banner image
Basılı Bültenler

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7346 Sayılı Kanun Yayımlandı

25 Aralık 2021 tarihli ve 31700 Sayılı Resmî Gazete’ de 7346 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı.

Söz konusu Kanun, yürütme ve yürürlük maddeleri dahil toplam 38 maddeden oluşmaktadır.

Buna göre;

1) Elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payının kaldırılması

Bilindiği üzere TRT payı, 3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunu gereği, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun giderlerinin karşılanabilmesi için aktarılan bedeldir. Söz konusu kanun uyarınca nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişiler, iletim, dağıtım ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedeller hariç olmak üzere, elektrik enerjisi satış bedelinin (sanayi sicil belgesine sahip sanayi işletmelerine yapılan elektrik enerjisi satışı hariç) yüzde ikisi tutarındaki payı (Katma Değer Vergisi, diğer vergiler, fon ve paylar ve benzeri kesintiler hariç) faturalarında ayrıca göstermekte olup bu

kapsamdaki bedelleri Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’na intikal ettirmektedirler.

Bahsi geçen Kanun’un 4, 5, 6 ve 7 inci maddeleri ile 3093 sayılı Kanun’da yapılması öngörülen değişiklikler ile elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payı 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılacaktır.

2) Gelir vergisi stopaj teşviki uygulamasında Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Ar-Ge merkezleri dışında geçirilebilecek çalışma süresi oranının %75'e çıkarılması

Bilindiği üzere, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun geçici 2 nci maddesi ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu’nun 3 ncü maddesine göre, teknoloji geliştirme bölgesinde yer alan işletmelerde veya Ar-Ge/tasarım merkezlerinde çalışan personelin gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerinin % 20 sini aşmaması şartı ile bahsi geçen personelin bölge/merkez dışında geçirdikleri süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilmektedir.

2021/74 sayılı sirkülerimizde açıklandığı üzere, 4625 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde çalışan personelin, gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirdikleri süreler bakımından %20 olarak belirlenen oranın, 31 Aralık 2022 tarihine kadar %50 olarak uygulanması kararlaştırılmış idi.

Söz konusu Kanun’un 20 ve 28 inci maddeleri uyarınca 4691 ve 5746 sayılı kanunlarda yapılan değişiklikler ile,

  • Gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında bölgede çalışan personelin toplam sayısının veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerinin % 20’sini aşmamak kaydıyla ilgili personelin bölge/merkez dışında geçirdikleri süreler gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilebilecektir. Önceki düzenlemede teknoloji geliştirme bölgesi veya ar-ge/tasarım merkezlerinde gelir vergisi stopajı teşvikine konu olabilecek dışarıda geçirilen sürenin hesabında sadece toplam çalışma süreleri dikkate alınıyor iken, yapılan düzenleme kapsamında teknoloji geliştirme bölgesi veya ar-ge/tasarım merkezlerinde çalışan personelin toplam sayısıda dikkate alınabilecektir.
  • Cumhurbaşkanı’na gelir vergisi stopaj teşviki uygulamasında bölge ve merkezler dışında geçirilebilecek çalışma süresi oranını yüzde 50’den, belirleyeceği bölgesel ve/veya sektörel alanlarda yüzde 75'e kadar çıkarabilmesine ilişkin yetki verilmiştir.

3) Proje bazlı yatırımlarda yatırım yeri tahsisi desteğinin bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesis edilmesi şeklinde uygulanabilmesi

Bilindiği üzere, 7 Eylül 2016 tarihli Resmî Gazete’ de yayımlanan 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 80 inci maddesi gereğince, Cumhurbaşkanı; kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler

doğrultusunda ülkemizin mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını karşılama, arz güvenliğini sağlama, dışa bağımlılığını azaltma, teknolojik dönüşümü sağlama, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve katma değeri yüksek olma niteliklerine ayrı ayrı ya da birlikte sahip olan ve proje bazında Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenmesine karar verilen yatırımlar için yatırımın Hazine taşınmazı üzerinde yapılması hâlinde, belirlenecek yatırımcı lehine doğrudan, hasılat payı alınmaksızın, 49 yıl süreyle bedelsiz irtifak hakkı tesisi veya kullanma izni verilmesine ve yatırımın tamamlanması ve öngörülen istihdamın 5 yıl sağlanması şartıyla Hazine taşınmazının talep edilmesi hâlinde bedelsiz devredilmesine yetkilidir.

 

Söz konusu Kanun’un 36 ncı maddesi ile 6745 sayılı Kanun’da yapılması teklif edilen değişiklik kapsamında, yatırım yeri tahsisi desteğinin, gerçek ve tüzel kişiler lehine 49 yıl süreyle bedelsiz irtifak hakkı ya da bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesis edilmesi şeklinde uygulanması amaçlanmaktadır.

Söz konusu Kanun’a aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

7346 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala