banner image
Basılı Bültenler

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) Yayımlanmıştır

Kamuoyunda vergi affı/barışı olarak da bilinen “3/6/2021 tarihli 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 9/6/2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış idi.

14/6/2021 tarihli ve 31511 sayılı Resmi Gazete'de "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)" yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ’de;

  • 7326 sayılı Kanun kapsamında belirlenen borçlara ilişkin başvuruların alınması,
  • Matrah ve vergi artırımı uygulaması,
  • İşletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin beyanname/bildirimlerin kabulü ve
  • Kanun kapsamındaki tahsilat işlemlerine başlama tarihleri

Hakkında açılamalara yer verilmiş olup bu açıklamara ait özet bilgilere aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir.

7326 sayılı Kanun'un 11 inci maddesinde düzenlenen işletmelerin bilançolarında yer alan gayrimenkuller ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerin değerlemesine ilişkin açıklamalara 7326 sayılı Kanun Genel Tebliğinde yer verilmemiş olup buna ilişkin olarak taslağı çıkarılmış olan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin yayınlanması beklenmektedir.

İlgili Madde ve Kapsam

Başvuru Alma İşlemleri

Yapılandırma Dosyası Düzenleme ve Vergi Dairesince Tahsilat İşlemlerinin Yapılması

7326 Sayılı Kanun 2 nci Madde -

Kesinleşmiş Alacaklar

11.06.2021 tarihinde itibaren vergi daireleri ve İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden alınmaktadır.

23.06.2021

7326 Sayılı Kanun 3 üncü Madde - Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar

11.06.2021 tarihinde itibaren vergi daireleri tarafından alınmaktadır.

30.06.2021

7326 Sayılı Kanun 4 üncü Madde –

İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler

11.06.2021 tarihinde itibaren vergi daireleri tarafından alınmaktadır.

30.06.2021

Matrah ve Vergi Artırımı ile İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesine İlişkin Beyanname/Bildirimler

Beyanname Kabul

Yapılandırma Dosyası Düzenleme ve Vergi Dairesince Tahsilat İşlemlerinin Yapılması

7326 Sayılı Kanun 4 üncü Madde – Pişmanlıkla veya Kanuni Süresinden Sonra Kendiliğinden Verilecek Beyannameler

30.06.2021

30.06.2021

7326 Sayılı Kanun 5 inci Madde – Matrah ve Vergi Artırımı

30.06.2021

30.06.2021

7326 Sayılı Kanun 6 ncı Madde – İşletme kayıtlarının düzeltilmesi

30.06.2021

30.06.2021

7326 Sayılı Kanun 11 inci Madde – Yeniden Değerleme (Taşınmaz) VUK Geçici 31 inci Madde

7.07.2021

7.07.2021

Söz konusu Tebliğ ve eklerine aşağıdaki bağlantı ile ulaşılabilecektir.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala