banner image
Basılı Bültenler

Gerçek Faydalanıcı Bildirim Yükümlülüklerine İlişkin 541 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Tebliği Yayımlanmıştır

23 Eylül 2022 tarihli ve 31962 sayılı Resmî Gazete’de “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 529)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 541)” yayımlandı.

2021/54 sayılı sirkülerimizde açıklandığı üzere, 13 Temmuz 2021 tarihli ve 31540 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 529 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin gerçek faydalanıcılarının belirlenmesine ve bildirilmesine ilişkin olarak bildirim zorunluluğu getirilen mükellefler ile bildirimin şekli, bildirimde bulunulacak dönem, bildirim verme zamanı ve bildirimin gönderilme usulü belirlenmişti.

05 Temmuz 2022 tarihli ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7417 sayılı “Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 26 ncı maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “Yetki” başlıklı mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasına eklenen 9 uncu bent ile Hazine ve Maliye Bakanlığına, tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin gerçek faydalanıcı bilgisinin güncel, tam ve doğru bir şekilde tespit edilebilmesi için gerçek faydalanıcının kapsamını belirlemeye, bu kapsama girenlerin bildirilmesi zorunluluğunu getirmeye, bildirimin içerik, format, standart, verilme süresi ve yöntemini belirlemeye, bunlarda değişiklik yapmaya, bildirim verme yükümlülüğünü sektör, mükellef grupları ve mükellefiyet durumları itibarıyla belirlemeye, bu bent kapsamındaki bilgi ve bildirimlerin elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesi yükümlülüğü getirmeye ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yönelik yetki verilmişti.

Söz konusu Kanun’un 28 inci maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355 inci maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, mükerrer 257 nci maddenin birinci fıkrasının (9) numaralı bendi ile getirilen zorunluluklara uymayanlara (1) numaralı bentte yer alan özel usulsüzlük cezasının 3 katının uygulanacağı hükme bağlanmış idi.

Sirkülerimize konu olan 541 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile 529 sıra numaralı Genel Tebliğ’in dayanak bölümündeki 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun birinci fıkrasının (4) numaralı bendine yapılan atıf (9) numaralı bent olarak değiştirilerek, 01 Ekim 2022 tarihi itibariyle gerçek faydalanıcı bildirimine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya eksik yerine getirenlere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu Mükerrer 355 nci maddesi birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan özel usulsüzlük cezasının (01 Ocak 2022 tarihinden itibaren 3.400 TL'dir) 3 katı olarak uygulanması yönünde düzenleme yapılmıştır.

Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 529)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 541)

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala