banner image
Basılı Bültenler

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 35) İle Tevkifat Oranlarında Değişiklikler Yapılmıştır

16 Şubat 2021 tarihli ve 31397 sayılı Resmi Gazete’de “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 35)” yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliği kapsamında 1 Mart 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır;

1- 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin “Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar” başlıklı (I/C-2.1.3.1.) bölümünde yapılan düzenleme ile  KDV tevkifatı uygulayacak alıcılar grubuna,

  • Sigorta ve reasürans şirketleri,
  • Sendikalar ve üst kuruluşları,
  • Vakıf üniversiteleri,
  • Mobil elektronik haberleşme işletmecileri.”

dahil edilmiştir.

2- Aynı Tebliğ’in “Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri” başlıklı (I/C-2.1.3.2.1.1.) bölümünde yapılan düzenleme ile;

  • (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen yapım işleri ile bu yapım işleriyle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde daha önce (3/10) olarak uygulanan Tevkifat oranı (4/10) ‘a çıkarılmıştır.
  • Ayrıca (I/C-2.1.3.1/a) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde olan yapım işleri ile bu yapım işleriyle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri de (4/10) oranında Tevkifat kapsamına alınmıştır.

Projenin genişlemesi, sözleşme bedelinin güncellenmesi ve benzeri nedenlerle iş bedelinin daha sonra 5 milyon TL’yi aşması halinde, bu durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren tevkifat uygulanacaktır.

3- Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde uygulanan Tevkifat oranı (5/10)’dan (7/10)’a yükseltilmiştir.

4- Fason tekstil ve konfeksiyon işleri, fason çanta ve ayakkabı dikim işleri ile bu işlere ait aracılık hizmetlerinde uygulanan Tevkifat oranı (5/10)’dan (7/10)’a yükseltilmiştir.

5- Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetlerinde uygulanan Tevkifat oranı (7/10)’dan (9/10)’a yükseltilmiştir.

6- Aynı Tebliğ’in; (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanlara karşı ifa edilen yük taşımacılığı hizmetleri (kargo işletmeciliği yetki belgesi sahibi mükellefler tarafından yapılan kargo Taşıma işleri hariç ) Tevkifat kapsamına alınmış olup bu hizmetler için (2/10) oranında KDV tevkiftı uygulanacaktır.

Söz konusu hizmetlerin, tahsis edilmiş özel plakalı araçlar ile yapılıp yapılmaması, İlgili birimlerden taşımacılıkla ilgili zorunlu belge ve sertifikaların alınıp alınmaması veya taşıma İşinde kullanılan  aracın özmal ya da sözleşmeli taşıt olup olmaması Tevkifat uygulaması  kapsamında işlem tesisine engel değildir.

Taşımacılık hizmetini yüklenen bir firmanın, bu işi bizzat ifa etmeyip bir başka firmaya devretmesi durumunda, taşımacılık hizmetini alan tarafından bu kapsamda tevkifat yapılmayacaktır. Ancak taşımacılık hizmetini yüklenen firma tarafından, taşımacılık hizmetini fiilen ifa eden firmadan alınan hizmet için KDV tevkifatı uygulanacaktır.

Servis taşımacılığı hizmeti alımlarında ise önceden olduğu gibi (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanmasına devam edilecektir.

7- Her türlü baskı ve basım hizmetlerinde uygulanan tevkifat oranı (5/10)’dan (7/10)’a yükseltilmiştir.

8- Katma Değer Vergisi mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanun’a ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğ’de özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında Katma Değer Vergisi tevkifatı uygulanacaktır.

9- Tebliğ’in (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanların, Tebliğ’in (I/C-2.1.3.2.15.2.) bölümü kapsamındaki reklam hizmeti alımlarında (3/10) oranında Katma Değer Vergisi tevkifatı uygulanacaktır.

10- KDV mükellefleri tarafından Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü’ne yapılan ve Tebliğ’de özel olarak belirlenmeyen diğer bütün teslimlerde (su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji kullanımları hariç), söz konusu kurum tarafından (2/10) oranında Katma Değer Vergisi tevkifatı uygulanacaktır.

11- Kısmi tevkifat iade taleplerinde, alıcı tarafından 2 Numaralı Katma Değer Vergisi Beyannamesi ile beyan ve tahakkuk ettirilen Katma Değer Vergisi’nin ödenmiş olma şartı getirilmiştir.

Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 35)

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala