banner image
Basılı Bültenler

Ülke Bazlı Raporların Verilme Tarihi Ertelenmiştir

22 Şubat 2021 tarihinde, 2019 hesap dönemi ile Ocak-Şubat-Mart-Nisan ve Mayıs/2020’de biten özel hesap dönemlerine ilişkin ilk ülke bazlı raporlarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) aracılığıyla gönderilmesine ilişkin sürenin uzatılması ve önceden verilen bildirimlerin düzeltilmesine gerek bulunmaması hakkında “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Sirküler/3” yayımlanmıştır.

24 Şubat 2020 tarihli ve 2151 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın 6 ncı maddesinin 16 ncı fıkrasının verdiği yetkiye dayanılarak; 2019 hesap dönemine ilişkin ilk ülke bazlı raporun ve ek olarak Ocak/2020'de biten özel hesap dönemine ilişkin 26 Şubat 2021 tarihi sonuna kadar verilmesi gereken ilk ülke bazlı raporun BTRANS aracılığıyla gönderilmesine ilişkin süre, söz konusu sirküler ile;

  • Nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi Türkiye’de bulunan çok uluslu işletme gruplarının 2019 hesap dönemi ile Ocak/2020 ve Şubat/2020’de biten özel hesap dönemlerine ilişkin ilk ülke bazlı raporlar için 31 Mart 2021;
  • Nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi Türkiye’de bulunmayan çok uluslu işletme gruplarının 2019 hesap dönemi ile Ocak – Şubat – Mart – Nisan ve Mayıs/2020’de biten özel hesap dönemlerine ilişkin ilk ülke bazlı raporlar için 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Ayrıca 2019 hesap dönemine ve 1 Ocak 2019’dan sonra başlayan özel hesap dönemine ilişkin ülke bazlı raporlamaya ilişkin bildirim formunu, anılan Tebliğde belirtilen süreler içinde, İnternet Vergi Dairesinde yer alan açıklamalara ve verildiği tarihteki koşullara uygun şekilde doldurarak İdareye sunan işletmeler tarafından, bu tarihten sonra vuku bulan değişiklikler (ülke bazlı raporların değişimine ilişkin yetkili makam anlaşmasının yürürlüğe girmesi ile raporlayan işletmenin değişmesi durumu dahil) nedeniyle söz konusu bildirim formunun yeniden verilmesine gerek bulunmamaktadır.

Konuyla ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantı ile ulaşılabilecektir.

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Sirküler/3

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala