banner image
Basılı Bültenler

01 Ocak 2021 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi Tutarlarına İlişkin 53 Seri No’lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından 29 Aralık 2020 tarih ve 31349 sayılı 1 inci Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 53 Seri Numaralı Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile 01 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olan çevre temizlik vergileri belirlenmiştir.

Belediye Gelirleri Kanunu’nun mükerrer 44 üncü maddesinde, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların çevre temizlik vergisine tabi olduğu hükmü yer almaktadır. Sözü geçen maddenin devamında ise konutlara ait çevre temizlik vergisinin, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehirlerde 15 kuruş, diğer yerlerde ise 12 kuruş olarak hesaplanacağı belirtilmektedir.

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin ise maddede belirtilen tarifeye göre alınacağı ve büyükşehirlerde %25 artırımlı uygulanacağı, bu maddede yer alan tutarların her yıl yeniden değerleme oranında (2020 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı %9,11 olarak hesaplanmış ve 28 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 521 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.) artırılacağı ve bu tutarların belirlenmesinde, vergi tutarlarının yüzde beşini aşmayan kesirlerin dikkate alınmayacağı aynı maddede hüküm altına alınmıştır.

  1. Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi

1 Ocak 2021 tarihinden itibaren konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 50 kuruşdiğer belediyelerde 38 kuruş olarak hesaplanacaktır.

Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin 7 nci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir.

  1. İşyerleri Ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi

 a. Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi

Bina Grupları Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece
1. Grup 4500 3600 2800 2500 2100
2. Grup 2800 2100 1700 1400 1300
3. Grup 2100 1400 1300 900 700
4. Grup 900 700 530 450 360
5. Grup 530 450 310 300 250
6. Grup 300 250 160 140 109
7. Grup 109 86 60 50 38

b. Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi

2464 sayılı Kanun’un mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları %25 artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır:

Bina Grupları Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece
1. Grup 5625 4500 3500 3125 2625
2. Grup 3500 2625 2125 1750 1625
3. Grup 2625 1750 1625 1125 875
4. Grup 1125 875 662 562 450
5. Grup 662 562 387 375 312
6. Grup 375 312 200 175 136
7. Grup 136 107 75 62 47

c. İndirimli Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması

Kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000'den az olan belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 19 kuruş olarak hesaplanacak; işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

Bina Grupları Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece
1. Grup 2250 1800 1400 1250 1050
2. Grup 1400 1050 850 700 650
3. Grup 1050 700 650 450 350
4. Grup 450 350 265 225 180
5. Grup 265 225 155 150 125
6. Grup 150 125 80 70 54
7. Grup 54 43 30 25 19

Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 53)

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala