banner image
Basılı Bültenler

İhracatçıya ve Üreticiye Kurumlar Vergisi İndirimi, Yatırım Fonu Katılma Belgesi Kar Paylarına İstisna ve Bireysel Emeklilik Sistemi Uygulamasına İlişkin 7351 Sayılı Kanun Resmî Gazete ’de Yayımlanmıştır

22 Ocak 2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmî Gazete’ de 7351 sayılı “Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlandı.

Buna göre;

1) İhracatçılara ve Sanayi Sicil Belgesini Haiz ve Fiilen Üretim Faaliyetiyle İştigal Eden Kurumlara Kurumlar Vergisi Oranının 1 Puan İndirimli Uygulanması

Bilindiği üzere, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32 inci maddesinde kurumlar vergisi oranı yüzde 20 olarak düzenlenmişti.

2021/32 sayılı sirkülerimizde detaylı açıklandığı üzere, 22 Nisan 2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 11 inci Maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici 13 üncü madde ile, yüzde 20 olan kurumlar vergisi oranı 2021 yılı kurum kazançları için yüzde 25, 2022 yılı kurum kazançları için ise yüzde 23 oranında uygulanacağı hüküm altına alınmıştı.

Söz konusu Kanun’un 15 inci maddesi ile birlikte, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32 inci maddesine eklenen fıkralar aşağıda belirtilmiştir:

  • 7 inci fıkra ile ihracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanması,
  • 8 inci fıkra ile sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlarına kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanması, (Bu kazançların ihracata isabet eden kısmı için 7 inci fıkra hükmüne göre ayrıca indirim uygulanmayacaktır.)
  • 9 uncu fıkrası ile 7 inci ve 8 inci fıkralardaki indirimli oranların, Kurumlar Vergisi Kanun’unun 32 inci maddesi kapsamındaki diğer indirimler uygulandıktan sonraki kurumlar vergisi oranı üzerine uygulanacağı

düzenlenmiştir.

Bahsi geçen düzenleme; 01 Ocak 2022 tarihinden, özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerde 2022 takvim yılında başlayan özel hesap döneminin başından itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere 22 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2) Girişim sermayesi dışındaki diğer yatırım fonlarından elde edilen kâr paylarına istisna getirilmesi

Bilindiği üzere, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendinde iştirak kazançları istisnası düzenlenmiş idi. İlgili düzenlemeye göre,

  • Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine katılımlarından elde ettikleri kazançlar
  • Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun kârına katılma imkânı veren kurucu senetleri ile diğer intifa senetlerinden elde ettikleri kâr payları
  • Tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde ettikleri kâr payları

kurumlar vergisinden istisna idi.

İlaveten, tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kar payları hariç olmak üzere, diğer fon ve yatırım ortaklıklarının katılma payları ve hisse senetlerinden elde edilen kâr payları iştirak kazançları istisnasından yararlanamamaktadırlar.

Bahsi geçen Kanun’un 14 üncü maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-a maddesinde yapılan değişiklikle, girişim sermayesi dışındaki diğer yatırım fonlarından elde edilen kâr paylarına da istisnanın uygulanması sağlanmaktadır. Girişim sermayesi dışındaki diğer yatırım ortaklıklarından elde edilen kâr paylarına ise istisna uygulanmayacaktır. Ayrıca söz konusu istisna, portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunan yatırım fonlarından elde edilen iştirak kazançlarına uygulanmayacaktır.

3) Bireysel Emeklilik Sisteminde Yapılması Öngörülen Bazı Değişiklikler

Söz konusu Kanun ile 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanun’unda katılımcıların hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla aşağıda belirtilen değişikliklerin yapılması öngörülmektedir.

  • 4 üncü maddesi ile konut alımı, evlilik, eğitim ve benzeri özellik arz eden durumlarda ihtiyaç duyulabilecek tasarrufların bireysel emeklilik sistemi çatısı altında biriktirilerek kullanılabilmesine imkân verilmesi amaçlanmakta ve bu itibarla, bireysel emeklilik sisteminde belirli bir süre bulunmuş katılımcılara kısmen ödeme alma imkânı sağlanmaktadır.
  • 6 ncı maddesi ile Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda katılımcıların hak ve menfaatlerinin korunması adına yüzde 25 oranında Devlet katkısı hesaplamasına tabi olan sözleşmelere Kanun’un yürürlük tarihi itibarıyla Devlet katkısının yüzde 30 olarak uygulanmasına imkân sağlanmaktadır.
  • 7 nci maddesi ile talepleri halinde 45 yaş üstü katılımcıların da otomatik katılım sistemine dahil edilmesi amaçlanmaktadır.
  • 9 uncu maddesi ile Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarına yönelik yapılan düzenlemenin (Devlet katkısının yüzde 30 olarak uygulanması) halihazırda sistemde yer alan katılımcılara da uygulanmasına imkân sağlanmaktadır.

Söz konusu Kanun’a aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

7351 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala