banner image
Basılı Bültenler

7421 Sayılı Kanun Resmî Gazete ’de Yayımlanmıştır

26 Kasım 2022 tarihli ve 32025 sayılı Resmî Gazete’ de 7421 sayılı “Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlanmıştır.

Söz konusu Kanun yürütme ve yürürlük maddeleriyle birlikte toplam 25 maddeden oluşmakta olup vergi kanunlarında değişiklik yapılan maddelere ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir:

1- MOTORLU ARAÇ TİCARETİ YAPAN MÜKELLEFLERE TEMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ GETİRİLMİŞTİR:

Bilindiği üzere 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun “Tanımlar, teslim ve teslim sayılan haller” başlıklı 2 nci maddesinde motorlu araç ticareti yapanlar; (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanları imal, inşa veya ithal edenler ile fabrika, ana bayi, bölge bayii, bayi, yetkili satıcı ve acenteler ile Maliye Bakanlığınca bu nitelikte oldukları tespit edilenler olarak ifade edilmişti.

Ayrıca aynı Kanunun; “Mükellef ve vergi sorumlusu” başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca, (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanlar için; motorlu araç ticareti yapanlar, kullanmak üzere ithal edenler veya müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler özel tüketim vergisi mükellefi olarak sayılmıştı.

7421 sayılı Kanun’un 1 inci maddesi ile birlikte, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “Yetki” başlıklı mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasına (10) numaralı bent eklenerek; Hazine ve Maliye Bakanlığına, doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda tanımlı bulunan motorlu araç ticareti yapan mükelleflerden, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un “Teminat ve değerlenmesi” başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde sayılan türden teminat alma ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirleme konusunda yetki verilmektedir.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde sayılan teminat türleri aşağıdaki gibidir:

  1. Para,
  2. Bankalar tarafından verilen süresiz ve şartsız teminat mektupları ile sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetleri,
  3. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı motorlu araç ticareti yapan mükelleflerden; 30 milyon Türk lirasına kadaryukarıda yer alan türden teminat almaya, mükelleflerin; faaliyet alanı, hukuki statüsü, mükellefiyet süresi, aktif veya öz sermaye büyüklüğü, çalışan sayısı, hakkında sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma yönünde olumsuz rapor ya da tespit bulunup bulunmadığı, iş veya üretim hacmi ile ürün ve mükellef gruplarını ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak, teminatın; türünü, tutarını, verilmesi gereken zamanı, iadesi ile tamamlanmasına ilişkin hususları belirlemeye, bentte yer alan tutarı sıfıra kadar indirmeye ve iki katma kadar artırmaya, hangi hâllerde teminat aranılmayacağını ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınmaktadır.

Yapılan değişiklik uyarınca, teminat verme zorunluluğu getirilen motorlu araç ticareti ile iştigal eden mükelleflerin istenen teminatı vermemesi durumunda bu mükellefler için bir önceki hesap dönemine ait brüt satışlar toplamının binde 3’ü tutarında (mükerrer 355 inci maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan tutarın 10 katından az ve maddede yer alan üst sınırdan ise fazla olmamak üzere) özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

2- İSTANBUL FİNANS MERKEZİ BÖLGESİNDE FAALİYETTE BULUNAN KURUMLARIN TRANSİT TİCARET FAALİYETLERİNDEN ELDE ETTİĞİ KAZANÇLARIN %50’Sİ KURUMLAR VERGİSİ MATRAHINDAN İNDİRİLEBİLECEKTİR:

7421 sayılı Kanun’un 20 nci maddesi İle, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Diğer indirimler” başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına yeni bir bent eklenerek, 7412 sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanunu hükümlerine göre katılımcı belgesi alarak İstanbul Finans Merkezi Bölgesinde faaliyette bulunan kurumların, münhasıran bu faaliyet kapsamında yurt dışından satın alınan malları Türkiye’ye getirilmeksizin yurt dışında satmalarından veya yurt dışında gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık etmelerinden sağladıkları kazancın %50’si kurumlar vergisi matrahından indirilebilecektir.

Kurumların bu indirimden yararlanabilmesi için, kazancın elde edildiği hesap dönemine ilişkin yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye'ye transfer edilmiş olması, aracılık faaliyetine ilişkin malların satıcısı ve alıcısının Türkiye’de olmaması şart koşulmuştur.

Ayrıca Cumhurbaşkanı; bu bentte yer alan oranı, sıfıra kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmaya yetkilidir.

Söz konusu Kanun’a aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No:7421)

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala