banner image
Basılı Bültenler

65 Seri No'lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından 29 Aralık 2020 tarih ve 31349 sayılı 1 inci Mükerrer Resmi Gazete’de, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 65 Seri Numaralı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere, 2020 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 (dokuz virgül onbir) olarak tespit edilmiş ve 28 Kasım 2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521) ile ilan edilmiş bulunmaktadır. Buna göre; 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 64 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler, (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

Diğer taraftan 488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren 3.534.679,90 Türk Lirası olmuştur.

Söz konusu Tebliğ’in orijinal mentine ve ekine aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 65)

Tebliğ Eki (1) Sayılı Tablo

Saygılarımızla,   

Makale metnini kopyala