banner image
Basılı Bültenler

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 42 Seri Numaralı Tebliğ Resmî Gazete’de Yayımlanmıştır

28 Mayıs 2022 tarihli ve 31849 sayılı Resmî Gazete’de "Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 42)" yayımlanmıştır.

2022/29 sayılı sirkülerimizde açıklandığı üzere, 15 Nisan 2022 tarihli ve 31810 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan 7394 Sayılı "Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

 • Çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ile yabancılara KDV istisnası kapsamında teslim edilen konut veya iş yerinin elde tutma süresinin 3 yıla çıkarılması,
 • Teşvik belgeli yatırımlar kapsamında yapılan inşaat işlerine ilişkin yüklenilen KDV’nin iadesine ilişkin düzenlemenin istisna uygulaması kapsamına alınması,
 • Elektrik motorlu taşıt araçlarını Türkiye'de üreten mükelleflere verilen mühendislik hizmetlerinin 31 Aralık 2023 tarihine kadar KDV'den istisna edilmesi.

Söz konusu Tebliğ ile 7394 sayılı Kanun ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nda yapılan düzenlemelere ilişkin olarak KDV Genel Uygulama Tebliğinde bazı değişiklikler yapılmış olup, yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

A) Çalışma veya Oturma İzni Alarak Altı Aydan Daha Fazla Yurt Dışında Yaşayan Türk Vatandaşları ile Yabancılara KDV İstisnası Kapsamında Teslim Edilen Konut veya İş Yerinin Elde Tutma Süresinin 3 Yıla Çıkarılması

Bilindiği üzere, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi uyarınca, konut veya iş yeri olarak inşa edilen binaların ilk tesliminde uygulanmak ve bedeli döviz olarak Türkiye'ye getirilmek kaydıyla, resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye'de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları hariç olmak üzere, çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye'de olmayan ve bir işyeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye'de kazanç elde etmeyen kurumlara yapılan konut veya iş yeri teslimleri KDV’den istisna idi.

2022/29 sayılı sirkülerimizde açıklandığı üzere, 7394 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13 üncü maddesinde yapılan değişiklikle, çalışma veya oturma izni alarak 6 aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ile yabancılara KDV istisnası kapsamında teslim edilen konut veya iş yerinin elde tutma süresi 1 yıldan 3 yıla çıkarılmıştı.

Söz konusu Tebliğ ile yukarıda bahsi geçen değişiklik neticesinde KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-12.) ve (II/B-12.3.) bölümlerinde yapılan değişikliklere aşağıda yer verilmiştir:

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-12.) Bölümünde Yapılan Değişiklik

Eski Hali

Yeni Hali

İstisna kapsamında satış yapanlar, konut veya iş yeri satışının 3065 sayılı Kanunun (13/i) maddesi kapsamında KDV’den istisna olarak yapıldığını tapu müdürlüklerine bildirirler. Bu bildirim üzerine, tapu müdürlükleri tarafından tapu kütüğünün beyanlar hanesine, bu konut veya işyerlerinin bir yıl içerisinde elden çıkarılması halinde zamanında tahsil edilmeyen verginin, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil faizi oranında hesaplanan gecikme faiziyle birlikte ödeneceği hususunda şerh konulur.

İstisna kapsamında satış yapanlar, konut veya iş yeri satışının 3065 sayılı Kanunun (13/i) maddesi kapsamında KDV’den istisna olarak yapıldığını tapu müdürlüklerine bildirirler. Bu bildirim üzerine, tapu müdürlükleri tarafından tapu kütüğünün beyanlar hanesine, bu konut veya işyerlerinin üç yıl içerisinde elden çıkarılması halinde zamanında tahsil edilmeyen verginin, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil faizi oranında hesaplanan gecikme faiziyle birlikte ödeneceği hususunda şerh konulur.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-12.3) Bölümünde Yapılan Değişiklikler

Eski Hali

Yeni Hali

İstisna kapsamında teslim alınan konut veya iş yerinin bir yıl içerisinde elden çıkarılması halinde zamanında tahsil edilmeyen vergi, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil faizi oranında hesaplanan gecikme faiziyle birlikte tapu işleminden önce elden çıkaran tarafından taşınmazın bulunduğu yer vergi dairesine ödenir. Ödemenin yapıldığına ve devrin yapılmasının mümkün olduğuna dair ilgili vergi dairesinden alınan yazı ibraz edilmeden tapu müdürlükleri tarafından devir işlemi gerçekleştirilmez.

İstisna kapsamında teslim alınan konut veya iş yerinin üç yıl içerisinde elden çıkarılması halinde zamanında tahsil edilmeyen vergi, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil faizi oranında hesaplanan gecikme faiziyle birlikte tapu işleminden önce elden çıkaran tarafından taşınmazın bulunduğu yer vergi dairesine ödenir. Ödemenin yapıldığına ve devrin yapılmasının mümkün olduğuna dair ilgili vergi dairesinden alınan yazı ibraz edilmeden tapu müdürlükleri tarafından devir işlemi gerçekleştirilmez.

 

Eski Hali

Yeni Hali

Bir yıllık süre dolduktan (bir yıllık süre olarak izleyen yılın aynı ay ve aynı günü dikkate alınır) sonra yapılacak devir işlemlerinde vergi ve tecil faizi aranmaz.

Üç yıllık süre dolduktan (üç yıllık süre olarak izleyen yılın aynı ay ve aynı günü dikkate alınır) sonra yapılacak devir işlemlerinde vergi ve tecil faizi aranmaz.

B) Teşvik Belgeli Yatırımlar Kapsamında Yapılan İnşaat İşlerine İlişkin Yüklenilen KDV’nin İadesine İlişkin Düzenlemenin İstisna Uygulaması Kapsamına Alınması

2022/29 sayılı sirkülerimizde açıklandığı üzere, 7394 Sayılı Kanun’un 11 inci maddesi ile imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin iadesi uygulaması, istisna uygulamasına çevrilmiş, ayrıca turizme yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan inşaat işleri de bu istisna kapsamına alınmış ve süresi 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatılmıştı.

Yukarıda yapılan açıklama doğrultusunda, imalat sanayi ile turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifaları 31 Aralık 2025 tarihine kadar katma değer vergisinden istisnadır.

42 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği ile yukarıda anılan düzenleme neticesinde KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/E-7.) bölümünün başlığı aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

Eski Hali

Yeni Hali

7. İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri

7. İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşlerine İlişkin 1/5/2022 Tarihinden Önce Yapılan Mal ve Hizmet Alımları

3065 sayılı Kanunun geçici 37 inci maddesinde

3065 sayılı Kanunun 7394 sayılı Kanun ile değişmeden önceki geçici 37 inci maddesinde

Yukarıda belirtilen bölümden sonra gelmek üzere başlığı ile birlikte aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

7/A. İmalat Sanayii ile Turizme Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri

Bilindiği üzere, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 7394 sayılı Kanun ile geçici 37 inci maddesinde, “İmalat sanayii ile turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifaları” 31 Aralık 2025 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesnadır.

Teşvik belgesine konu yatırımın tamamlanmaması halinde, zamanında alınmayan vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte yatırım teşvik belgesi sahibi alıcıdan tahsil edilir. Bu vergiler ve cezalarda zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılı başından başlayacaktır.

Bu kapsamda yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler, bu Kanunun 32 inci maddesi hükmü uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilir.

Söz konusu istisna uygulamasına ilişkin usul ve esaslar özetle aşağıda belirtilmiştir.

7/A.1. Kapsam

Söz konusu düzenleme ile 31 Aralık 2025 tarihine kadar uygulanmak üzere imalat sanayii ile turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin 1 Mayıs 2022 tarihinden itibaren yapılan teslim ve hizmetler KDV’den istisna edilmiştir.

Ayrıca, inşaat işlerinin yatırım teşvik belgesinde öngörülen yatırıma ilişkin olması, 31 Aralık 2025 tarihini aşmamak kaydıyla yatırım teşvik belgesinde öngörülen süre içinde yapılmış olması ve istisna uygulanacak harcama tutarının inşaat işlerine yönelik yatırım teşvik belgesinde yer alan yatırım tutarını aşmaması gerekmektedir.

İstisna, münhasıran söz konusu yatırımlar kapsamındaki inşaat taahhüt işi, nakliye, hafriyat ve benzeri inşa işlerine ilişkin olup, yatırımı yapanların söz konusu inşaat işlerinde kullanılan mal alımları da bu kapsamda değerlendirilecektir.

7/A.2. İstisnanın Uygulaması

İstisnadan yararlanmak isteyen yatırım teşvik belgesi sahibi mükellefler KDV yönünden bağlı oldukları vergi dairesine istisna belgesi almak için başvuruda bulunurlar. Başvuruda bulunan mükellefler tarafından inşaat işlerine ilişkin istisna kapsamında alınacak mal ve hizmet listesi, hazırlanan projeye uygun olarak elektronik ortamda sisteme girilir. Vergi dairesince gerekli kontroller yapıldıktan sonra şartları sağlayanlara elektronik olarak sisteme girilen mal ve hizmetle sınırlı olmak üzere istisna belgesi verilir (EK-30)

İstisna hükmünün yürürlüğe girdiği 1 Mayıs 2022 tarihinden önce veya bu tarihten itibaren başlayan inşaat işlerine ilişkin, 1 Mayıs 2022 tarihinden sonra yapılan mal ve hizmet alımları istisna kapsamında olup, inşaat işlerine ilişkin bu tarihten önce alınan mal ve hizmetlerin istisna belgesine dahil edilmesi mümkün değildir

7/A.3.Yatırım Teşvik Belgesine Konu Yatırımın Tamamlanmaması

Hatırlanacağı üzere, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun geçici 37 inci maddesine göre, yatırım teşvik belgesine konu yatırımın tamamlanmaması halinde, zamanında alınmayan vergi yatırım teşvik belgesi sahibi alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilmektedir.

Zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlar.

7/A.4. İstisnanın Beyanı

Bu istisna kapsamında yapılan teslim ve hizmetler, teslim ve hizmetin yapıldığı döneme ait KDV beyannamesinin "İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" kulakçığının, "Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler" tablosunda 339 kod numaralı “İmalat Sanayii ile Turizme Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşlerine İlişkin Teslim ve Hizmetler” satırı aracılığıyla beyan edilecektir.

İlgili satırın "Teslim ve Hizmet Tutarı" sütununa istisnaya konu teslim ve hizmetlerin KDV hariç tutarı, "Yüklenilen KDV" sütununa bu teslim ve hizmetlere ilişkin alım ve giderlere ait belgelerde gösterilen toplam KDV tutarı yazılacaktır. İade talep etmek istemeyen mükellefler, "Yüklenilen KDV" sütununa “0,00” yazmalıdır.

7/A.5. İade

Bu istisna kapsamındaki teslim ve hizmetlerden kaynaklanan iade taleplerinde aşağıda yer alan belgelerin olması gerekmektedir:

 • Standart iade talep dilekçesi
 • İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
 • İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
 • İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
 • Satış faturaları listesi
 • Yatırım teşvik belgesinin örneği
 • Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği ile kendisi tarafından ilgili mal ve hizmete ilişkin olarak proje kapsamında istisna uygulanarak alınacak mal ve hizmet listesinin örneği.

C) Elektrik Motorlu Taşıt Araçlarını Türkiye'de Üreten Mükelleflere Verilen Mühendislik Hizmetlerinin 31 Aralık 2023 Tarihine Kadar KDV'den İstisna Edilmesi

2022/29 sayılı sirkülerimizde açıklandığı üzere, 7394 Sayılı Kanun’un 12 inci maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen geçici 42 inci maddeyle, Türkiye’de gerçekleştirdikleri Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirdikleri elektrik motorlu taşıt araçlarını Türkiye'de imal eden mükelleflere bu araçların geliştirilmesine yönelik verilen ve yatırım teşvik belgesi kapsamında yer alan mühendislik hizmetleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar katma değer vergisinden istisna edilmişti.

Söz konusu Tebliğ ile yukarıda bahsedilen düzenleme neticesinde, KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/E-10.) bölümünden sonra gelmek üzere başlığı ile birlikte aşağıdaki bölüm eklenmiş olup, ilgili uygulamaya ilişkin usul ve esaslar özetle aşağıda belirtilmiştir.

11.1. Kapsam

İstisna kapsamına, 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 80 inci maddesi kapsamında teşviklerden yararlanmasına karar verilen teknolojilerin geliştirilmesi için Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirilen elektrik motorlu taşıt araçlarının geliştirilmesine yönelik olarak 31 Aralık 2023 tarihine kadar verilen mühendislik hizmetleri girmekte olup, söz konusu istisnadan, münhasıran Türkiye’de gerçekleştirdikleri Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirdikleri elektrik motorlu taşıt araçlarını Türkiye’de imal eden mükellefler yararlanabileceklerdir.

11.2. İstisnanın Uygulaması

Söz konusu düzenleme tam istisna mahiyetinde olup istisnadan yararlanmak isteyen yatırım teşvik belgesi sahibi mükellef, istisna kapsamında temin edeceği mühendislik hizmetine ilişkin KDV yönünden bağlı olduğu vergi dairesine başvuracaktır. Bu başvuru vergi dairesi tarafından değerlendirilerek mühendislik hizmeti alımlarında istisna uygulanacağına ilişkin istisna belgesi (EK:31) yatırım teşvik belgesi sahibi mükellefe verilecektir.

Hizmetin münhasıran yurtdışından temin edilecek olması halinde de istisna belgesinin alınması gerekmektedir.

İstisna uygulanan mühendislik hizmetleri nedeniyle yüklenilen KDV, hizmet ifa edenler tarafından indirim konusu yapılabilecek olup, indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV iade edilecektir.

11.3. Yatırım Teşvik Belgesine Konu Yatırımın Tamamlanmaması

Bilindiği üzere, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun geçici 42 inci maddesine göre, yatırımın tamamlanmaması halinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilmektedir.

Zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlar.

11.4. İstisnanın Beyanı

Bu istisna kapsamında yapılan mühendislik hizmetleri, hizmetin yapıldığı döneme ait KDV beyannamesinin "İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" kulakçığının, "Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler" tablosunda 340 kod numaralı “Elektrik Motorlu Taşıt Araçlarının Geliştirilmesine Yönelik Verilen Mühendislik Hizmetleri” satırı aracılığıyla beyan edilir.

Bu satırın "Teslim ve Hizmet Tutarı" sütununa istisnaya konu hizmetlerin KDV hariç tutarı, "Yüklenilen KDV" sütununa bu hizmetlere ilişkin alım ve giderlere ait belgelerde gösterilen toplam KDV tutarı yazılır. İade talep etmek istemeyen mükellefler, "Yüklenilen KDV" sütununa “0,00” yazmalıdır.

11.5. İade

Bu istisnadan faydalanılması için gerekli olan belgeler aşağıda belirtilmiştir:

 • Standart iade talep dilekçesi
 • İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
 • İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
 • İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
 • Satış faturaları listesi
 • Yatırım teşvik belgesinin örneği
 • İstisna belgesinin örneği.

Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 42)

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala