banner image
Basılı Bültenler

Veraset ve İntikal Vergisi Oranları ile İstisna Tutarları Yayımlanmıştır

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından 29 Aralık 2020 tarih ve 31349 sayılı 1 inci Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 52 Seri No’lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile istisna ve matrah dilimleri 01 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir.

Tebliğ’e göre istisna tutarları;

- Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 334.534 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 669.479 TL),

- İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 7.703 TL,

- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14 Mart 2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 7.703 TL olarak dikkate alınacaktır.

Vergi tarifesi matrah dilimleri

Veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset intikal vergisi oranları aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır:

Matrah Verginin Oranı (%)
Veraset Yoluyla İntikallerde İvazsız İntikallerde
İlk                              380.000 TL için 1 10
Sonra gelen             900.000 TL için 3 15
Sonra gelen         1.900.000 TL için 5 20
Sonra gelen         3.600.000 TL için 7 25
Matrahın             6.780.000 TL’yi aşan bölümü için 10 30

Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 52)

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala