banner image
Basılı Bültenler

Varlık Barışında Süreler Uzatılmıştır

30 Haziran 2021 tarihli ve 31527 sayılı Resmi Gazete'de 4196 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.

11 Kasım 2020 tarihli ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 21 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 93 üncü madde ile yürürlüğe konulmuş  olan Varlık Barışı uygulaması ile yurt içi yurt dışı varlıkların kanunda belirtlen şekilde yurtda getirilmesi halinde bu varlıklar için herhangi bir vergi ödeme zorunluluğu getirilmemiştir.

Söz konusu Karar ile Gelir Vergisi Kanunu’nun Varlık Barışı uygulamasına ilişkin geçici 93 üncü maddesinin 1 nci, 2 nci ve 5 nci fıkralarında yer alan süreler (30 Haziran 2021), bitim tarihlerinden itibaren 6 ay uzatılmıştır.

Buna göre;

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 31 Aralık 2021 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir. Ayrıca, bu hükümden faydalanılabilmesi için bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şarttır.

Diğer taraftan, yukarıdaki kapsama giren varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve 11 Kasım 2020 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 31 Aralık 2021 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilecektir. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmaksızın bu madde hükümlerinden yararlanılabilecektir.

Gelir veya Kurumlar Vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 31 Aralık 2021 tarihine kadar vergi dairelerine bildirilebilecektir. Bildirilen söz konusu varlıklar, 31 Aralık 2021 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilecektir. Bu takdirde, söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilecektir.

Söz konusu Karar’a aşağıdaki bağlantı ile ulaşılabilecektir.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 93 üncü Maddesinin Birinci, İkinci ve Beşinci Fıkralarında Yer Alan Sürelerin, Bitim Tarihlerinden İtibaren 6 Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4196)

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala