banner image
Basılı Bültenler

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7349 Sayılı Kanun Yayımlandı

25 Aralık 2021 tarihli ve 31700 Sayılı Resmî Gazete’ de 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı.

2021/84 sayılı sirkülerimizde açıklandığı üzere 17 Aralık 2021 tarihli ve 31692 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı ile 2022 yılı asgari ücretin günlük tutarı 166,80 TL, aylık tutarı ise 5.004 TL olarak ilan edilmişti.

Söz konusu Kanun ile diğer düzenlemelerin yanı sıra, asgari ücrete vergi istisnası uygulanması ve istisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranlarının, istisna kapsamındaki tutarların da dikkate alınarak belirlenmesi düzenlenmiştir.

  1. Ücretlere Uygulanacak Vergi İstisnası

7349 sayılı Kanun’un 2 inci maddesi uyarınca; hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri gelir vergisinden istisna edilmiştir.

İstisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde;

  • Verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
  • Ödenecek vergi tutarı, bu suretle bulunan vergi tutarının içinde istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanacaktır.
  • İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamayacaktır.
  • Birden fazla işverenden ücret alanlarda bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanacaktır.

Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 32 inci maddesine göre, ücretin gerçek usulde vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi uygulanmakta idi.

İlgili madde uyarınca asgari geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarının;

- Mükellefin kendisi için %50’si,

- Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için yüzde 10’u,

- Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere;

  • İlk iki çocuk için yüzde 7,5
  • Üçüncü çocuk için yüzde10,
  • Diğer çocuklar için yüzde 5’i olarak belirlenmişti.

İlgili Kanun’un 2 inci ve 3/b maddelerindeki açıklamalar doğrultusunda; hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretlerinin gelir vergisinden istisna tutulmuş olması nedeniyle Asgari Geçim İndirimine ilişkin düzenleme 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yapılan ücret ödemelerine uygulanmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

Yine bahsi geçen Kanun’un 4 üncü maddesi ile, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na ekli 2 Sayılı tablosunda da değişiklikler yapılarak, hizmet erbabına ödenen ücretlerin aylık brüt asgari ücrete isabet eden kısmı üzerinden damga vergisi alınmaması amaçlanmıştır.

Bahsi geçen konuya ilişkin hususlar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanacak Tebliğ ile ilan edilecektir.

2) 7349 Sayılı Kanun ile Yapılan Diğer Bazı Düzenlemeler

2.1. Evlerde Kurulan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Elektrik Üretim Tesislerine İlişkin Muafiyet

Bilindiği üzere, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 9 uncu maddesinde, yenilenebilir enerji üretiminin teşvik edilmesi için muafiyet sınırı olarak öngörülen meskenlerin çatı ve cephesine kurulan güneş enerjisi santrallerinin kurulu gücünün 10 kW (10 kW dâhil) olması şartı mevcut idi. Söz konusu Kanun’un 1 inci maddesi ile bahsi geçen sınır 25 kW (25 kW dâhil) olarak değiştirilmiştir.

2.2. Savunma Sanayii Projelerine İlişkin KDV İstisnası

Bilindiği üzere, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde ulusal güvenlik harcama ve yatırımlarında uygulanan KDV istisnasına ilişkin hüküm yer almaktadır.

7349 sayılı Kanun’un 5 inci maddesiyle, Millî Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen savunma sanayii projelerine ilişkin olarak bu kurumlara ilgili projeler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler ile bu teslim ve hizmetleri gerçekleştirenlere bu kapsamda yapılacak olan, miktarı ve nitelikleri yukarıda sayılan kuruluşlarca onaylanan teslim ve hizmetler KDV istisnası kapsamında değerlendirilecektir.

Söz konusu Kanun’a aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

7349 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala