banner image
Basılı Bültenler

Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Ve 1 Ocak 2020 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had Ve Tutarlar 522 Seri Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Belirlenmiştir

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından 29 Aralık 2020 tarih ve 31349 sayılı 1 inci Mükerrer Resmi Gazete’de, 522 Seri Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile;

Vergi Usul Kanunu’nun 104, Mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355 ve 370 inci maddelerinde yer alıp 2020 yılında uygulanan tutarların ve hadlerin, 2020 yılı için %9,11 (dokuz virgül on bir) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar ve hadler ekli listede gösterilmiştir. Buna göre;

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2021 yılında uygulanacak olan;

- Usulsüzlük cezaları (VUK 352),

- Özel usulsüzlük cezaları (VUK 353),

- Özel usulsüzlük cezaları (VUK mükerrer 355),

- Bilanço esasına göre defter tutma hadleri (VUK 177),

- Fatura düzenleme sınırı (VUK 232),

- Doğrudan gider yazılabilecek demirbaşlara ait sınır (VUK 313)

bu oran dikkate alınmak suretiyle hesaplanmış ve aşağıdaki şekilde duyurulmuştur.

  1. Usulsüzlük Cezaları (VUK Md. 352)

Mükellef grupları

Birinci derece usulsüzlükler için (TL)

İkinci derece usulsüzlükler için (TL)

Sermaye şirketleri

240,00

130,00

Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı

140,00

70,00

İkinci sınıf tüccarlar

70,00

32,00

Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

32,00

19,00

Kazancı basit usulde tespit edilenler

19,00

9,00

Gelir vergisinden muaf esnaf

9,00

5,00

Yukarıda belirtilen usulsüzlük fiilleri, aynı zamanda mükellefin dönem vergi matrahının re’sen takdirini de gerektiriyorsa, tabloda gösterilen ceza tutarları 2 kat olarak uygulanmaktadır.

  1. Özel Usulsüzlük Fiilleri Ve Cezaları (VUK Md. 353)

Özel usulsüzlük fiilleri

Ceza tutarı (TL)

1. Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması, elektronik olarak düzenlenmesi gereken belgelerin kağıt olarak düzenlenmesi halinde, belgede yazılması gereken meblağın %10’u

Her bir belge için en az 380 TL

- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

190.000

2. Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması, elektronik olarak düzenlenmesi gereken bu belgelerin kağıt olarak düzenlenmesi

380

- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

19.000

- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

190.000

3.  Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ve levha bulundurma, asma mecburiyetine uyulmaması

380

4.    Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması

9.000

5.   Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara her bir işlem için

450

6.   Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

1.400

- Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

280.000

7.  4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

1.900

8.  Vergi Usul Kanunu’nun 127 inci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

1.400

Yukarıda belirtilen özel usulsüzlükler sonucunda vergi ziyaı da meydana geliyorsa vergi ziyaının gerektirdiği vergi cezaları ayrıca kesilir.

Vergi Usul Kanunu’nun 232 inci maddesinin 1 ila 5 numaralı bentlerinde sayılanlar dışında kalan kişilerin (nihai tüketiciler); fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi ve giriş ve yolcu taşıma bileti almadıklarının tespit edilmesi halinde, bunlara 2 nci sırada yer alan cezanın beşte biri kadar (76 TL) özel usulsüzlük cezası kesilir.

  1. Özel Usulsüzlük Cezaları (VUK Mükerrer Md. 355)

(Bilgi vermekten çekinenler, Vergi Usul Kanunu’nun muhafaza ve ibraz ödevlerine uymayanlar ile elektronik bildirim ve beyan zorunluluğuna uymayanlar için)

Mükellefiyet türü

Ceza tutarı (TL)

Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

2.500 TL

İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

1.300 TL

Yukarıda belirtilenler dışında kalanlar hakkında

650 TL

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine, her bir işlem için yukarıdaki cezalardan az olmamak üzere işleme konu tutarın %5'i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. Ancak bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı 1.900.000 TL'yi geçemez.

Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, beyannamenin kanuni süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda 30 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında, bu sürenin dolmasını takip eden 30 gün içinde verilmesi halinde ise 1/5 oranında uygulanır.

Elektronik ortamda bildirim veya form verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası ise bildirim veya formların belirlenen sürelerin sonundan başlayarak elektronik ortamda 3 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında uygulanmaktadır.

Elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim veya formlara ilişkin olarak süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen bildirim ve formların, belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmez, takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanır.

  1. Özel Usulsüzlük Cezaları (VUK Mükerrer Md. 355)

(VUK’un 107/A maddesiyle getirilen zorunluluklara (elektronik tebligat) uymayanlar için)

 Mükellefiyet türü

Ceza tutarı (TL)

Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı

1.500 TL

İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler

760 TL

Yukarıda belirtilenler dışında kalanlar

390 TL

5. Bilanço Usulüne Göre Defter Tutma Hadleri (VUK Md. 177)

Yıllık alış tutarı

300.000 TL

Yıllık satış tutarı

420.000 TL

Yıllık gayrisafi iş hasılatı

150.000 TL

İş hasılatının 5 katı ile yıllık satış tutarı toplamı

300.000 TL

  1. Fatura Düzenleme Sınırı (VUK Md. 232)

Fatura düzenleme sınırı

1.500 TL

  1. Doğrudan Gider Yazılabilecek Demirbaşlara Ait Sınır (VUK Md. 313)

Amortisman uygulaması sınırı

1.500 TL

Söz konusu Tebliğ ve Tebliğ ekine aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 522)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Eki

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala