banner image
Basılı Bültenler

Elektronik Belgelere İlişkin Hükümlerin Yer Aldığı 509 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Değişiklikler Yapılmıştır

509 sıra numaralı VUK Genel Tebliği ile belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik daha önce yayımlanmış olan tüm tebliğler tek bir tebliğde toplanmıştı.

9 Şubat 2021 tarihli ve 31390 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 526 sıra numaralı VUK Genel Tebliği ile, 509 sıra numaralı Tebliğ’de bazı değişiklikler yapılmıştır.

e-Fatura Uygulaması

Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmet sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler için e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu getirilmiştir.

Tebliğ’de kapsama giren mükellefler; hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları vb. olarak belirtilmiştir. Söz konusu bu mükellefler 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren, bu tarihten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayanlar ise söz konusu Kurum’a fatura düzenlemeye başlamadan önce e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

e-Arşiv Fatura Uygulaması

e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren düzenlenen faturalar, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5 Bin TL’yi) aşması halinde, Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portalı üzerinden “e-Arşiv Fatura” olarak düzenlenmekteydi.

Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portalına alternatif olarak; Başkanlığın e-Belge düzenleme portalına gerekli entegrasyonları sağlayarak Başkanlıktan izin alan özel entegratör kuruluşların sistemleri aracılığıyla düzenlenmesi seçeneği de getirilmiştir.

e-İrsaliye Uygulaması

509 sıra numaralı Tebliğ’in “e-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Süresi” başlıklı bölümünde, belirtilen mükellefler için e-İrsaliye uygulamasına geçiş süreleri belirlenmişti.

Söz konusu bölüme eklenen yeni bir hüküm ile ilgili hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere, müteakip hesap döneminin 7 nci ayı başından itibaren e-İrsaliye uygulamasına geçmeleri ve bu tarihten itibaren düzenleyecekleri sevk irsaliyelerini Tebliğ’in "V.7." ve "VIII." numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde, e-İrsaliye olarak düzenleme ve kayıtlı kullanıcılardan e-İrsaliye olarak alma zorunluluğu getirilmiştir.

e-Döviz Alım-Satım Belgesi Uygulaması

Tebliğ’deki e-Döviz Alım-Satım Belgesi uygulamasının tanımı değiştirilmiştir.

Buna göre; “e-Döviz Alım-Satım Belgesi uygulaması; döviz alım ve satım faaliyetinde bulunan yetkili müesseseler dahil olmak üzere ilgili mevzuat gereğince döviz alım-satım belgesi düzenleyebilen tüm mükellefler tarafından kağıt ortamda düzenlemekte olan Döviz Alım Belgesi ve Döviz Satım Belgesi'nin, elektronik ortamda düzenlenmesi, muhatabına talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda iletilebilmesi, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilebilmesine imkan veren uygulamadır.”

e-Adisyon Uygulaması

Tebliğ’in 6 ncı Maddesiyle e-Adisyon uygulamasına ilişkin düzenlemeler 509 sıra numaralı VUK Genel Tebliği’ne eklenmiştir.

85, 200, 298 ve 299 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca; masada servis yapılan ve gerçek usulde (bilanço veya işletme hesabı esasına göre) vergilendirilen hizmet işletmeleri (lokanta, kafeterya, pastane, gazino, bar, pavyon gibi) tarafından kullanılması zorunluluğu bulunan ve kağıt ortamda düzenlenmekte olan “adisyon”un elektronik belge olarak düzenlenmesi, muhafaza ve ibraz edilebilmesi ile belge veya bilgilerinin Başkanlığa elektronik ortamda iletilmesine veya raporlanmasına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

Başkanlık, adisyon belgesi düzenleyen hizmet işletmelerine, yıllık veya aylık satış hasılatı tutarlarını dikkate alarak, geçiş hazırlıkları için en az 3 ay geçiş süresi vermek ve yazılı bildirim ya da ebelge.gib.gov.tr adresinde duyurmak suretiyle e-Adisyon uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye yetkilidir.

e-Adisyon uygulaması bu şekilde zorunluluk getirilen mükellefler dışındaki mükellefler için zorunlu değildir. Ancak bu mükelleflerden e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına dahil olanlar isterlerse gerekli hazırlıkları yapıp başvurmak suretiyle e-Adisyon uygulamasına dahil olabileceklerdir.

Mali Mühür

509 sıra numaralı Tebliğ’in “Mali Mühür” bölümüne aşağıdaki cümle eklenmiştir:

“Başkanlık, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilen elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşlarından mali mühür üretimi konusunda Başkanlıkça belirlenen ve ebelge.gib.gov.tr internet adresinde yayımlanan "Mali Mühür Üretimi Başvuru, Değerlendirme ve İzin Kılavuzu"nda açıklanan teknik koşulları sağlayan kuruluşları da mali mühür üretimi ve satışı konusunda yetkilendirebilir. Başkanlıkça yetkilendirilen elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşlar ebelge.gib.gov.tr adresinde yayınlanır.”

e-Belgelere İlişkin İptal/İtiraz, İhbar Ve İhtarların Bildirilmesi

509 sıra numaralı Tebliğ’in “e-Belgelere İlişkin İptal/İtiraz, İhbar ve İhtarların Bildirilmesi” bölümüne aşağıdaki cümle eklenmiştir:

“Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen e-Belgelere ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu’nun 18 inci Maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılan ihbar veya ihtarlar ile e-Belge iptal işlemlerinin 1 Mayıs 2021 tarihinden itibaren, ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak kılavuzda belirtilen usul, esas ve süreler içinde, elektronik ortamda Başkanlık bilgi işlem sistemine bildirilmesi zorunludur.”

Başkanlığın Re’sen Tanımlama Yetkisi

509 sıra numaralı Tebliğ’in “Diğer Hususlar” başlıklı VIII. bölümünün sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir:

“Başkanlık, kendilerine e-Belge uygulamalarına geçiş zorunluluğu getirilen mükelleflerin zorunluluklarının başlayacağı tarihe kadar e-Belge uygulamalarından yararlanma yöntemlerinden herhangi birini seçerek uygulamaya dahil olmamaları halinde, bu Tebliğin "V.1.1." numaralı bölümünde belirtilen "GİB Portal Yöntemine göre kullanıcı hesaplarını re'sen tanımlamaya yetkilidir.”

509 sıra numaralı VUK Genel Tebliği’nde yukarıdaki değişiklikleri yapan 526 sıra numaralı VUK Genel Tebliği yayım tarihinde (9 Şubat 2021) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 526)

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala