banner image
Basılı Bültenler

Gerçek Faydalanıcıların Bildirimi Uygulamasında Gerçek Faydalanıcının Belirlenmesine İlişkin Açıklamalar Yapılmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 05 Eylül 2022 tarihinde VUK-145/2022-8 sayılı Vergi Usul Kanunu sirküleri yayımlanmıştır.

Söz konusu sirkülerde gerçek faydalanıcının belirlenmesi, doğrudan ve dolaylı kontrol ve en üst düzey icra yetkisine sahip kişilere ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

2021/54 sayılı sirkülerimizde açıklandığı üzere, 13 Temmuz 2021 tarihli ve 31540 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 529 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin gerçek faydalanıcılarının belirlenmesine ve bildirilmesine ilişkin olarak bildirim zorunluluğu getirilen mükellefler ile bildirimin şekli, bildirimde bulunulacak dönem, bildirim verme zamanı ve bildirimin gönderilme usulü belirlenmişti.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde 5 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan 145 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri’nde ise 529 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 5. maddesinde yer alan gerçek faydalanıcının belirlenmesine ilişkin aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır:

1) Gerçek Faydalanıcının Belirlenmesi

Bilindiği üzere, 529 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde de belirtildiği üzere gerçek faydalanıcı mutlaka gerçek kişi olmak zorundadır. Gerçek faydalanıcının belirlenmesinde aşağıdaki unsurlar bir bütün olarak dikkate alınmakta olup bu hususlar çerçevesinde tespit yapılmaktadır. 529 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde açıklandığı şekilde gerçek faydalanıcı;

a) Tüzel kişiliğin %25’i aşan hissesine sahip gerçek kişi ortakları,

b) Tüzel kişiliğin %25’i aşan hissesine sahip gerçek kişi ortağının gerçek faydalanıcı olmadığından şüphelenilmesi ya da bu oranda hisseye sahip gerçek kişi ortak bulunmaması durumunda, tüzel kişiliği nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi ya da kişileri

c) (a) ve (b) kapsamında gerçek faydalanıcının tespit edilemediği durumlarda, en üst düzey icra yetkisine sahip gerçek kişi ya da kişileri

İfade etmektedir.

Tüzel kişiliğin %25’i aşan hissesine sahip gerçek kişiler, her koşulda bildirilmelidir. Bununla birlikte söz konusu Tebliğ’in (b) ve (c) bentleri kapsamında da gerçek faydalanıcının belirlenmesi halinde bu kişi veya kişilerin isimleri gerçek faydalanıcı bildirim formunda bildirilir. Söz konusu formun ilgili bölümlerinde gerçek faydalanıcı ile ilgili gerekli açıklamalar yapılır.

2) Doğrudan ve Dolaylı Kontrol

Bir gerçek kişi, tüzel kişiliği olan veya olmayan teşekkülü doğrudan ya da dolaylı bir şekilde nihai olarak kontrolünde bulundurabilir. Bir teşebbüste doğrudan ya da dolaylı olarak %25’den fazla hissesi olmadığı halde farklı araçlarla nihai kontrole sahip kişiler de teşebbüsün %25’i aşan hisse sahipleri ile birlikte gerçek faydalanıcı olarak kabul edilir.

3) En Üst Düzey İcra Yetkisine Sahip Kişiler

"En üst düzey icra yetkisi”ne sahip kişiler ifadesi ile; tüzel kişiliğin ticari faaliyetini temelden etkileyen stratejik kararlar alabilme yetkisine sahip gerçek kişi veya kişiler ile günlük veya olağan işleri yürüten, yönetim kurulu başkanı, genel müdür, mali işler direktörü gibi üst düzey bir yönetim pozisyonu aracılığıyla icra kontrolünü elinde bulunduran gerçek kişi veya kişiler olarak anlaşılmalıdır.

Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/145

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala