banner image
Basılı Bültenler

Mevduat Faizleri İle Katılım Bankalarınca Ödenen Kar Paylarına Uygulanan Düşük Oranlı Tevkifatın Süresi 30 Eylül 2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

30 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3032 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67 nci maddesinde yer alan tevkifat oranlarını belirleyen 2006/10731 sayılı Karar’a geçici 2 nci madde eklenmişti. Bu düzenlemeyle Karar’ın 1 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (d) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde değişiklikler yapılmıştı. Bu değişiklikle Türk Lirası mevduat hesaplarından elde edilen faizler ile katılım bankaları tarafından TL cinsinden katılım hesaplarına ödenen kar payları üzerinden yapılan tevkifat oranları geçici süreyle (31 Aralık 2020 tarihine kadar) düşürülmüştü. Ardından bu uygulamanın süresi;

- 23 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3321 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Mart 2021 tarihine,

- 1 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’De yayımlanan 3755 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Mayıs 2021 tarihine,

- 1 Haziran 2021 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 4027 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 31 Temmuz 2021 tarihine

kadar uzatılmıştı.

Belirtilen kararlarla, döviz tevdiat hesaplarına ödenen faizler ile katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kar paylarına ilişkin tevkifat oranlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmamıştı.

Bu kez 30 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4311 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu oranların indirimli olarak uygulanmasına ilişkin süre 30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Buna göre;

- 30 Eylül 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) vadesiz ve özel cari hesaplara ödenen faizler ve kar payları ile

- 30 Eylül 2020 ile 30 Eylül 2021 tarihleri arasında (bu tarih dahil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kar paylarına aşağıdaki tevkifat oranları uygulanacaktır:

Mevduat faizlerinden;

 

Tevkifat oranı

Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda

5%

1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda

3%

1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

0%

Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

0%

Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;

 

Tevkifat oranı

Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda

5%

1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda

3%

1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

0%

Yeni bir uzatma olmadığı taktirde, yukarıdaki 12 aylık sürenin sona erdiği tarihi izleyen günden (1 Ekim 2021) itibaren vadesiz ve özel cari hesaplara ödenen faizler ve kar payları ile aynı tarihten (1 Ekim 2021) itibaren açılan veya vadesi yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kar paylarına daha önce yürürlükte olan tevkifat oranları uygulanacaktır.

Söz konusu Karar’a aşağıdaki bağlantı ile ulaşılabilecektir.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ve Aynı Kanunun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında 22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesintisi Oranlarına İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4311)

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala