banner image
Basılı Bültenler

321 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlanmıştır

30 Ekim 2022 Tarihli ve 31998 Sayılı Resmî Gazete’de “Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 311)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 321)” yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile;

  • Genel bütçe kapsamında bulunan kamu idarelerinin tek işveren sayılarak bu kurumlardan elde edilen ücret gelirlerinin kümülatif matrah üzerinden tevkif suretiyle vergilendirilmesi,
  • Hizmet erbabının aynı takvim yılı içerisinde işveren değişikliği yaptığı durumlarda, talep etmesi ve işverenin de kabul etmesi halinde, yeni işverenin eski işverendeki gelir vergisi matrahını dikkate alarak kümülatif matrah üzerinden tevkifat yapılması,

Konularında düzenleme yapılmış olup  ilgili açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

1) AYNI ANDA BİRDEN FAZLA İŞVERENDEN ALINAN ÜCRET GELİRLERİNİN KÜMÜLATİF MATRAH DİKKATE ALINARAK TEVKİFATA TABİ TUTULABİLMESİ:

Bilindiği üzere, hizmet erbabının birden fazla işverenden ücret geliri elde etmesi durumunda her bir işverenden elde edilen ücret ayrı ayrı vergilendirilmekte olup, ücret matrahları birbiri ile ilişkilendirilmemektedir.

Hizmet erbabının işveren değişikliği yapması durumunda, yeni işverenden alınan ücret, eski işverenden aldığı ücret matrahı ile ilişkilendirilmeden sıfır matrah esas alınmak suretiyle vergilendirilmektedir.

İlaveten aynı takvim yılı içinde tek işverenden elde edildiği kabul edilen ücretler, kümülatif matrah esas alınmak suretiyle vergilendirilmektedir.

Ayrıca yıl içerisinde işveren değiştiren hizmet erbabı, ücret gelirine ilişkin gelir vergisi matrahını yeni işverenine bildirmek suretiyle ücretinin gelir vergisi tarifesine göre kümülatif olarak vergilendirilmesini talep edebilmektedir. Bu durumda yeni işveren kümülatif matrahı dikkate alarak tevkifat yapmaktadır.

321 seri numaralı Tebliğ’in 2 nci maddesi ile, 27 Mayıs 2020 tarihli ve 31137 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 311 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin 21 inci maddesinde yapılan değişiklik uyarınca, hizmet erbabının talep etmesi ve işverenlerin de kabul etmesi şartıyla, yıl içerisinde aynı anda birden fazla işverenden alınan ücret gelirleri de kümülatif matrah dikkate alınarak tevkifata tabi tutulabilecektir.

2) GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN TEK İŞVEREN OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Hatırlanacağı üzere, genel yönetim kapsamında bulunan kamu idareleri ile bu idarelere bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda (ticaret şirketleri hariç) çalışan personelin, yıl içerisinde bu kapsamdaki diğer kurum ve kuruluşlardan da ücret alması veya bu kapsamdaki diğer bir kurum ve kuruluşa nakil olması durumunda, elde ettikleri ücretler tek işverenden alınan ücret olarak değerlendirilmekte idi.

Söz konusu Tebliğ’in 1 inci maddesi ile 27 Mayıs 2020 tarihli ve 31137 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 311)’nin 20 nci maddesinde yapılan değişiklikler uyarınca, genel bütçe kapsamında bulunan kamu idarelerinde çalışan personelin, yıl içerisinde bu kapsamdaki diğer kurum ve kuruluşlardan da ücret alması veya bu kapsamdaki diğer bir kurum ve kuruluşa nakil olması durumunda, elde ettikleri ücretler tek işverenden alınan ücret olarak değerlendirilecektir.

Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:311)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 321)

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala