banner image
Basılı Bültenler

Çiftçilere Yapılan Tarımsal Destek Ödemeleri Üzerinden Kesilen Vergilerin İadesine İlişkin 316 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğ Yayımlanmıştır

2021/77 sayılı sirkülerimizde açıklandığı üzere, 26 Ekim 2021 tarihli Resmî Gazete ’de yayımlanan 7338 sayılı Kanun ile 26 Ekim 2021 tarihinden önce yapılan tarımsal destek ödemeleri üzerinden kesilen vergilerin çiftçilere iade edilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştı.

Bahsi geçen düzenlemeye ilişkin esasların belirlendiği 316 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğ 10 Aralık 2021 tarihli ve 31685 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerin vergilendirme usulü tevkifat yoluyla vergilendirme olduğundan dolayı, bu ödemeler de ödemenin niteliğine göre farklı oranlarda tevkifat yoluyla vergilendirilmektedir.

2021/77 sayılı sirkülerimizde açıklandığı üzere, 26 Ekim 2021 tarihli ve 31640 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan 7338 sayılı Kanun’un;

  • 3 üncü maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen mükerrer 20/C madde ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından çiftçilere yapılan destek ödemeleri gelir vergisinden istisna edilmiş ve bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapılmaması amaçlanmıştı.
  • 11 inci maddesi ile, Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 92 inci madde ile 26 Ekim 2021 tarihinden önce, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destek ödemeleri üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisinin, çiftçilerin düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla, Vergi Usul Kanunu’nun düzeltmeye ilişkin hükümleri uyarınca, tahsil tarihinden itibaren faizi ile birlikte red ve iade edileceği düzenlenmişti.

316 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğ ile yukarıda bahsi geçen geçici 92 inci madde kapsamında yapılacak işlemlere ilişkin hususlar açıklanmıştır.

  1. İade Talebi ve İbraz Edilmesi Gereken Belgeler

26 Ekim 2021 tarihinden önce kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destek ödemeleri üzerinden kesilen gelir vergisi, başvuru sahiplerinin veya vekillerinin düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde vergi dairesine (bağlı vergi dairesi statüsündeki mal müdürlükleri dâhil) başvurmaları üzerine ret ve iade edilecektir. İade işleminin yapılabilmesi için bahsi geçen tebliğin ekinde yer alan (EK-1) dilekçe örneğinin doldurularak başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Başvuruda bulunulacak vergi dairesi seçiminde herhangi bir kıstas bulunmayıp, başvuran kişiler tarafından serbestçe seçilebilecektir.

Kendisine destek ödemesinde bulunulan hak sahiplerinin mirasçıları tarafından iade talebinde bulunulması halinde, Ek-1’de yer alan dilekçe örneğinin eksiksiz olarak doldurulması ve dilekçe ekine “Mirasçılık Belgesi” ile “Veraset ve İntikal Vergisi İlişik Kesme Belgesi’nin eklenmesi şartıyla mirasçılar, hisseleri oranında bu madde hükümlerinden yararlanabileceklerdir.

Başvuru sahiplerinden isteyenler dilekçelerini İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda verebilmelerinin yanı sıra, elden veya posta yoluyla da ilgili vergi dairesine verebileceklerdir. Ancak hak sahiplerinin mirasçıları ya da vekilleri tarafından yapılan başvurular ile bu kapsamda açılmış davalardan feragat etmek suretiyle yapılan başvurulara ilişkin dilekçelerin, elden veya posta yoluyla ilgili vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.

  1. Dava Aşamasında Bulunan İade Talepler

213 sayılı Vergi Usulü Kanunu’nda düzenlenen düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde tarımsal destek ödemeleri üzerinden kesilen gelir vergisinin iadesine yönelik düzeltme başvurusunda bulunmuş ve düzeltme talebi kabul edilmediği için dava açmış olan başvuru sahiplerinin, mahkemelerde ihtilafı devam eden (henüz kesinleşmeyen) davalarından feragat etmeleri ve buna ilişkin ilgili mahkemeden feragat ettiklerini gösterir şerhli dilekçe örneklerini veya bu belge temin edilemediği takdirde mahkemenin feragat nedeniyle davanın reddine dair vereceği karar örneklerini başvuru sahiplerinin başvuruda bulunacakları vergi dairelerine ibraz etmeleri kaydıyla gerekli ret ve iade işlemleri yapılacaktır.

Yukarıda bahsi geçen madde hükümlerinden yararlanmak üzere vazgeçilen davalarla ilgili olarak idare veya davacı lehine ya da aleyhine yargılama giderleri ve vekâlet ücretine hükmedilmeyecektir.

213 sayılı Vergi Usulü Kanunu’nda düzenlenen düzeltme zamanaşımı süresi dolduktan sonra yapılmış olan düzeltme başvurularının reddi üzerine dava açmış ve mahkemelerde ihtilafı devam eden başvuru sahiplerine, davalarından feragat edip etmediklerine bakılmaksızın ret ve iade yapılması mümkün olmayıp, mahkemelerce verilen kararlara göre işlem tesis edilecektir.

Hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunan iade talepleriyle ilgili olarak kesinleşen yargı kararına göre işlem tesis edilmesi gerekmekte olup, verilen kararlar aleyhine olan başvuru sahiplerinin yeniden düzeltme başvurusunda bulunmak suretiyle madde ile getirilen düzenlemeden faydalanması mümkün değildir.

Söz konusu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

İlgili tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecektir.

Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz.

316 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğ

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala