banner image
Basılı Bültenler

Tam Mükellef Kurumlar Tarafından Dağıtılan Kar Payları Üzerinden Yapılan Tevkifat Oranı Düşürülmüştür

Bilindiği üzere, tam mükellef kurumlar tarafından dağıtılan kar payları üzerinden 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 94 üncü madde ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 inci ve 30 uncu maddeleri uyarınca yapılan tevkifat oranı %15 (yüzde on beş) idi.

İlgili kanun maddeleri kapsamında yapılan tevkifatın oranı yüzde 15’ten yüzde 10’a düşürülmüş olup 21 Aralık 2021 tarihli ve 4936 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 22 Aralık 2021 tarihli ve 31697 sayılı Resmî Gazete ’de ilan edilmiştir.

Tam mükellef kurumlar tarafından 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 inci ve 30 uncu maddeleri kapsamında;

- Tam mükellef gerçek kişilere,

- Gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara,

- Türkiye’de bir iş yeri veya daimî temsilci aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç olmak üzere dar mükellef kurumlara,

- Dar mükellef gerçek kişilere,

- Gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere,

dağıtılan kâr payları üzerinden yüzde 15 oranında vergi kesintisi yapılması gerekmekte idi. Bahsi geçen Cumhurbaşkanı Kararı ile yukarıda belirtilmiş olan kar payları üzerinden yapılan tevkifatın oranı %10 (yüzde on)’a düşürülmüştür.

İlaveten bahsi geçen 4936 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancından, hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısımdan ana merkeze aktardıkları tutar üzerinden yapılan tevkifatın oranı da yüzde 15’ten yüzde 10’a indirilmiştir.

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir.

21 Aralık 2021 Tarihli ve 4936 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala