banner image
Basılı Bültenler

Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 inci Maddesinde Yer Alan Bazı Stopaj Oranlarının İndirimli Uygulama Süresi 30 Haziran 2023 Tarihine Uzatılmıştır

29 Aralık 2022 tarihli ve 32058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 28 Aralık 2022 tarihli ve 6618 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı stopaj oranlarının indirimli uygulanmasına ilişkin süreler uzatılmıştır.

Bilindiği üzere, 23 Temmuz 2006 tarihli ve 26237 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 2006/10731   sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67 nci maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranları belirlenmiş idi.

2022/47 sayılı sirkülerimizde açıklandığı üzere, söz konusu Karar’ın 1 inci ve 2 nci maddesi ile 2006/10731 sayılı Kararın geçici 2 inci ve geçici 3 üncü maddesinde yer alan stopaj oranlarının uygulama süreleri 30 Haziran 2022 tarihinden 31 Aralık 2022 tarihine uzatılmış idi.             

6618 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 2006/10731 sayılı Karar’ın geçici 2, 3, 4 ve 5 inci maddelerinde yer alan stopaj oranlarının uygulama süreleri 31 Aralık 2022 tarihinden 30 Haziran 2023 tarihine uzatılmıştır.

1) Türk Lirası Mevduat Faizi ve Kar Payı Gelirlerine Uygulanacak Stopaj Oranları

30 Haziran 2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve 30 Eylül 2020 ile 30 Haziran 2023 tarihleri arasında (bu tarih dâhil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına aşağıda yer alan stopaj oranları uygulanacaktır.

a) Mevduat Faizlerinde Uygulanacak Stopaj Oranları

 • Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,
 • 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,
 • 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,
 • Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,
 • Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0
 • Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0

oranında uygulanacaktır.

b) Katılım Bankaları Tarafından Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kar Paylarında Uygulanacak Stopaj Oranları

 • Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,
 • 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,
 • 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0
 • Kur korumalı katılma hesaplan ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında %0
 • Altın cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında %0

oranında uygulanacaktır.

2) İpotek Finansmanı Kuruluşları Tarafından İhraç Edilen Ürünlerden Elde Edilen Gelir ve Kazançlara Uygulanacak Stopaj Oranı

28 Haziran 2022 ile 30 Haziran 2023 tarihi (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında kurulan ipotek finansmanı kuruluşları (bu şirketlerin kurucusu olduğu varlık finansmanı fonları ve konut finansmanı fonları dahil) tarafından ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek teminatlı menkul kıymetler ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançlara, 1 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ile (ç) bendinde yer alan oranlar yüzde 5 olarak uygulanacaktır.

Söz konusu Karar’a aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6618)

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala