banner image
Basılı Bültenler

İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulamasına İlişkin 69 Seri Numaralı KDV Sirküleri Yayımlanmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 23 Haziran 2022 tarihli ve 69 Sayılı Katma Değer Vergisi sirkülerinde (KDV-69/2022-1), isteğe bağlı tam tevkifat uygulaması kapsamında alıcı mükelleflerin satıcı mükellefler ile düzenledikleri sözleşmelerin ve sözleşme düzenlenen satıcı mükellef bilgilerinin internet vergi dairesi üzerinden gönderilmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

2022/32 sayılı sirkülerimizde, 21 Nisan 2022 tarihli ve 31816 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 41 Seri Numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile birlikte isteğe bağlı tam tevkifat uygulamasının getirilmesine ilişkin açıklamalara yer verilmişti.

Bu kapsamda, alıcı mükelleflerin, isteğe bağlı tam tevkifat uygulaması kapsamında düzenledikleri sözleşmelerin bir örneği ile bu kapsamda işlem yapacak satıcı mükelleflerin bilgilerini (adı soyadı/unvanı, vergi dairesi, vergi kimlik numarası, sözleşme uygulama dönemi), işleme ilişkin KDV beyannamesinin verilmesinden önce liste halinde bağlı oldukları vergi dairesine vermeleri ve sözleşmelerin feshedilmesi, tadili vb. durumları da yine işleme ilişkin KDV beyannamesinin verilmesinden önce bağlı oldukları vergi dairesine bildirmeleri gerekmektedir.

Söz konusu 69 Sayılı KDV Sirkülerinde;

  • Yukarıda belirtilen sözleşmelerin ve bilgilerin verilmesine ilişkin işlemlerin İnternet Vergi Dairesindeki “Beyanname İşlemleri” bölümünde yer alan “İsteğe Bağlı Tam tevkifat Sözleşmeleri Bilgi Girişi” menüsüne girilerek yapılması,
  • Sözleşme listelerinin ve/veya eklerinin (sözleşmelerin feshedilmesi, tadili vb. durumlar dâhil) teknik arızalar nedeniyle elektronik ortamda gönderilmesinin mümkün olmaması halinde, Tebliğ ile belirlenmiş sürenin son gününe kadar bağlı bulunulan vergi dairesine posta yoluyla taahhütlü olarak gönderilmesi veya elden verilmesi

gerektiği konusunda açıklamalar yapılmıştır.

Söz konusu Sirkülere aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

 Katma Değer Vergisi Sirküleri/69 

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala