banner image
Basılı Bültenler

43 Seri Numaralı Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğ Resmî Gazete’de Yayımlanmıştır

25 Ekim 2022 tarihli ve 31994 sayılı Resmî Gazete’de “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:43)” yayımlanmış olup yapılan değişikliklere aşağıda yer verilmiştir.

1) TEVKİFAT İŞLEMLERİNDE BEYAN EDİLEN KDV TUTARININ İNDİRİM ZAMANI:

43 seri numaralı Tebliğ’in 1 inci maddesi ile, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin “İndirim” başlıklı (I/C-2.1.1.2.) bölümünde yapılan değişikliğe göre;

  • Sorumlu sıfatıyla beyan edilen tutarın, kanuni süresinde beyan edilme şartıyla beyanın yapıldığı ay içinde verilmesi gereken 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılabileceği,
  • Sorumlu sıfatıyla kanuni süresinden sonra beyan edilen kısmı ise en erken bu beyana ilişkin ödemenin yapıldığı döneme ait 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılabileceği

Düzenlemiştir. (Yürürlük tarihi 25 Ekim 2022).

2) DEMİR-ÇELİK ÜRÜNLERİNİN TESLİMİNDE UYGULANAN TEVKİFAT ORANININ ARTIRILMASI:

2022/31 sayılı sirkülerimizde açıklandığı üzere, 21 Nisan 2022 tarihli ve 31816 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:41)” ile 1 Mayıs 2022 tarihinden itibaren demir-çelik ve alaşımlarından mamullerde 4/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacağı açıklanmıştı.

Söz konusu Tebliğ’in 2 nci maddesi ile birlikte, demir-çelik ve alaşımlardan olan mamullerde uygulanacak tevkifat oranı 5/10 olarak belirlenmiş olup yapılan yeni düzenlemeye aşağıda yer verilmiştir.

Eski Hali

Yeni Hali

Demir-çelik ve alaşımlarından mamul, Tebliğin (I/C-2.1.3.3.8.2.) bölümünde belirtilen ürünlerin, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümlerinde sayılanlara tesliminde (4/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

Demir-çelik ve alaşımlarından mamul, Tebliğin (I/C-2.1.3.3.8.2.) bölümünde belirtilen ürünlerin, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümlerinde sayılanlara tesliminde (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

İlaveten 43 seri numaralı Tebliğ’in 2 inci maddesi ile birlikte, aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.3.8.1.) bölümünde yapılan değişiklik uyarınca demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin, payları Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem gören şirketler tarafından tesliminde de tevkifat uygulanacaktır.

(Yürürlük tarihi 1 Kasım 2022)

3) GIDA MADDELERİN TESLİMİNDEN DOĞAN NAKDEN KDV İADESİNİN ERKEN TALEP EDİLEBİLMESİ:

Sirkülerimize konu  Tebliğ’in 3 üncü maddesi ile, aynı KDV Genel UygulamaTebliğin (III/B-3.) bölümünün üçüncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

Aynı yetki çerçevesinde, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı listenin (A) bölümü kapsamında yer alan malların takvim yılının Ocak-Haziran dönemindeki teslimlerinden doğan KDV iadelerinin, en erken ilgili yılın Haziran dönemi en geç ilgili yılın Kasım dönemi itibarıyla talep edilmesi kaydıyla nakden yapılması uygun görülmüştür.” 

Yapılan açıklamalar doğrultusunda, 30 Aralık 2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Karar’ın eki (I) sayılı listenin (A) bölümünde yer alan ve %1 oranında KDV’ye tabi olan gıda maddelerinin; takvim yılının Ocak-Haziran dönemindeki teslimlerinden doğan KDV iadeleri, en erken ilgili yılın Haziran dönemi en geç ilgili yılın Kasım dönemi itibarıyla talep edilmesi kaydıyla nakden yapılabilecektir. Yapılan yeni düzenleme ile birlikte, indirimli orana tabi gıda maddelerinin yıl içerisinde ilk 6 aylık kısmının nakden iadesi mümkün hale gelmiştir.

İlaveten bu Tebliğ’in 4 üncü maddesi ile, aynı Tebliğin (III/B-3.2.5.) bölümünde yapılan değişiklik uyarınca, gıda maddelerinin teslimlerinden doğan yılı içinde nakden iade tutarı, Tebliğin işlemlerin yapıldığı yılın Ocak-Haziran dönemi için altı aylık olarak ve Haziran dönemi sonu itibarıyla hesaplanacaktır. Benzer şekilde, 10.000 TL ve üstündeki nakden iade taleplerinin, teminat verilmeksizin vergi inceleme raporuna göre sonuçlandırılmasının talep edilmesi halinde, iade vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihte yapılacaktır.

(Yürürlük tarihi 1 Kasım 2022)

4) TAM İSTİSNA KAPSAMINA GİREN TESLİMLERDE MÜKELLEF LEHİNE OLUŞAN KUR FARKLARININ DURUMU:

Bilindiği üzere, tam istisna kapsamındaki bir işlemin gerçekleşmesinden sonra, söz konusu işleme ilişkin mal ve hizmet alımlarına ait tam istisna kapsamındaki işlemi yapan mükellef lehine veya aleyhine kur farkı ortaya çıkabilmektedir.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (IV/A-1.6.) bölümünde, mükellef aleyhine kur farkları ortaya çıktığında yapılacak işlemlere yer verilmekteydi; ancak lehe kur farkı oluştuğunda nasıl işlem yapılacağına ilişkin bir açıklama bulunmamakta idi.

Bu Tebliğ’in 5 inci maddesi ile, aynı tebliğin (IV/A-1.6.) bölümünde yapılan değişikliğe göre;

  • Tam istisna kapsamındaki işlemi yapan mükellefin mal ve hizmet alımlarına ilişkin olarak lehine oluşan kur farkı nedeniyle KDV hesaplanması ve kur farkının ortaya çıktığı dönem beyannamesinde beyan edilmesi gerekmektedir.
  • Tam istisna kapsamındaki işlemi yapan mükellefin lehine oluşan kur farkının iade işlemleri sonuçlandırılmadan önce ortaya çıkması halinde bu tutarın iade hesabından düşülmesi gerekmektedir.
  • İadeye konu edilemeyen bu tutarın ise kur farkının ortaya çıktığı dönem indirim hesaplarına alınması mümkündür.
  • Söz konusu kur farkının iade işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra ortaya çıkması halinde ise iade hesabında herhangi bir düzeltme yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

(Yürürlük tarihi 25 Ekim 2022)

5) TEMİNAT KARŞILIĞI YAPILAN KDV İADELERİNDE SİGORTA ŞİRKETİ KEFALET SENETLERİNİN TEMİNAT OLARAK KULLANILMASI:

Kdv Genel Uygulama Tebliğinin (IV/A) bölümün muhtelif atl bölümlerinde ve (IV/C-2.)  bölümünde yapılan düzenleme ile; teminat karşılığı yapılan KDV iadelerinde teminat mektubu yanında sigorta şirketleri tarafından düzenlenen kefalet senetlerinin de teminat olarak kabul edilmesine imkan tanınmıştır. Bu kapsamda Sigorta şirketleri tarafından düzenlenen kefalet senetlerinin paraya çevrilmeleri konusunda hiçbir sınırlayıcı şart taşımayacak biçimde süresiz ve şartsız, Tahsilat Genel Tebliği(Seri: A Sıra No:1) ekindeki örneğe (EK-13) uygun olarak ve Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından düzenlenmiş olması  şarttır.

(Yürürlük tarihi 1 Kasım 2022)

Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:43)

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala