banner image
Basılı Bültenler

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından 29 Aralık 2020 tarih ve 31349 sayılı 1 inci Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 19 sayılı Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği ile mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan maktu vergi tutarı 01 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 86,00 TL olarak yeniden belirlenmiştir.

Ayrıca 13 Temmuz 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, “Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarımına mahsus olan ve bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı internet erişimi için kullanılmayan mobil telefon aboneliğinin ilk tesisi ile operatör değişiklikleri hariç) yirmi milyon lira ayrıca özel iletişim vergisi alınır. Bu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında (28 Kasım 2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:521) ile yeniden değerleme oranı 2020 yılı için yüzde 9,11 olarak tespit edilmiştir.) artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz.” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 19)

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala