasına çevrildiği tarih arasına isabet eden kısmı ile dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden istisna olacaktır.

Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:19)

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala