banner image
Basılı Bültenler

5359 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Bazı KDV Oranlarında Değişiklikler Yapılmıştır

28 Mart 2022 tarihli ve 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar) 29 Mart 2022 tarihli ve 31793 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere, 30 Aralık 2007 tarihli ve 26742 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na istinaden,

a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için, yüzde 18

b) Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, yüzde 1

c) Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, yüzde 8

olarak uygulanmakta idi.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı ile 2007/13033 sayılı Karar'da yapılan değişiklikler ile bazı teslim ve hizmetlerde KDV oranı hakkında değişiklikler yapılmış olup, ilgili değişikliklere aşağıda yer verilmiştir.

1) Konut, Arsa ve Arazi Teslimlerinde Uygulanacak KDV Oranı

  • 16 Mayıs 2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde yapılan konutların net alanının 150 m2’ye kadar olan kısmı için%1,
  • Belediyeler, il özel idareleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve bunların % 51 veya daha fazla hissesine ya da yönetiminde oy hakkına sahip oldukları işletmeler tarafından konut yapılmak üzere projelendirilmiş arsaların (sosyal tesisler için ayrılan bölümler dahil) net alanı 150 m2’nin altındaki konutlara isabet eden kısmı için%1,
  • Yukarıdaki kapsama girmeyen konutların net alanının 150 m2’ye kadar olan kısmı için%8 KDV oranıaşan kısım içinse %18 KDV oranı (önceki düzenleme kapsamında 150 m2’yi aşıyor ise aşan kısım itibariyle değil tamamı için %18 KDV oranı uygulanmakta idi.)
  • Arsa ve arazi teslimleri için %18 yerine % 8

olarak uygulanacaktır.

2) İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticaretiyle İştigal Eden Mükelleflerin Özel Matrah Uygulayarak Yaptıkları Araç Teslimlerinde KDV Oranı

Söz konusu Kararın 3 üncü maddesi ile aynı Kararın eki (I) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 9 uncu sırasının sonunda yer alan parantez içi ifadenin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

KDV Kanunu’nun “Özel Matrah Şekilleri” başlıklı 23 üncü maddesinin (f) bendinde; ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, katma değer vergisi mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde matrahın, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olduğu hüküm altına alınmış idi.

Bu Karar ile yapılan değişiklik uyarınca, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükellefler tarafından %18 KDV ödenerek satın alınan araçların özel matrah uygulanarak yapılan teslimlerinde de %1 yerine %18 oranında KDV uygulanacaktır.

3) Tarım ve Orman Bakanlığı Tarafından Sertifikalandırılan Tohumluk ve Fidanlar

2007/13033 sayılı Kararın eki (I) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 5 inci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski Düzenleme

Yeni Düzenleme

5- Buğday, arpa, mısır, çeltik, fasulye, yer fıstığı, ayçiçeği, soya, şeker pancarı, patates, pamuk, nohut, yonca, korunga, adi ve diğer fiğler, sorgum, sudan otu ve sorgum-sudan melezinin sertifikalı tohumlukları ile sertifikalı meyve fidanları,

5- Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sertifikalandırılan tohumluk ve fidanlar,

Buna göre, daha önce; buğday, arpa, mısır, çeltik, fasulye, yer fıstığı, ayçiçeği, soya, şeker pancarı, patates, pamuk, nohut, yonca, korunga, adi ve diğer fiğler, sorgum, sudan otu ve sorgum-sudan melezinin sertifikalı tohumlukları ile sertifikalı meyve fidanları için uygulanan %1 KDV oranı, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sertifikalandırılan tohumluk ve fidanların tümü için uygulanabilir hale getirilmiştir.

4) Yatlar, Kotralar, Tekneler ve Gezinti Gemileri İçin Uygulanacak KDV Oranı

Bu Kararın 5 inci maddesi ile aynı Kararın eki (I) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 19 uncu sırası yürürlükten kaldırılmıştır. (Yürürlükten Kaldırılan Sıra: 19- Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri)

Buna göre, yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinin tesliminde KDV oranı % 18 olarak uygulanacaktır.

5) Birinci Sınıf Lokanta Ruhsatı Ya Da İşletme Belgesine Sahip Olan Yerler ile Üç Yıldız ve Üzeri Oteller, Tatil Köyleri ve Benzeri Tesislerin Bünyesindeki Lokantalarda Uygulanacak KDV Oranı

Söz konusu Kararın 7 nci maddesi ile aynı Kararın eki (II) sayılı listenin 24 üncü sırasında yer alan “(birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar hariç)” ibaresi yürürlükten kaldırılmış olup yapılan değişikliğe aşağıda yer verilmiştir.

Eski Düzenleme

Yeni Düzenleme

Gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerler hariç olmak üzere kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde (birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar hariç) verilen hizmetler (bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç),

Gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerler hariç olmak üzere kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde verilen hizmetler (bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç),

Söz konusu Karar, 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup, ilgili Karar’a aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı:5359)

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala