banner image
Basılı Bültenler

Engelliler Tarafından İktisap Edilecek Binek Otomobiller için ÖTV İstisnası Uygulanmasında, 2021 Yılında Dikkate Alınacak Üst Tutar Yeniden Belirlenmiştir

29 Aralık 2020 tarihli ve 31349 sayılı 1 nci Mükerrer Resmi Gazete’de Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8) ile engellilere Özel Tüketim Vergisinden istisna araç satışında uygulanan 303.200 TL’lik parasal sınır, 330.800 TL olarak yeniden belirlenmiştir. Söz konusu Tebliğ 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 7 nci maddesinde engelliler tarafından iktisap edilecek taşıtlarda Özel Tüketim Vergisi istisnası uygulamasına dair düzenlemelere yer verilmiştir. Bu istisnanın uygulama usul ve esasları ise Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nde belirlenmiştir.

Engelliler tarafından Özel Tüketim Vergisinden istisna olacak şekilde araç iktisap edilmesinde çeşitli şartlar ve sınırlamalar bulunmaktadır. Bu sınırlardan biri motor silindir hacmi, diğeri ise Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (II) sayılı listenin 87.03 tarife pozisyonunda yer alan taşıtlardan binek otomobil niteliğinde olanlarda, taşıtın Özel Tüketim Vergisi ve her türlü vergiler dahil toplam bedelinin belirli tutarın altında olmasıdır.

Buna göre; Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin (c) alt bendi uyarınca, (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallardan, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin, 87.03 tarife pozisyonunda yer alan, motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 330.800 TL’nin altında olan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın vagon vb. taşıtların, 5 yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı Özel Tüketim Vergisinden istisnadır.

Ayrıca, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yer alan parantez içi hükümle, Gümrük Kanunu’nun 167 nci maddesinin (12) numaralı fıkrasının (a) bendi kapsamında 303.200 TL sınırı 330.800 TL olarak yeniden belirlenmiştir. Buna göre, Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi dahil gümrük vergilerine ilişkin istisna uygulanmaması durumunda belirlenecek gümrüklenmiş değeri 330.800 TL’yi aşanlar ithalat istisnasından hariç tutulacaktır.

Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8)

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala