banner image
Basılı Bültenler

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No 36) Yayımlanmıştır

3 Haziran 2021 tarihli ve 31500 sayılı Resmi Gazete'de 36 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

Tebliğ ile yapılan düzenlemeler özetle aşağıdaki gibidir:

Tevkifat Uygulamasında Sınır 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 1.000’TL den 2.000’TL ye çıkarılmaktadır.

Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin Katma Değer Vergisi dahil bedeli 1.000 TL’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan Katma Değer Vergisi tevkifata tabi tutulmamaktadır.

03 Haziran 2021 tarihli ve 31500 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 36 Seri No’lu Tebliğ’in (I/C-2.1.3.4.1.) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “1.000 TL’yi” ibaresi “2.000 TL’yi” olarak değiştirilmiştir. Buna göre; 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin Katma Değer Vergisi dahil bedeli 1.000 TL’den 2.000 TL’ye çıkarılmıştır.

Finansman gider kısıtlamasına tabi giderler ile ilgili yüklenilen Katma Değer Vergisi indirilebilecektir.

Söz konusu Tebliğ ile finansman gider kısıtlamasına konu edilip kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınan kısımla ilgili yüklenilen Katma Değer Vergisinin indirim konusu yapılabileceğine dair aşağıdaki açıklamaya yer verilmiştir. Bu kapsamda Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin (III/C-2.1.) bölümünde yer alan “ç)” bendinin ikinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir:

“Bununla birlikte, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının 9 numaralı bendi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendindeki gider ve maliyet unsurlarından bir kısmının indiriminin kabul edilmeyeceğine yönelik düzenleme 3065 sayılı Kanunun 30/d maddesi hükmü ile paralellik arz etmemektedir. Doğrudan işletmenin faaliyetiyle ilgili olan bu giderler için yüklenilen KDV’nin indirim konusu yapılamaması, KDV’nin temel prensibi olan işle ilgili giderler için yüklenilen vergilerin mükellef üzerinde kalmaması prensibi ile de çelişmektedir.

3065 sayılı Kanunun 29/5 inci maddesinin verdiği yetki çerçevesinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının 9 numaralı bendi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi kapsamında gider ve maliyet unsurlarından indirimi kabul edilmeyen kısma ilişkin 3065 sayılı Kanunun 30/d maddesi hükmünün uygulanmaması uygun görülmüştür.”

Yapılan diğer düzenlemeler

  • Emeklilik şirketleri kısmi tevkifat uygulaması kapsamına dahil edilmektedir.
  • Sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen ve faturası Sosyal Güvenlik Kurumu’na düzenlenen sağlık hizmetleri tevkifat kapsamı dışında tutulmaktadır.
  • Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri dışında Katma Değer Vergisi mükellefi olmayan alıcıların tevkifat uyguladığı işlemlerde düzeltmenin nasıl yapılacağına ilişkin açıklamalara yer verilmektedir. Buna göre; Alıcı tarafından, işlem bedeli ve tevkif edilmeyen Katma Değer Vergisi kısmını ayrıca göstermek suretiyle iade amaçlı bir belge (fatura, dekont vb.) düzenlenecektir. Söz konusu belgede gösterilen tutarlar alıcı ve satıcı tarafından ilgili iade işlemini gösterecek şekilde mevzuata uygun olarak kayıtlara alınacaktır. Düzeltmenin bu şekilde yapıldığının tevsik edilmesine istinaden, işleme ilişkin tevkif edilen Katma Değer Vergisi, bu vergiyi vergi dairesine beyan ederek ödeyen alıcıya iade edilecektir.

Diğer taraftan, satıcının tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade talebi sonuçlandırıldıktan sonra Katma Değer Vergisi iadesini ortaya çıkaran işleme ilişkin olarak yukarıda belirtilen şekilde düzeltme yapılmasının gerekmesi durumunda aşağıdaki şekilde hareket edilecektir:

Düzeltme yapılması gereğinin ortaya çıktığı vergilendirme döneminde, yukarıda belirtildiği şekilde düzeltmeyi yapan mükellefin ilgili beyannamede de düzeltme yaptıktan sonra vergi dairesine yazılı olarak müracaat edip, daha önce iadesini aldığı tutarı iade etmesi halinde bu tutar, gecikme faizi ve vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın mükelleften geri alınacaktır.

Mükellefin, bu şekilde düzeltme işlemini yapmaması halinde, tevkifat nedeniyle iade edilen Katma Değer Vergisi, değişikliğin vuku bulduğu dönemden düzeltmenin yapıldığı döneme kadar gecikme faizi uygulanarak vergi ziyaı cezası ile birlikte mükelleften aranacaktır.

  • İstisna kapsamında mal ve hizmet temin etmek isteyen ulusal güvenlik kuruluşlarınca, söz konusu mal ve hizmetlerin istisna kapsamında olduğuna dair Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan uygunluk bildirimi alınacaktır.
  • Gayrimenkul yatırım fonları ile gayrimenkul yatırım ortaklıkları, yetki belgesi aranmaksızın, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerden sayılacaklardır.
  • Aynı vergilendirme döneminde birden fazla konuda veya işlem türünde iade hakkı bulunan mükelleflerin bunların bazıları için iade hakkını kullanmaması mümkün olacaktır.

Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı ile ulaşılabilecektir.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 36)

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala