banner image
Basılı Bültenler

Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67 nci Maddesi Kapsamındaki Türk Lirası Mevduat Faizleri ve Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kar Paylarına Uygulanacak Düşük Oranlı Tevkifat Uygulama Süresi 2 Ay Uzatılmıştır

30 Eylül 2020 tarihli ve 3032 Sayılı Karar ile Türk Lirası mevduat faizleri ve katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarına uygulanacak tevkifat oranları 30 Eylül 2020 tarihinden 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere düşürülmüş; daha sonra 23 Aralık 2020 tarihli ve 3321 Sayılı Karar ile bu oranların uygulama süresi 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatılmıştı.

1 Nisan 2021 tarihli ve 31441 sayılı Resmi Gazete'de "193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3755)" yayımlanmıştır.

Bu Kararın 1 inci maddesi ile 22 Temmuz 2006 tarih ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki Karar’ın Geçici 2 inci maddesinde yer alan 31 Mart 2021 ibareleri 31 Mayıs 2021 olarak değiştirilerek, düşürülen stopaj oranların uygulama süresi 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Buna göre, 31 Mayıs 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve 30 Eylül 2020 ile 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında (bu tarih dahil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kar paylarına aşağıda yer alan stopaj oranları uygulanacaktır:

Mevduat faizlerinden;

i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5,

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3,

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

iv) Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0.

Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;

i) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5,

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3,

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0.

23 Aralık 2020 tarihli ve 3321 Sayılı Karar ile 2006/10731 sayılı Karar’a eklenen Geçici 3 üncü madde ile 23 Aralık 2020 tarihi ile 31 Mart 2021 tarihi (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara aşağıda yer alan stopaj oranlarının uygulanacağı; ayrıca söz konusu tarihler arasında iktisap edilen, yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara da %0 oranında stopaj uygulanacağı düzenlenmişti.

Söz konusu Karar’ın 2 nci Maddesi ile 2006/10731 sayılı Karar’ın Geçici 2 inci Maddesinde yer alan 31 Mart 2021 ibareleri 31 Mayıs 2021 olarak değiştirilerek, düşürülen stopaj oranların uygulama süresi 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Buna göre, 23 Aralık 2020 ile 31 Mayıs 2021 tarihi (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara aşağıda yer alan stopaj oranları uygulanacaktır:

i) Vadesi 6 aya kadar (6 ay dahil) olanlara sağlanan gelirlerden %5,

ii) Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dahil) olanlara sağlanan gelirlerden %3,

iii) Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,

iv) 6 aydan az süreyle (6 ay dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5,

v) 1 yıldan az süreyle (1 yıl dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %3,

vi) 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %0.

Ayrıca, 23 Aralık 2020 ile 31 Mayıs 2021 tarihi (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında "döviz" ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara %0 oranında tevkifat uygulanacaktır.

İlgili Karar’a aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3755)

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala