banner image
Basılı Bültenler

7352 Sayılı "Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmî Gazete’ de Yayımlandı

29 Ocak 2022 tarihli ve 31734 sayılı Resmî Gazete’ de enflasyon düzeltmesinin ertelenmesi ile yabancı paralar ve altın hesaplarının Türk Lirası mevduata dönüştürülmesinden elde edilen kazançlara istisna uygulamasına ilişkin düzenlemeler içeren 7352 sayılı "Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" yayımlandı.

Söz konusu Kanun’a göre;

1) Enflasyon Düzeltmesinin Ertelenmesi

Söz konusu Kanun’un 1 inci maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanun’una eklenen Geçici 33 üncü madde ile 2021 ve 2022 hesap dönemleri (kendilerine özel hesap dönemi tayin edilenlerde 2022 ve 2023 yılında biten hesap dönemleri itibarıyla) ile 2023 hesap dönemi geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların oluşup oluşmadığına bakılmaksızın mali tabloların enflasyon düzeltmesine tabi tutulmamasına yönelik düzenleme yapılmıştır.

İlaveten, 31 Aralık 2023 tarihli mali tablolar enflasyon düzeltmesi şartlarının oluşup oluşmadığına

bakılmaksızın, enflasyon düzeltmesine tabi tutulacaktır. Yapılan enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan kar/zarar farkı geçmiş yıllar kar/zararı hesabında gösterilecektir. Bu şekilde tespit edilen geçmiş yıl kârı vergiye tâbi tutulmayacak ve geçmiş yıl zararı zarar olarak kabul edilmeyecektir.

2) TL Mevduata Dönüşümde Kur Farkı ve Altın Kazançlarına Kurumlar Vergisi İstisnası

Bu Kanun’un 2 nci maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanun’una eklenen geçici 14 üncü madde ile Türk Lirası mevduata dönüşümde kur farkı ve altın kazançlarına kurumlar vergisi istisnası getirileceği düzenlenmekte olup aşağıda gerekli açıklamalara yer verilmiştir.

2.1) Geçici 14 üncü maddenin 1 inci fıkrası ile, kurumların 31 Aralık 2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 4.geçici vergi beyannamesinin verilme tarihine kadar (17 Şubat 2022) Türk Lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk Lirası varlığı kapsamında açılan en az 3 ay vadeli Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda elde edecekleri aşağıda yer alan kazançlar kurumlar vergisinden istisna olarak değerlendirilecektir:

a) Söz konusu yabancı paraların dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan kur farkı kazançlarının 01 Ekim 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasındaki döneme isabet eden kısmı,

b) 2021 yılı 4 üncü geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine kadar Türk Lirasına çevrilen hesaplarla ilgili oluşan kur farkı kazançları ile söz konusu hesaplardan dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kar payları ile diğer kazançlar,

2.2) Geçici 14 üncü maddenin 2 nci fıkrası uyarınca, (yukarıda bahsi geçen düzenleme kapsamına girmemekle birlikte) kurumların 31 Aralık 2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk Lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk Lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda oluşan kur farkı kazançlarının, geçici vergi dönemi sonu değerlemesiyle Türk Lirasına çevrildiği tarih arasına isabet eden kısmı ile dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kar payları ile diğer kazançların kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

2.3) Ayrıca söz konusu Kanun’un 2.maddesine eklenen Geçici 14 üncü maddenin 3 üncü fıkrası ile, kurumların 31 Aralık 2021 tarihli bilançolarında yer alan altın hesabı ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesabı bakiyelerini 2022 yılı sonuna kadar Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm fiyatı üzerinden Türk Lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk Lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda Türk Lirasına çevrildiği tarihte oluşan kazançlar ile dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kar payları ile diğer kazançların da kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

3) Türk Lirasına Dönüşüm Nedeniyle Kur Farkı Zararı Çıkması

Bilindiği üzere, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “İstisna” başlıklı 5 inci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca kurumların kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarına ilişkin giderlerin veya istisna kapsamındaki faaliyetlerinden doğan zararların, istisna dışı kurum kazancından indirilmesi kabul edilmemekte idi.

Söz konusu Kanun’a eklenen Geçici 14 üncü maddenin 4 üncü fıkrasında “Bu maddede öngörülen süre ve şekilde dönüşüm kuru/fiyatı üzerinden Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına çevrilen yabancı paralar ile altın hesaplarına ilişkin olarak bu istisnayla sınırlı olmak üzere Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanmaz.” ifadesine yer verilmiştir.

Yukarıdaki bilgiler ışığında, gerek yabancı paraların gerekse altın hesaplarının Türk lirasına dönüşme esnasında yabancı paraların veya altın hesaplarının değerlenmesinden bir zarar oluşması halinde bu zarar, kurum kazancının tespitinde dikkate alınabilecektir.

Söz konusu Kanun’a aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

7352 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala