banner image
Basılı Bültenler

323 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmî Gazete’ de Yayımlanmıştır

30 Aralık 2022 tarihli ve 32059 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 323 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alan maktu had ve tutarlar 2023 takvim yılında uygulanmak üzere yeniden belirlenmiştir.

Sirkülerimizin konusunu oluşturan had ve tutarlara ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

  1. Yeniden Değerleme Oranında Artırılan Had ve Tutarlar

1.1. Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 21 inci maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2023 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 21.000 TL olarak tespit edilmiştir.

1.2 Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 23 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2023 takvim yılında uygulanmak üzere 110,00 TL olarak tespit edilmiştir.

1.3. Engellilik İndirimi Tutarları

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 31 inci maddesinde yer alan engellilik indirimi tutarları, 2023 takvim yılında uygulanmak üzere;

- Birinci derece engelliler için; 4.400 TL,

- İkinci derece engelliler için; 2.600 TL,

- Üçüncü derece engelliler için; 1.100 TL olarak tespit edilmiştir.

1.4. Binek Otomobil Giderlerine İlişkin İndirim Tutarı

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının;

- (1) numaralı bendinde yer alan kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedeli 17.000 TL, gider olarak indirim konusu yapılabilecek özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin toplam tutarı 440.000 TL,

- (7) numaralı bendinde yer alan amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar; özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç 500.000 TL, vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde 950.000 TL’dir.

1.5. Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeline İlişkin Tutar

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 47 nci maddesinin (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı, 2023 takvim yılında uygulanmak üzere;

- Büyükşehir belediye sınırları içinde 35.000 TL,

- Diğer yerlerde 22.000 TL olarak tespit edilmiştir.

1.6. Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 48 inci maddesinde yer alan hadler, 2023 takvim yılında uygulanmak üzere;

- (1) numaralı bent için 440.000 TL ve 700.000 TL,

- (2) numaralı bent için 220.000 TL,

- (3) numaralı bent için 440.000 TL olarak tespit edilmiştir.

1.7. Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80 inci maddesinde yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 2023 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 55.000 TL olarak tespit edilmiştir.

1.8. Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 82 nci maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2023 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 129.000 TL olarak tespit edilmiştir.

1.9. Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 86 ncı maddesinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2023 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 8.400 TL olarak tespit edilmiştir.

1.10. Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2023 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

70.000 TL'ye kadar  

%15

150.000 TL'nin 70.000 TL'si için 10.500 TL, fazlası 

%20

370.000 TL'nin 150.000,00 TL'si için 26.500 TL (ücret gelirlerinde 550.000 TL'nin 150.000 TL'si için 26.500 TL), fazlası

%27

1.900.000 TL'nin 370.000 TL'si için 85.900 TL (ücret gelirlerinde 1.900.000 TL'nin 550.000 TL'si için 134.500 TL), fazlası

%35

1.900.000 TL'den fazlasının 1.900.000 TL'si için 621.400 TL (ücret gelirlerinde 1.900.000 TL'den fazlasının 1.900.000 TL'si için 607.000 TL), fazlası

%40

1.11. Vergiye Uyumlu Mükelleflerde Yararlanılabilecek Maksimum İndirim Tutarı

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121 inci maddesi hükmü uyarınca, anılan maddenin birinci fıkrasında yer alan tutar, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere 4.400.000 TL olarak tespit edilmiştir.

  1. Basit Usulde Vergilendirme ile İlgili Hususlar

2.1. Kar Hadleri Emsallerine Göre Düşük Olarak Tespit Edilmiş Bulunan Emtia İçin Özel Hadler

Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için özel hadler belirleme yetkisi 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 48 inci maddesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığına verilmiştir. Bu yetki kullanılarak 2022 yılı için 21 Aralık 2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 317) ile belirlenen tutarlar yeniden artırılmıştır.

Buna göre, anılan maddelerin ticaretini yapanların, 2023 takvim yılında da basit usulden yararlanabilmeleri için alış, satış veya hasılatlarının 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla aşağıda belirtilen hadleri aşmaması gerekmektedir:

Emtianın Cinsi

Büyükşehir Belediye Sınırları Dışında Kalan Yerlerde

Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Kalan Yerlerde

 

 

Yıllık Alım Ölçüsü (TL)

Yıllık Satış Ölçüsü (TL)

Yıllık Alım Ölçüsü (TL)

Yıllık Satış Ölçüsü (TL)

 

 

Değerli Kağıt

750.000

840.000

900.000

1.090.000

 

Şeker –Çay

550.000

750.000

700.000

890.000

 

Milli Piy. Bil., Hemen Kazan, Süper Toto vb.

550.000

750.000

700.000

890.000

 

İçki (Bira ve Şarap Hariç) -İspirto– Sigara–Tütün

550.000

750.000

700.000

890.000

 

Akaryakıt (LPG hariç)

840.000

890.000

1.090.000

1.270.000

 

Belirtilen bu malların alım satımı ile uğraşanlar hakkında, basit usulün özel şartları bakımından yukarıdaki hadler dikkate alınmak suretiyle, 2 Mayıs 1982 tarihli ve 17682 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 136 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği’ndeki hesaplamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

2.2. Basit Usule Tabi Mükelleflerde Gün Sonunda Toplu Belge Düzenleme Uygulaması

Basit usulde vergilendirilen mükelleflerle ilgili 215 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile getirilen, belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlemesine ilişkin uygulamanın, 31 Aralık 2023 tarihine kadar devam etmesi kararlaştırılmıştır.

  1. 2022 Takvim Yılında Elde Edilen Bir Kısım Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı Uygulaması

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 76 ncı maddesinin 5281 sayılı Kanunun 44 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılan ikinci fıkrasında, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanun’un 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5), (6), (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yer alan menkul sermaye iratlarına (döviz cinsinden açılan hesaplara ödenen faiz ve kar payları, dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilenler hariç) fıkrada belirtilen indirim oranının uygulanması suretiyle bulunacak kısmın, bu iratların beyanı sırasında indirim olarak dikkate alınacağı belirtilmişti.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’uun indirim oranı uygulamasına yönelik 76 ncı maddesinin ikinci fıkrası 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 5281 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmakla birlikte, anılan Kanunun geçici 67 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası hükmü gereğince 1 Ocak 2006 tarihinden önce ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonolarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde 31 Aralık 2005 tarihinde yürürlükte olan hükümler esas alınacağından, indirim oranı uygulaması bahsi geçen menkul kıymet gelirleri için devam etmektedir.

İndirim oranı; 213 sayılı Vergi Usul Kanun’una göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranının, aynı dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranına bölünmesi suretiyle tespit edilmekte olup 213 sayılı Kanun hükümlerine göre 2022 yılı için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranı %122,93’tür.

Bu dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranı ise %18,14'tür. Buna göre, 2022 yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında uygulanacak indirim oranı (%122,93 / %18,14 =) %677,67 olmaktadır.

Bu kapsamda, 1 Ocak 2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden 2022 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratları indirim oranı uygulanmak suretiyle beyan edilecektir.

Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının ve ticari işletmelere dahil kazanç ve iratların beyanında indirim oranı uygulanmayacaktır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, anılan Kanun’un 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratları 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren nihai olarak  tevkifat yoluyla vergilendirilmekte olup bu gelirlerin beyanı ve bu gelirlere indirim oranı uygulanması söz konusu değildir.

Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

323 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala