banner image
Basılı Bültenler

Nakit Sermaye Artırımı Üzerinden Hesaplanan Faiz İndiriminde Dikkate Alınacak Oran Belirlenmiştir

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Diğer indirimler” başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde; sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan "Bankalarca açılan Türk Lirası cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı" dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın % 50'sinin kurum kazancından indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yapılan değişiklikle, söz konusu % 50 oranının yurt dışından gelen sermaye payları için % 75 olarak uygulanması yönünde düzenleme yapılmıştır (2021/77 sayılı sirkülerimizde detaylı açıklamalara yer verilmiştir).

1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin “10.6. Sermaye artırımında indirim” başlıklı bölümde söz konusu indirim uygulamasında, TCMB tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları”ndan “Ticari Krediler (TL Üzerinden Açılan) (Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç)” faiz oranının dikkate alınacağı belirtilmiştir.

Ayrıca, bahsi geçen indirim tutarının hesaplanmasında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan ticari krediler faiz oranı dikkate alınacağından, söz konusu indirimden; 2021 yılı Kurumlar Vergisi beyannamesinde ve/veya geçici vergi dönemlerinden sadece 4 üncü geçici vergilendirme dönemi itibari ile yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

Kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim konusu yapılamayan tutarlar, izleyen hesap dönemine ilişkin geçici vergilendirme dönemlerine ait geçici vergi matrahlarının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.

Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda, 2021 yılı hesap dönemine ilişkin olarak indirim uygulamasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından en son açıklanan % 24,52 (yüzde yirmi dört virgül elli iki) oranı dikkate alınacaktır.

Söz konusu oranlara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

https://evds2.tcmb.gov.tr/index.php?/evds/portlet/0QRrRj0ew0Y%3D/tr

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala