banner image
Basılı Bültenler

Gecikme Zammı, Gecikme Faizi, Pişmanlık Zammı ve Tecil Faiz Oranı Yeniden Belirlenmiştir

21 Temmuz 2022 tarihli ve 31899 sayılı Resmî Gazete’de “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere % 2,5 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5801)” ve tecil faiz oranına ilişkin Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 6) yayımlanmıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 112 inci maddenin 3 üncü fıkrası uyarınca gecikme faizi ve yine aynı Kanun’un 371 inci maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca pişmanlık zammı oranı, gecikme zammı oranına göre belirlediğinden, gecikme faizi ve pişmanlık zammı oranı 21 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylık % 2,5 olarak uygulanacaktır.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı ile gecikme zammı oranı, 21 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylık % 2,5'e yükseltilmiştir (önceki % 1,6).

İlaveten 21 Temmuz 2022 tarihli ve 31899 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 6) ile 30 Aralık 2019 tarihinden bu yana yıllık % 15 olarak uygulanan tecil faiz oranı 21 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere yıllık % 24’e yükseltilmiştir.

21 Temmuz 2022 tarihinden önce yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacakları ile bu tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarına tecil şartlarına uygun olarak ödendikleri sürece müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil faizi oranı olan %15 oranı uygulanacaktır.

Aynı şekilde, 21 Temmuz 2022 tarihinden önce tecil talebinde bulunulmuş ve talep kabul edilerek tecil edilmiş amme alacaklarına yönelik tecilin ihlal edilmiş olması; ancak yeni talepler üzerine yeniden tecil yapılması (tecilin geçerli sayılması) halinde 20 Temmuz 2022 tarihine kadar eski tecil faizi oranı olan % 15, bu tarihten sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına ise yeni tecil faizi oranı olan % 24 oranı uygulanacaktır. 

Diğer taraftan, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 48 inci maddesine göre belirlenen tecil faizinin belirli yüzdesi esas alınarak anılan Kanun’un 48/A maddesine göre tecil edilen alacaklar için hesaplanan tecil faizi oranı da bu Tebliğle belirlenen oran ve uygulama esasları dikkate alınarak tespit edilecektir.

Söz konusu Karar ve Tebliğe aşağıdaki bağlantı yolları aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Ek-1 5801 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

Ek-2 Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 6)

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala