banner image
Basılı Bültenler

Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67 nci maddesi Kapsamındaki Bazı Tevkifat Oranlarının İndirimli Olarak Uygulanmasına İlişkin Düzenlemenin Uygulanma Süresi 31 Temmuz 2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

1 Haziran 2021 tarihli ve 31498 sayılı Resmi Gazete (1. Mükerrer)’de, “193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4027)” yayımlanmıştır.

Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 nci maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranları 2006/10731 sayılı Karar ile belirlenmiştir.

1 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete (1. Mükerrer)’de yayımlanan 4027 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2006/10731 sayılı Karar’ın Geçici 2 inci ve Geçici 3 üncü maddelerinde yer alan stopaj oranlarının uygulama süreleri 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Buna göre;

1) Türk Lirası mevduat faizi ve kar payı gelirlerine uygulanacak stopaj oranları

31 Temmuz 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve 30 Eylül 2020 ile 31 Temmuz 2021 tarihleri arasında (bu tarih dahil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kar paylarına aşağıda yer alan stopaj oranları uygulanacaktır:

Mevduat faizlerinden;

- Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5,

- 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3,

- 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

- Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;

- Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5,

- 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3,

- 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0.

2) Banka tahvil ve bonoları ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına uygulanan stopaj oranları

23 Aralık 2020 ile 31 Temmuz 2021 tarihi (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara aşağıda yer alan stopaj oranları uygulanacaktır:

- Vadesi 6 aya kadar (6 ay dahil) olanlara sağlanan gelirlerden %5,

- Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dahil) olanlara sağlanan gelirlerden %3,

- Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,

- 6 aydan az süreyle (6 ay dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5,

- 1 yıldan az süreyle (1 yıl dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %3,

- 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %0.

Diğer taraftan, 3321 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 23 Aralık 2020 - 31 Mart 2021 tarihleri arasında iktisap edilen (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında döviz ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlar üzerinden yapılacak tevkifatın oranı %0’a  düşürülmüştü. Ardından bu uygulamanın süresi 1 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3755 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatılmıştı. 1 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete (1. Mükerrer)’de yayımlanan 4027 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Mayıs 2021 tarihi 31 Temmuz 2021 olarak değiştirilmiştir. Buna göre 31 Temmuz 2021 tarihine kadar iktisap edilen yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlar üzerinden %0 oranında tevkifat yapılacaktır.

Söz konusu Karar’a aşağıdaki bağlantı ile ulaşılabilecektir.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4027)

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala