banner image
Basılı Bültenler

Elektronik Belge Uygulamalarda Bazı Değişikliklerin Yer Aldığı 535 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır

22 Ocak 2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 535 sıra numaralı Tebliğ ile elektronik belge uygulamalarına ilişkin usul ve esasların belirlendiği 509 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde bazı değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar aşağıda sunulmuştur.

  1. e-Fatura Uygulamasına Geçme Zorunluluğu

Bilindiği üzere, e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu getirilen mükelleflere 509 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin "IV.1.4. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu" başlıklı bölümünde yer verilmişti.

535 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile söz konusu bölümde yapılan değişiklikle, e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğuna ilişkin yeni belirlemeler yapılmış olup yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir.

1.1) IV.1.4. E-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu Başlıklı Bölümün (a) Fıkrasının 1 Numaralı Bendinde Yapılan Değişiklik

Eski Hali

Yeni Hali

Aşağıda sayılan mükellef gruplarının e-Fatura uygulamasına dâhil olmaları ve bu Tebliğin “V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde, e-Fatura uygulamasına kayıtlı diğer kullanıcılara faturalarını e-Fatura olarak düzenlemeleri ve bunlardan e-Fatura olarak almaları zorunludur.

Aşağıda sayılan mükellef gruplarının e-Fatura uygulamasına dâhil olmaları ve bu Tebliğin “V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde, e-Fatura uygulamasına kayıtlı diğer kullanıcılara faturalarını e-Fatura olarak düzenlemeleri ve bunlardan e-Fatura olarak almaları zorunludur.

(1) 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler

(1) Brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı);

a) 2018, 2019 veya 2020 hesap dönemleri için 5 Milyon TL,

b) 2021 hesap dönemi için 4 Milyon TL,

c) 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 3 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler

1.2) IV.1.4. E-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu Başlıklı Bölümün (a) Fıkrasının 4 Numaralı Bendinde Yapılan Değişiklik

Eski Hali

Yeni Hali

Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere internet ortamında 23/10/2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkul, motorlu araç vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan internet sitelerinin sahipleri veya işleticileri ile internet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunan internet reklamcılığı hizmet aracıları

Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere internet ortamında 23/10/2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkul, motorlu araç vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan internet sitelerinin sahipleri veya işleticileri ile internet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunan internet reklamcılığı hizmet aracıları ile kendilerine veya aracı hizmet sağlayıcılarına ait internet sitelerinde veya diğer her türlü elektronik ortamda mal veya hizmet satışını gerçekleştiren mükelleflerden,2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL,2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve brüt satış hasılatı(veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlar

1.3) IV.1.4. E-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu Başlıklı Bölümün (a) Fıkrasına Eklenen Bentler

7) Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı)

  • 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL,
  • 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL

ve üzeri olan mükelleflere,

8) Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Belediyelerden Yatırım ve/veya İşletme Belgesi Almak Suretiyle Konaklama Hizmeti Veren Otel İşletmelerine

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

  1. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Süresi

Söz konusu Tebliğ’in "IV.1.4. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu" numaralı bölümde yer alan zorunluluk kapsamına giren mükelleflerin e-fatura uygulamasına geçiş süresi hususunda bazı değişiklikler yapılmış olup, aşağıda yapılan değişikliklere yer verilmiştir.

2.1) IV.1.5. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Süresi Başlıklı Bölümün 1 inci Fıkrasının (a) Bendinde Yapılan Değişiklik

Eski Hali

Yeni Hali

a)5 Milyon TL ve üzeri olan brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) şartını 2018 veya 2019 hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler 1/7/2020 tarihinden itibaren, 2020 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler, ilgili hesap dönemini izleyen yılın yedinci ayının başından itibaren, e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

a)Söz konusu bölümün (a) fıkrasının (1) numaralı bendi kapsamında olanlardan brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) şartını 2018 veya 2019 hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler 1/7/2020 tarihinden itibaren, 2020 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler, ilgili hesap dönemini izleyen yılın yedinci ayının başından itibaren, e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

2.2) IV.1.5. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Süresi Başlıklı Bölümün 1 inci Fıkrasının (c) Bendinde Yapılan Değişiklik

Eski Hali

Yeni Hali

b) Aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayanlar 1/7/2020 tarihine kadar (2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren bu paragrafta belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükellefler ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde) başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

b) Aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayanlar 1/7/2020 tarihine kadar (2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren bu paragrafta belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükellefler ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde),kendilerine veya aracı hizmet sağlayıcılarına ait internet sitelerinde veya diğer her türlü elektronik ortamlarda mal ve hizmet satışını gerçekleştiren mükelleflerden söz konusu bölümün (a) fıkrasının (4) numaralı bendinde belirtilen brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) şartını 2020 veya 2021 hesap dönemlerinde sağlayanlar 1/7/2022 tarihine kadar,2022 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayanlar ilgili hesap dönemini izleyen yedinci ayın başına kadar başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

2.3) IV.1.5. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Süresi Başlıklı Bölümün 1. inci Fıkrasına Eklenen Bentler

e)Söz konusu bölümün (a) fıkrasının (7) numaralı bendi kapsamında olanlardan mezkûr bentte belirtilen brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) şartını 2020 veya 2021 hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler 1/7/2022 tarihine kadar, 2022 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ilgili hesap dönemini izleyen yedinci ayın başına kadar başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.”

“f)Söz konusu bölümün (a) fıkrasının (8) numaralı bendi kapsamında olanlardan, bu Tebliğin yayım tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla faaliyette bulunanlar 1/7/2022 tarihine, bu Tebliğin yayım tarihinden sonra faaliyete başlayanlar ise, faaliyete başladıkları ayı izleyen dördüncü ayın başına kadar başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.”

  1. e-Arşiv Fatura Uygulamasına Dahil Olmayanlar Tarafından Düzenlenecek Faturanın e-Belge Düzenleme Portalı Üzerinden Düzenlenme Zorunluluğuna İlişkin Sınır Düşürülmesi

Bilindiği üzere, 9 Şubat 2021 tarihli ve 31390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 526 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren düzenlenen faturalar, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5 Bin TL’yi) aşması halinde, Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portalı üzerinden “e-Arşiv Fatura” olarak düzenlenmekte idi. (2021/24 sayılı sirkülerimizde detaylı açıklamalara yer verilmiştir.)

535 sıra numaralı Tebliğ kapsamında, 01 Mart 2022 tarihinden itibaren vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere yapılan satışlarda vergiler dahil toplam tutarının 5 Bin TL’yi, vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından ise 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 232 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen, işlemin gerçekleştiği yıla ait, fatura düzenleme zorunluluğuna ilişkin tutarı (2022 yılı için 2.000 TL) aşması halinde, faturaların kağıt fatura yerine, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın e-Belge Portalı üzerinden veya Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi sistemleri ile entegrasyonu sağlayabilmiş olan özel entegratör kuruluşların bilgi sistemleri aracılığıyla elektronik ortamda e-Arşiv Fatura olarak düzenlemesi zorunlu olacaktır.

  1. Elektronik Ticaret Kapsamında Düzenlenen e-Arşiv Faturalara İlişkin Düzenlemeler

509 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin IV.2.4.5. Elektronik Ticaret Kapsamında Düzenlenen e-Arşiv Faturalara İlişkin Usul ve Esaslar” bölümüne göre, e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olup internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapanlar, yaptıkları satışlara ilişkin e-Arşiv faturaları elektronik ortamda iletmek zorundadır. Ayrıca, söz konusu satışlarda irsaliye yerine geçen; e-Arşiv faturanın kâğıt çıktısı, ÖKC (ödeme kaydedici cihaz) fatura bilgi fişi ya da sevk irsaliyesinin sevk edilen malın yanında bulunması gerekmekte idi.

Söz konusu Tebliğ ile yapılan değişiklik uyarınca, söz konusu satışlarda; sevk irsaliyesi ya da e-İrsaliyenin bir örneğinin (veya format ve standardı Başkanlıkça belirlenen ve bu satışa ilişkin olarak düzenlenen e-İrsaliyenin elektronik ortamda sorgulanmasına, görüntülenmesine, doğrulanmasına imkan veren bilgileri barındıran özel kodlu belgenin kağıt çıktısının), sevk irsaliyesi yerine geçen e-Arşiv Faturanın kağıt çıktısının ya da ÖKC fatura bilgi fişinin sevk edilen malın yanında bulunması gerekmektedir.

  1. e-Gider Pusulasının Düzenlenmesi ve Teslimi

509 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin “V.5.6. e-Gider Pusulasının Düzenlenmesi ve Teslimi” adlı bölümünde; gider pusulasının muhatabına kâğıt ortamda iletilmesi halinde, kâğıt çıktının düzenleyen ve muhatabı tarafından ıslak imza ile imzalanmış olması gerektiği ifadeleri yer almaktadır.

Bu kapsamda mevcut uygulamada, belgeyi düzenleyen ve muhatabı tarafından ıslak imza imzalanması ve düzenleyen tarafından kâğıt ortamda da muhafaza ve ibraz edilmesi, muhatabına ise elektronik veya kâğıt ortamda iletilmesi gerekmekte idi.

Söz konusu Tebliği ile yapılan değişiklikle, gider pusulası düzenlenmek suretiyle tevsiki uygun görülen durumlarda; elektronik ortamda düzenlenen ve elektronik sertifika ile imzalanan e-Gider Pusulasının en az bir örnek kâğıt çıktısının alınarak, çıktının muhatabı tarafından ıslak imza ile imzalanması, elektronik imzalı belgenin muhatabına talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt örneğinin iletilmesi ve elektronik imzalı belge ile birlikte ıslak imzalı örneğinin düzenleyen tarafından kâğıt ortamda da muhafaza ve ibraz edilmesi gerektiği açıklanmıştır.

Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:535)

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala