banner image
Basılı Bültenler

7394 Sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmî Gazete’ de Yayımlanmıştır

15 Nisan 2022 tarihli ve 31810 sayılı Resmî Gazete' de 7394 Sayılı "Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" yayımlanmıştır.

Söz konusu Kanun, kapsamında yapılan değişikliklerin bazıları özetle aşağıdaki sunulmuştur.

A) KURUMLAR VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DÜZENLEMELER

1) Finans Sektöründe Kurumlar Vergisi Oranının %25 Olarak Uygulanması

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Kurumlar vergisi ve geçici vergi oranı” başlıklı 32 inci maddesinin birinci fıkrasında “Kurumlar vergisi, kurum kazancı üzerinden yüzde 20 oranında alınır.” ibaresi yer almakta idi.

Söz konusu Kanun’un 25 inci maddesi ile birlikte, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32 inci maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiş olup; bankalar, finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman şirketleri, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kurum kazançları üzerinden kurumlar vergisi oranının yüzde 25 olarak uygulanması hükme bağlanmıştır.

Ayrıca aynı Kanun’un 26 ncı maddesi ile birlikte, söz konusu yüzde 25’lik oranın 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için geçerli olmak üzere 2022 takvim yılında da uygulanabilmesi düzenlenmiştir.

2) Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına Tanınan Kazanç İstisnasının Kapsamı

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının “d” bendinin 4 numaralı alt bendi uyarınca gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları kurumlar vergisinden istisna idi.

Bahsi geçen Kanun’un 22 inci maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanun’unun 5 inci maddesinde yapılan değişiklik ile altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek gayrimenkul yatırım ortaklıkları gibi esas faaliyet konusu gayrimenkullerle ilgili portföy işletmeciliği olmayan gayrimenkul yatırım ortaklıklarının istisna kapsamında olmadığı açıklanmıştır.

Söz konusu düzenleme, 15 Nisan 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup, 2023 yılı vergilendirme dönemi kurum kazançlarına uygulanacaktır.

3) Katılma Paylarının Fona İadesinden Doğan Gelirlerin İstisna Kapsamına Alınması

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanun’unun “İstisnalar” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasının “a” bendinin 4 numaralı alt bendi uyarınca kurumların, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren, tam mükellefiyete tabi diğer yatırım fonu katılma paylarından elde ettikleri kâr payları (portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunan yatırım fonlarından elde edilen kazançlar hariç) kurumlar vergisinden istisna idi.

7394 sayılı Kanun’un 22 inci maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanun’unun 5 inci maddesinde yapılan değişiklikle, belirtilen yatırım fonlarından elde edilen kar paylarına ilave olarak katılma paylarının fona iadesi suretiyle elde edilen kazançlar da istisna kapsamına alınmakta, bu payların dönem sonu değerlenmesinden kazanç oluşması halinde ise bu kazançlar da istisna olarak değerlendirilmektedir.

B) KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DÜZENLEMELER

1) Elektrik Motorlu Taşıt Araçlarını Türkiye'de Üreten Mükelleflere Verilen Mühendislik Hizmetlerinin 31 Aralık 2023 Tarihine Kadar KDV'den İstisna Edilmesi

Söz konusu Kanun’un 12 inci maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’na geçici 42 inci madde eklenmiş olup Türkiye’de gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirilen elektrik motorlu taşıt araçlarını Türkiye'de imal eden mükelleflere bu araçların geliştirilmesine yönelik verilen ve yatırım teşvik belgesi kapsamında yer alan mühendislik hizmetleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar katma değer vergisinden istisna edilmektedir.

2) Teşvik Belgeli Yatırımlar Kapsamında Yapılan İnşaat İşlerine İlişkin Yüklenilen KDV’nin İadesine İlişkin Düzenlemenin İstisna Uygulaması Kapsamına Alınması

7394 sayılı Kanun’un 11 inci maddesi ile imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin iadesi uygulaması, yerine söz konusu inşaat işleri için istisna uygulanması yönünde düzenleme yapılmıştır. Ayrıca turizme yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan inşaat işleri de bu istisna kapsamına alınmış ve istina uygulama 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatılmıştır.

Buna göre, imalat sanayi ile turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifaları 31 Aralık 2025 tarihine kadar katma değer vergisinden istisna olacaktır.

Yukarıda bahsi geçen mal teslimleri ve hizmet ifaları nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilecektir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler, istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilecektir.

3) Çalışma veya Oturma İzni Alarak Altı Aydan Daha Fazla Yurt Dışında Yaşayan Türk Vatandaşları ile Yabancılara KDV İstisnası Kapsamında Teslim Edilen Konut veya İş Yerinin Elde Tutma Süresi 3 Yıla Çıkarılmıştır

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “Araçlar, kıymetli maden ve petrol aramaları ile ulusal güvenlik harcamaları ve yatırımlarda istisna” başlıklı 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi uyarınca; konut veya iş yeri olarak inşa edilen binaların ilk tesliminde uygulanmak ve bedeli döviz olarak Türkiye'ye getirilmek kaydıyla, resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye'de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları hariç olmak üzere, çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye'de olmayan ve bir işyeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye'de kazanç elde etmeyen kurumlara yapılan konut veya iş yeri teslimleri katma değer vergisinden istisna uygulanmakta, istisna kapsamında teslim alınan konut veya iş yerinin 1 yıl içerisinde elden çıkarılması halinde ise zamanında tahsil edilmeyen verginin, tecil faiziyle birlikte tapu işleminden önce elden çıkaran tarafından ödenmesi şart koşulmakta idi.

7394 Sayılı Kanun’un 10 uncu maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile ilgili madde bahsi geçen 1 yıllık süre 3 yıla çıkarılmıştır.

C) VERGİ USUL KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEME

Etkin Pişmanlık Hükümlerinden Soruşturma ve Kovuşturma Aşamasında Yararlanılmasına İmkân Tanınmıştır.

7394 Sayılı Kanun’un 4 üncü maddesi kapsamında Vergi Usul Kanunu’nun “Kaçakçılık suçları ve cezaları” başlıklı 359 uncu maddesinde yapılan düzenleme ile birlikte, etkin pişmanlık hükümlerinden soruşturma ve kovuşturma aşamasında yararlanılmasına imkân verilmektedir.

Yapılan değişiklik doğrultusunda, 359 uncu maddede yazılı fiillerle verginin ziyaa uğratıldığının tespit edilmesine bağlı olarak tarh edilen verginin, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı ile kesilen cezaların yarısı ve buna isabet eden gecikme zammının; soruşturma evresinde ödenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında, kovuşturma evresinde hüküm verilinceye kadar ödenmesi halinde ise verilecek ceza üçte bir oranında indirilecektir.

D) GELİR VERİGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEME

Reklam Yasağı Uygulanan Kurumlara Verilen Reklamların Gider Kabul Edilmemesi Yönünde Düzenleme Yapılmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazancın tespitinde indirilemeyecek giderlere ilişkin 41. maddesine eklenen aşağıdaki fıkra ile;

“11. 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun ek 4 üncü maddesi kapsamında hakkında reklam yasağı uygulananlara verilen reklamların giderleri.”

nin ticari kazançtan indirilememesi yönünde düzenleme yapılmıştır.

Söz konusu Kanun metnine aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilir.

7394 Sayılı "Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala