banner image
Basılı Bültenler

Bazı Yeminli Mali Müşavirlik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Zorunluluk Getirilmiştir

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinden yayımlanan 23 Kasım 2022 tarihli ve YMM/2022-2 sayılı 3 numaralı Sirküler ile bazı yeminli mali müşavirlik tasdik raporları elektronik ortamda gönderilmesi gereken raporlar kapsamına alınmıştır.

Bilindiği üzere, 1 Haziran 2019 tarihli ve 30791 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 seri numaralı “Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Genel Tebliğ” ile bazı raporların elektronik ortamda internet vergi dairesi sistemi üzerinden gönderilmesine ilişkin zorunluluk getirilmiş, söz konusu Tebliğ ile bu uygulamanın usul ve esasları belirlenmişti.

Söz konusu Tebliğ ile ilk olarak Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Tasdiki (Tam Tasdik) kapsamında düzenlenen yeminli mali müşavirlik raporlarının elektronik ortamda gönderilme zorunluluğu getirilmiş olup bu zorunluluk 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren başlamıştı.

Ardından 1 numaralı Sirküler ile yeminli mali müşavirler tarafından verilecek tüm katma değer vergisi iadesi tasdik raporlarının, 2 numaralı Sirküler ile de özel tüketim vergisi tasdik raporlarının internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin zorunluluk getirilmişti.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 23 Kasım 2022 tarihinde internet sitesinden yayımlanan 3 numaralı Sirküler ile;

  • Vakıf Vergi Muafiyeti,
  • İştirak Hisseleri ve Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnası,
  • Yatırım İndirimi İstisnası,
  • Ar-Ge İndirimi,
  • Serbest Bölge Faaliyet Tasdik Raporları,
  • Özel Amaçlı Raporlar,

elektronik ortamda gönderilmesi gereken raporlar kapsamına alınmıştır.

Yukarıda bahsi geçen raporlar 2 Ocak 2023 tarihinden itibaren internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda ihtiyari olarak gönderilecek olup 1 Mart 2023 tarihinden itibaren ise zorunlu olarak sadece internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilecektir.

Söz konusu Sirkülere aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TASDİK RAPORLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ HAKKINDA SİRKÜLER / 3

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala