banner image
Basılı Bültenler

7417 Sayılı Kanun Resmî Gazete ’de Yayımlanmıştır

05 Temmuz 2022 tarihli ve 31887 sayılı Resmî Gazete’ de 7417 sayılı “Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlanmıştır.

Söz konusu Kanun kapsamına;

 • Sigorta Şirketleri tarafından verilen Kefalet Senetlerinin teminat olarak kabul edilebilmesi,
 • Gerçek faydalanıcı bilgisinin temin edilmesine yönelik Maliye Bakanlığına yetki verilmesi,
 • Vergi Usul Kanununun 353 ncü maddesinin (1) ve (2) numaralı bentlerinde belirtilen belge düzenleme yükümlülüklerine uyulmaması durumunda uygulanacak asgari özel usulsüzlük cezaları ile bir takvim yılı içinde kesilecek ceza toplamı tutarlarının artırılması,
 • Varlık Barışı düzenlemesi,
 • Nakit sermaye artışı indiriminden yararlanma süresinin 5 yıl ile sınırlandırılması,
 • Asgari Ücret desteği uygulaması,
 • Elektrik motorlu araçlara ÖTV düzenlemesi,
 • 7394 sayılı Kanunla yapılan bazı düzenlemelerin yürürlüğü hakkında açıklamalar,
 • Defter ve belgelerin zayii olması durumunda dava açabilme süresinin uzatılması

konularında düzenlemeler yapılmıştır. İlgili düzenlemelerden önemli gördüklerimize ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

1- Kefalet Senetlerinin teminat olarak kabul edilebilmesi

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2. Bankalar tarafından verilen süresiz ve şartsız teminat mektupları ile sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetleri,”

Yapılan bu değişiklik ile Sigorta Şirketleri tarafından verilen Kefalet Senetlerinin teminat olarak kabul edilebilmesine imkan tanınmıştır.

2- Gerçek Faydalanıcı Bilgisinin Temin Edilmesine Yönelik Maliye Bakanlığına Yetki Verilmesi

2021/54 sayılı sirkülerimizde açıklandığı üzere, 13 Temmuz 2021 tarihli ve 31540 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 529 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile kurumlar vergisi mükellefleri ile diğer bazı kişilere gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimini verme zorunluluğu getirilmişti.

Bu Kanunun 26 ncı maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “Yetki” başlıklı mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasına eklenen 9 uncu bent ile Hazine ve Maliye Bakanlığına, tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin gerçek faydalanıcı bilgisinin güncel, tam ve doğru bir şekilde tespit edilebilmesi için gerçek faydalanıcının kapsamını belirlemeye, bu kapsama girenlerin bildirilmesi zorunluluğunu getirmeye, bildirimin içerik, format, standart, verilme süresi ve yöntemini belirlemeye, bunlarda değişiklik yapmaya, bildirim verme yükümlülüğünü sektör, mükellef grupları ve mükellefiyet durumları itibarıyla belirlemeye, bu bent kapsamındaki bilgi ve bildirimlerin elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesi yükümlülüğü getirmeye ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yönelik yetki verilmektir.

3- Nakit Sermaye Artışı İndiriminin 5 Yılla Sınırlandırılması

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına (ı) bendi kapsamında  sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden TCMB tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan "Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı" dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50'si kurumlar vergisi matrahından indirilebilmektedir.

Sirkülerimize konu Kanun kapsamında yapılan düzenleme ile nakdi sermaye artışı indiriminden yararlanma süresi 5 yıl ile sınırlandırılmıştır. Buna göre sermaye artırımına ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin tescil edildiği hesap dönemi ile bu dönemi izleyen dört hesap dönemi için ayrı ayrı yararlanılacaktır. Matrahın yetersiz olması nedeniyle ilgili dönemde indirim konusu yapılamayan tutarlar, sonraki hesap dönemlerine devreder.

İlaveten 7417 sayılı Kanun’un 50 inci maddesi ile yapılan bu değişiklik hükmünün, değişiklik öncesinde yapılan nakit sermaye artışları için de 5 hesap dönemi için uygulanacağı düzenlenmektedir. Buna göre, önceki dönemlerde artırım yapmış ve indirimden faydalanmış olan mükellefler, geçmiş dönemlerde indirimden faydalandıkları dönem sayısına bakılmaksızın 2022 dönemi dahil 5 hesap dönemi daha indirimden faydalanabileceklerdir.

4- Varlık Barışı Uygulaması

Bu Kanunun 50 nci maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 15 inci maddeyle yeni bir varlık barışı düzenlemesi getirilmiştir.

Söz konusu Kanun ile yapılan düzenleme kapsamına;

 • Gerçek veya tüzel kişilerce, yurt dışında bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile
 • Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar

girmektedir. Bildirilen veya beyan edilen varlıklara isabet eden tutarlara ilişkin hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır. Diğer nedenlerle başlayan vergi incelemeleri ile takdir komisyonu kararları sonucu bulunan matrah farkının madde kapsamında bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle ortaya çıktığının tespiti ve bildirilen veya beyan edilen varlık tutarının, bulunan matrah farkına eşit ya da fazla olması durumunda matrah farkına ilişkin tarhiyat yapılmaz. Bulunan matrah farkının, bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle ortaya çıktığının tespitine rağmen söz konusu varlık tutarlarından büyük olması durumunda sadece aradaki fark tutar üzerinden vergi tarhiyatı yapılacaktır. Vergi incelemesi veya takdir komisyonu kararları sonucunda bildirim veya beyana konu edilen varlıklar dışındaki nedenlerle matrah farkı tespit edilmesi durumunda, bu madde kapsamında bildirilen veya beyan edilen tutarlar, bulunan matrah farkından mahsup edilmeksizin tarhiyat yapılacaktır.

Bildirim Zamanı: Yurt dışında bulunan söz konusu varlıklar 31 Mart 2023 tarihine kadar banka veya aracı kurumlara bildirilecek olup Türkiye’de bulunan varlıklar ise 31 Mart 2023 tarihine kadar vergi dairelerine beyan edilecektir.

Ödenecek Vergi; Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak bildirim sahibinden bildirilen varlıkların değeri üzerinden;

 • 30 Eylül 2022 tarihine kadar yapılan bildirimler için %1,
 • 1 Ekim 2022 tarihi ila 31 Aralık 2022 tarihi (bu tarih dahil) arasında yapılan bildirimler için %2,
 • 31 Mart 2023 tarihine kadar yapılan bildirimler için %3

oranında peşin olarak tahsil ettikleri vergiyi, bildirimi izleyen ayın 15 inci günü akşamına kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bir beyanname ile bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan edecek ve aynı sürede ödeyeceklerdir.

Gider ve Amortisman Uygulaması; Bildirim konusu yapılarak kanuni defter kayıtlarına intikal ettirilen taşınmazlar hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda yer alan amortismanlara ilişkin hükümler uygulanmayacaktır.

Kayıtlara alınan bu varlıkların daha sonra elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gelirin veya kurum kazancının tespitinde gider veya indirim olarak kabul edilmeyecektir.

5- Elektrik Motorlu Araçlara ÖTV Düzenlemesi

Söz konusu Kanun’un 44 üncü maddesi ile sadece elektrik motorlu olan binek otomobiller için özel tüketim vergisi oranlarına ilişkin matrahlar belirlenmiş ve ÖTV oranlarında değişiklik yapılmış olup yapılan değişikliğe aşağıda yer verilmiştir. 

GTIP NO

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

87.03

 

Özel tüketim vergisi matrahı 700.000 TL’yi aşmayanlar

10

Diğerleri

40

Özel tüketim vergisi matrahı 750.000 TL’yi aşmayanlar

50

Diğerleri

60

Buna göre, 4760 sayılı ÖTV Kanunu’na ekli (II) sayılı listenin 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan “- Diğerleri; -- Sadece elektrik motorlu olanlar” satırı altındaki mallar ve özel tüketim vergisi oranları yukarıdaki tabloda belirtildiği şekli ile değiştirilmiştir.

6- Asgari Ücret Desteği Uygulaması

7417 sayılı Kanun’un 64 üncü maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 88 inci madde ile, işverenlere, 2022 yılı Temmuz ilâ Aralık ayları/dönemi için günlük 3,33 TL (aylık 100 TL) asgari ücret desteği verilecektir.

7- 7394 Sayılı Kanun ile Yapılan Bazı Düzenlemelerin Yürürlüğüne İlişkin Açıklamalar

2022/29 sayılı sirkülerimizde açıklandığı üzere, 15 Nisan 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7394 Sayılı Kanun'un;

25 inci maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Kurumlar vergisi ve geçici vergi oranı” başlıklı 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle; bankalar, finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman şirketleri, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kurum kazançları üzerinden kurumlar vergisi oranının yüzde 25 olarak uygulanması hükme bağlanmış idi.

Ayrıca aynı Kanunun 26 ncı maddesi söz konusu % 25’lik oranın 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için geçerli olmak üzere 2022 takvim yılında da uygulanabilmesi düzenlenmiş idi.

7417 sayılı Kanun’un 57 nci maddesi ile 7394 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “2023 yılı vergilendirme dönemi kurum kazançlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde,” ibaresi “2023 yılı ve izleyen vergilendirme dönemlerine ait kurum kazançlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde,” şeklinde değiştirilmiş olup yapılan düzenleme ile, yukarıda yer verilen düzenlemelerin 2023 yılı ile sınırlı olmadığı hususu ortaya çıkmaktadır.

8- Defter ve Belgelerin Zayii Olması Durumunda Dava Açabilme Süresinin Uzatılması

Bilindiği üzere, tacirler saklamakla yükümlü olduğu defter ve belgelerin yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık sebebiyle zayii olması durumunda zıyaı öğrenme anından itibaren 15 gün içinde dava açabilmektedirler.

Söz konusu Kanun’un 55 inci maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 82 nci maddesinin yedinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “onbeş” ibaresinin “otuz” şeklinde değiştirilerek, tacirlere saklamakla yükümlü olduğu defter ve belgelerin yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık sebebiyle zayii olması durumunda zıyaı öğrenme anından itibaren 30 gün içinde dava açabilmelerine imkân tanınmaktadır.

Söz konusu Kanun’a aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

7417 Sayılı “Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala