banner image
Basılı Bültenler

87 Seri No'lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Gereğince Harçlar Kanunu’nda Yer alan Harçların Döviz Cinsinden Hesaplanmasına İlişkin Döviz Kuru Belirlenmiştir

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından 29 Aralık 2020 tarih ve 31349 sayılı 1 inci Mükerrer Resmi Gazete’de, 87 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

492 sayılı Kanun’a bağlı tarifelerdeki maktu harçlar ile maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler, anılan Kanunun mükerrer 138 inci madde hükmü gereğince, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiştir.

Bu çerçevede, Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yapacağı işlemlerden alınacak  harç  miktarlarının  hesaplanmasına  esas  olacak  döviz kuru 1 ABD Doları = 7,88 Türk Lirası olarak; bu işlemlere uygulanacak emsal sayılar ise aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir:

492 sayılı Kanun’a bağlı (2) sayılı tarifedeki miktarlar için 4,290
492 sayılı Kanun’a bağlı (5) sayılı tarifedeki miktarlar için 2,080
492 sayılı Kanun’a bağlı (6) sayılı tarifenin "I-Pasaport Harçları" başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan pasaport harcı miktarları için 0,630
492 sayılı Kanun’a bağlı (6) sayılı tarifede yer alan diğer miktarlar için 0,570
492 sayılı Kanun’a bağlı (7) sayılı tarifenin II. bölümündeki miktarlar için 1,680
492 sayılı Kanun’a bağlı diğer tarifelerdeki miktarlar için 1,000

Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 87)

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala