banner image
Basılı Bültenler

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

Kamuoyunda vergi affı/barışı olarak da bilinen “7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 9 Haziran 2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Kanun’da;

 • Kesinleşmiş kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması,
 • Kesinleşmemiş veya dava safhasında olan alacaklar için indirim sağlanması,
 • İnceleme ve tarhiyat aşamasında bulunan işlemlere istinaden tarh edilen vergilerin yapılandırılması,
 • 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 yılları için çeşitli vergi türleri itibarıyla Matrah artırımında bulunulması,
 • İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan veya kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu, ortaklardan alacaklar, emtia, makine teçhizat ve demirbaşlara ilişkin olarak işletme kayıtlarının düzeltilmesine,
 • İşletmelerin bilançolarında yer alan gayrimenkuller ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetleri için yeniden değerleme yapılması,
 • Karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyen kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtların dikkate alınmamasının sağlanmasına

ilişkin düzenlemelere yer verilmektedir. Söz konusu Kanun kapsamında yapılan düzenlemelerin detayları aşağıdaki şekildedir:

 1. Kapsama Dahil Olan Alacaklar ve Başvuru Süresi (Md.1)

(1) Söz konusu Kanun hükümleri;

a) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren;

 • 30 Nisan 2021 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,
 • 2021 yılına ilişkin olarak 30 Nisan 2021 tarihinden (bu tarih dahil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları (2021 yılı için tahakkuk eden Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksiti hariç),
 • 30 Nisan 2021 tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,

b) 30 Nisan 2021 tarihinden (bu tarih dahil) önce verilen idari para cezaları (1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun’a göre verilen idari para cezaları ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen idari para cezaları hariç),

c) Yukarıdaki bentler dışında kalan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerince 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında tahsil dairesine takip için intikal etmiş olan asli ve fer’i amme alacakları (adli para cezaları hariç),

ç) İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan ya da kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanı,

d) 30 Nisan 2021 tarihinden (bu tarih dahil) önce 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları,

e) Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve bu Kanun’un yayım tarihine veya bu Kanun’un ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan;

 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan, 2021 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
 • 2021 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
 • 30 Nisan 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
 • 30 Nisan 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
 • İlgili kanunları gereğince takip edilen 2021 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları,

f) İl özel idarelerinin 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 30 Nisan 2021 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde bu Kanun’un yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan asli ve fer’ i amme alacakları,

g) Belediyelerin;

 • 213 sayılı Kanun kapsamına giren ve 30 Nisan 2021 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, 2021 yılına ilişkin olarak 30 Nisan 2021 tarihinden (bu tarih dahil) önce tahakkuk eden vergi (2021 yılına ilişkin tahakkuk eden Emlak Vergisi ile iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait Çevre Temizlik Vergisi hariç) ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, bunların dışında kalan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve bu Kanun’un yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan asli ve fer’i amme alacakları,
 • 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97 ve mükerrer 97 nci maddelerine göre tahsili gereken ve vadesi 30 Nisan 2021 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde bu Kanun’un yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ücret ve pay alacakları ile bunlara bağlı fer’i alacakları,
 • 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamındaki belediyelerin vadesi 30 Nisan 2021 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde bu Kanun’un yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan su, atık su ve katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dahil) alacakları,
 • Büyükşehir belediyelerinin, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 11 inci maddesine göre vadesi 30 Nisan 2021 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde bu Kanun’un yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dahil) alacakları,

ğ) 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamındaki büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin, vadesi 30 Nisan 2021 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dahil) alacakları,

h) Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB)’nın vadesi 30 Nisan 2021 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde bu Kanun’un yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer’i amme alacaklarının,

yeniden yapılandırma kapsama alınmıştır.

(2) Bu Kanun’un uygulanmasında;

a) Vergi: 213 sayılı Kanun kapsamına giren vergi, resim ve harçları,

b) Gümrük vergileri: İlgili mevzuat uyarınca eşyanın ithali veya ihracında uygulanan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip ve tahsil edilen gümrük vergisi, diğer vergiler, eş etkili vergiler ve mali yüklerin tümünü,

c) Beyanname: Vergi tarhına esas olan beyanname ve bildirimleri,

ç) Yİ-ÜFE aylık değişim oranları: Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği 31 Aralık 2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranlarını, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1 Kasım 2016 tarihinden itibaren aylık %0,35 oranını (bu Kanunun yayımlandığı ay dahil),

ifade etmektedir.

(3) Bu Kanun, bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin hükümler ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ve yeni hükümler ihdasına ilişkin hükümleri kapsamaktadır.

 1. Kesinleşmiş Alacaklar (Md.2)

Kesinleşmiş alacaklarda ödenecek tutarlar ile tahsilinden vazgeçilen tutarlar aşağıdaki şekilde olacaktır:

Borcun Türü

Ödenecek Tutar

Tahsilinden Vazgeçilen Tutar

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen alacaklar

-Ödenmemiş vergi aslının tamamı,

-Vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı,

-Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanacak tutar

-Asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı

-Vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi cezaları ile iştirak nedeniyle kesilmiş vergi cezalarının %50’si,

-Cezaların kalan %50’si ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı

-Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanacak tutar

-Kanun’un 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında olan idari para cezalarının tamamı,

-Cezaya bağlı fer’ilerin tamamı

-Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanacak tutar

-Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve yukarıdaki bentlerin dışında kalan asli amme alacaklarının ödenmemiş kısmının tamamı,

-Bu alacaklara uygulanan faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacaklarının tamamı

-Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanacak tutar

-5736 sayılı Kanun’un 1 inci ve 2 nci maddeleri gereğince ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş olan tutarlar

-5736 sayılı Kanun gereğince hesaplanan binde iki oranındaki faiz alacaklarının tamamı

Ticaret Bakanlığı’na bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen alacaklar

-Gümrük vergilerinin ödenmemiş kısmının tamamı,

-Gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ve asla bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tamamı

-Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanacak tutar

-Gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş idari para cezaları ile Kabahatler Kanununun iştirak hükümleri nedeniyle kesilmiş idari para cezalarının %50’si

-Cezaların kalan %50’si

-Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının %30’u ve varsa gümrük vergileri aslının tamamı

-Cezaların kalan %70’i ile alacak asıllarına bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacaklarının tamamı

 • Bu Kanun kapsamında ödenecek olan Motorlu Taşıtlar Vergisi, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre verilen trafik idari para cezası, mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Hizmetleri Hakkında Kanun uyarınca tahsili gereken geçiş ücreti ve idari para cezası ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı yerine bu Kanun’un yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile katsayı tutarının en az %10’unun ödenmiş olması ve bu Kanun hükümlerinin ihlal edilmemiş olması koşuluyla bu Kanun’da belirtilen ödeme süresi sonuna kadar 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 13 üncü maddesinin (d) fıkrası hükmü uygulanmayacaktır. Bu hüküm her bir taşıt için ayrı ayrı dikkate alınacaktır.
 • Tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kağıdı ve alkollü içkilerin üreticileri ve ithalatçılarının, 213 sayılı Kanun’un mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na verdiği yetki kapsamında kullanılma zorunluluğu getirilen özel etiket ve işaretleri kullanmalarına izin verilebilmesi için bu Kanun kapsamında yapılandırılan ve vadesi 1 Mart 2016 tarihinden sonra gelen 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan ürünlere ilişkin Özel Tüketim Vergisi, vadesi 1 Ekim 2020 tarihinden sonra gelen Katma Değer Vergisi ve bu vergilere ait beyannameden doğan Damga Vergisi ile bu vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı yerine bu Kanun’un yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranlan esas alınarak hesaplanacak tutarın tamamının ödenmesi gerekmektedir.
 • Bu Kanun’un kapsadığı dönemlere ilişkin olup bu Kanun’un yayımı tarihi itibarıyla yargı kararı ile kesinleştiği halde mükellefe ödemeye yönelik tebligatın yapılmadığı alacaklar için mükelleflerce bu Kanun’da öngörülen süre ve şekilde başvuruda bulunulması koşuluyla bu alacaklar da bu madde kapsamında yapılandırılacaktır. Bu hüküm kapsamına giren alacaklar için ayrıca tebligat yapılmayacak ve alacakların vade tarihi olarak Kanun’un yayımı tarihi kabul edilecektir. Bu kapsamda yapılandırılan tutarların bu Kanun’da öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi halinde de vade tarihinde değişiklik yapılmayacaktır.

Vadesi 30 Nisan 2021 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde bu Kanun’un yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan;

 • 2464 sayılı Kanun’un 97 ve mükerrer 97 nci maddelerine göre tahsili gereken ücret ve paylar ile su, atık su ve katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer’iler (sözleşmelerde düzenlenen her türlü zamlar dahil) hakkında birinci fıkranın (ç) bendi hükümlerine göre yapılacak hesaplamalar sonucu belirlenen tutarların ödenmesi halinde bu alacaklara bağlı cezaların ve fer’ilerin (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dahil),
 • Büyükşehir belediyelerinin, 2872 sayılı Kanun’un 11 inci maddesine göre katı atık ücreti alacak asıllarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’iler (sözleşmelerde düzenlenen her türlü zamlar dahil) hakkında birinci fıkranın (ç) bendi hükümlerine göre yapılacak hesaplamalar sonucu belirlenen tutarların ödenmesi halinde bu alacaklara bağlı cezaların ve gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’ilerin (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dahil),
 • 2560 sayılı Kanun kapsamında büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin, vadesi 30 Nisan 2021 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde bu Kanun’un yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan; su ve atık su bedeli alacak asıllarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’iler (sözleşmelerde düzenlenen her türlü zamlar dahil) hakkında birinci fıkranın (ç) bendi hükümlerine göre yapılacak hesaplamalar sonucu belirlenen tutarların aynı fıkra hükümleri çerçevesinde ödenmesi halinde bu alacaklara bağlı cezaların ve gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’ilerin (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dahil),
 • YİKOB’ların, vadesi 30 Nisan 2021 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde bu Kanun’un yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen alacak asılları ile buna bağlı fer’i alacakları hakkında birinci fıkranın (ç) bendi hükümlerine göre yapılacak hesaplamalar sonucu belirlenen tutarların aynı fıkra hükümleri çerçevesinde ödenmesi halinde bu alacaklara bağlı fer’i alacakların

tahsilinden vazgeçilecektir.

Söz konusu Kanun hükmünden yararlanmak isteyen borçluların maddede belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekmektedir.

 1. Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar (Md.3 )

Kesinleşmemiş alacaklarda ödenecek tutarlar ile tahsilinden vazgeçilen tutarlar aşağıdaki şekilde olacaktır. Kanunun yayımı tarihi itibarıyla;

 • İlk derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklarda;

Ödenecek Tutar: Vergilerin/gümrük vergilerinin %50’si ile bu tutara ilişkin faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine söz konusu Kanun’un yayım tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardır.

Tahsilinden Vazgeçilen Tutar: Vergilerin/gümrük vergilerinin kalan %50’si, faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamıdır.

Söz konusu Kanun’un yayımı tarihi itibarıyla gümrük vergilerine ilişkin gümrük yükümlülüğü doğmuş ve idari itiraz süresi geçmemiş veya idari itiraz mercilerine intikal etmiş bulunan tahakkuklar hakkında da bu madde hükmü uygulanacaktır.

 • İstinaf veya temyiz süreleri geçmemiş ya da istinaf/itiraz veya temyiz yoluna başvurulmuş ya da karar düzeltme talep süresi geçmemiş veya karar düzeltme yoluna başvurulmuş olan vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklarda Kanun’un yayımı tarihinden önce verilmiş en son kararın;

(a) Terkine ilişkin karar olması halinde; vergilerin/gümrük vergilerinin %10’u ile Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ödenecek, vergilerin/gümrük vergilerinin kalan %90’ının, faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve alacak aslına bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

(b) Tasdik veya tadilen tasdike ilişkin karar olması halinde; tasdik edilen vergilerin/gümrük vergilerinin tamamı, terkin edilen vergilerin/gümrük vergilerinin %10’u ile Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ödenecek, terkin edilen vergilerin/gümrük vergilerinin kalan %90’ı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve alacak aslına bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Kanun’un yayım tarihinden önce verilen en son kararın bozma kararı olması halinde birinci fıkra hükmü, kısmen onama kısmen bozma kararı olması halinde ise onanan kısım için de bu madde hükmünün (b) bendi bozulan kısım için ise birinci fıkra hükmü uygulanacaktır.

Bu Kanun’un 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olan ecrimisillere ilişkin ecrimisil ihbarnamesi veya ecrimisil düzeltme ihbarnamesine karşı dava açma süresi geçmemiş veya dava açılmış olması halinde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen safhada olanlarda ecrimisilin %50’si, ikinci fıkrasının; (a) bendinde belirtilen safhada olanlarda ecrimisilin %10’u, (b) bendinde belirtilen safhada bulunanlarda tasdik edilen ecrimisilin tamamı, terkin edilen ecrimisilin %10’u, verilen en son kararın bozma kararı olması halinde ecrimisilin %50’si, kısmen onama kısmen bozma kararı olması halinde; onanan kısmın tasdik veya tadilen tasdike ilişkin karar olması halinde tasdik edilen ecrimisilin tamamı, terkin edilen ecrimisilin %10’u, bozulan kısmın %50’si ile bu ecrimisillere uygulanan fer’i alacaklar yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla kalan ecrimisil ile bu alacağa ilişkin fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Vergi cezalarına/gümrük yükümlülüğüyle ilgili idari para cezalarına ilişkin dava açılmış olması halinde;

Borcun Türü

Ödenecek Tutar

Tahsilinden Vazgeçilen Tutar

Asla bağlı cezalar

-Vergilerin/gümrük vergilerinin aslı

-Asla bağlı cezaların tamamı ve bunlara bağlı gecikme zamları

Asla bağlı olmaksızın kesilen vergi cezaları/gümrük yükümlülüğüyle ilgili idari para cezaları

-Dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş ise cezanın % 25’i,

-Kalan cezaların tamamı

-Verilmiş son kararın terkine ilişkin karar olması halinde cezanın % 10’u,

- Verilmiş son kararın tasdik veya tadilen tasdike ilişkin karar olması halinde tasdik edilen ceza tutarının % 50’si, terkin edilen ceza tutarının % 10’u,

-Vergi cezaları/gümrük yükümlülüğü ile ilgili idari para cezalarına ilişkin verilen en son kararın bozma kararı olması halinde cezanın % 25'i,

-Kalan cezaların tamamı

-Kısmen onama kısmen bozma kararı olması halinde; onanan kısmın tasdik ve tadilen tasdike ilişkin karar olması halinde tasdik edilen cezanın % 50'si,

-Terkin edilen cezanın %10'u,

-Bozulan kısmın %25'i

 1. İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler (Md.4)

Kanun’un kapsadığı dönemlere ilişkin olarak Kanun’un yayımlandığı tarihten önce başlanıldığı halde tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine söz konusu Kanun’un matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla devam edilecektir.

Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra;

 • Tarh edilen vergilerin %50’sinin,
 • Tarh edilen vergilerin %50’sine ait gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın,
 • Vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın %25’inin,
 • Kanunun yayın tarihinden sonra ihbarnamenin tebliği üzerine belirlenen dava açma süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizinin tamamının,

İhbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yazılı başvuruda bulunularak, ilk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde altı eşit taksitte ödenmesi şartıyla vergi aslının %50’sinin, vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın %75’inin vergilere ve söz konusu Kanun’un yayımı tarihine kadar uygulanan gecikme faizinin ve vergi aslına bağlı cezaların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Söz konusu Kanun’un kapsadığı dönemlere ilişkin olarak;

İştirak nedeniyle kesilecek vergi ziyaı cezalarında, cezaya muhatap olanların, cezanın %25’ini Kanun’da belirtilen süre ve şekilde ödemeleri halinde cezanın kalan %75’inin tahsilinden vazgeçilecektir.

Pişmanlık talebi ile verilip ödeme yönünden şartların ihlal edildiği beyannameler ile kendiliğinden verilen beyannameler için kesilen ve Kanun’un yayımı tarihi itibarıyla tebliğ edilmemiş olan vergi cezaları için de bu Kanun hükmü uygulanacaktır.

Uzlaşma safhasındaki borçlara ilişkin olarak Kanun’un yayımlandığı tarih itibarıyla, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunulmuş, ancak uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış olmakla birlikte vergi ve ceza ihbarnameleri mükellefe tebliğ edilmemiş alacaklara da bu Kanun hükmü uygulanacaktır.

 1. Matrah Ve Vergi Artırımı (Md.5)

a. Yılık Gelir/Kurumlar Vergisinde Matrah Artırımı

Kanun’da belirtilen şartlar dahilinde Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahları artırılarak belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, artırımda bulunulan yıllar için Vergisi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacaktır. Matrah artımı için son tarih 31 Ağustos 2021 olarak belirlenmiştir.

Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin, artırımda bulunmak istedikleri yıl ile ilgili olarak vermiş oldukları beyannamelerinde, zarar beyan edilmiş olması veya indirim ve istisnalar nedeniyle matrah oluşmaması ya da hiç beyanname verilmemiş olması halinde, arttırdıkları matrahlar ve matrah artırımında uygulanacak oranlar aşağıdaki gibidir:

Gelir Vergisinde Matrah Artırımı

Yıl

Mükellefin Kendi Beyanına Göre Matrah Artış Oranları (%)

Gelir Vergisi Mükellefleri İçin Asgari Matrah Artış Tutarı (TL)

Beyan Edilecek Matrah Üzerinden Ödenecek Vergi Oranı (%)

İşletme Hesabı

 

Bilanço Esası ve Serbest Meslek Erbabı

2016

35

31.900

47.000

20 (*)

2017

30

33.200

49.800

20 (*)

2018

25

35.250

52.900

20 (*)

2019

20

37.500

56.200

20 (*)

2020

15

42.500

63.700

20 (*)

 

Kurumlar Vergisinde Matrah Artırımı

Yıl

 

Mükellefin Kendi Beyanına Göre Matrah Artış Oranları (%)

Kurumlar Vergisi

Mükellefleri İçin Asgari Matrah Artış Tutarı (TL)

Beyan Edilecek Matrah Üzerinden Ödenecek Vergi Oranı (%)

2016

35

94.000

20 (*)

2017

30

99.600

20 (*)

2018

25

105.800

20 (*)

2019

20

112.400

20 (*)

2020

15

127.500

20 (*)

(*) : Ancak, artırımda bulunmak istenilen yıla ait beyannamelerini kanuni sürelerinde vermiş ve vergisini süresinde ödemiş olmaları şartıyla artırılan matrahlar %15 oranında vergilendirilecektir. İstisna, indirim ve mahsuplar nedeniyle bu beyannameler üzerinden ödenmesi gereken verginin bulunmaması halinde de bu hüküm uygulanacaktır.

- Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin matrah artırımında bulundukları yıllara ait zararların %50’si, 2021 ve izleyen yıllar karlarından mahsup edilemeyecektir.

- Matrah arıtımında bulunan Kurumlar Vergisi mükelleflerin varsa Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 61 nci maddesi kapsamındaki yatırım indirimi stopajı içinde artırımda bulunmaları gerekmektedir.

 • Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin beyan ettikleri matrahları artırmaları halinde, Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi’ne mahsuben daha önce ödemiş oldukları vergiler, artırılan matrahlar üzerinden hesaplanan vergilerden mahsup edilmeyecektir.

- İstisna ve indirimler nedeniyle gelecek yıllarda matrahtan indirim konusu yapılabilecek tutarlar ile geçmiş yıl zararları artırılan matrahlardan indirilemeyecektir.

- Matrah artırımında bulunan mükelleflerin yıllık gelir ve kurumlar vergisine mahsuben daha önce tevkif yoluyla ödemiş oldukları vergilerin iadesi ile ilgili taleplerine ilişkin inceleme ve tarhiyat hakkı saklı kalacaktır.

- İşe başlama ve işi bırakma gibi nedenlerle kıst dönemde faaliyette bulunmuş mükellefler hakkında ilgili yıllar için belirlenen asgari matrahlar, faaliyette bulunulan ay sayısı (ay kesirleri tam ay olarak) dikkate alınarak hesaplanacaktır.

- Matrah artırımında bulunulan vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak Kanun’un yayımı tarihinden önce yapılıp kesinleşen tarhiyatlar, ilgili dönem beyanı ile birlikte dikkate alınacaktır.

b. Gelir Stopaj veya Kurum Stopaj (Muhtasar) Vergilerinde Matrah Artırımı

Mükellefler, Kanun’da belirtilen şartlar dahilinde gelir (stopaj) veya kurumlar (stopaj) vergisini artırarak Kanun’da belirtilen şekil ve sürede ödedikleri takdirde, artırımda bulunulan dönemlere ilişkin olarak, artırıma konu ödemeler nedeniyle gelir (stopaj) veya kurumlar (stopaj) vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır.

Muhtasar beyanına ilişkin yapılacak matrah artımında, her bir dönem için verilen muhtasar beyannamelerindeki gayrisafi tutarlarının yıllık toplamı üzerinden, aşağıdaki oranlardan az olmamak üzere hesaplanacak vergiyi, 31 Ağustos 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) artıracaklardır.

Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajlarına İlişkin Matrah Artırımı

Yıl

Ödemelerin Gayrisafi Tutarlarının Yıllık Toplamı Üzerinden Artırılacak Vergi Oranı (%)

Ücret Ödemeleri

 

Serbest Meslek Erbabına Yapılan Ödemeler

Gayrimenkul Sermaye İradı Ödemeleri

Birden Fazla Takvim Yılına Yaygın İnşaat Ve Onarım İşlerine Ait Ödemeler

Çiftçilere ve Esnaf Muaflığından Yararlananlara Mal ve Hizmet Alımları Karşılığında Yapılan Ödemeler

2016

6

6

6

1

Geçerli stopaj oranının %25'i

2017

5

5

5

1

Geçerli stopaj oranının %25'i

2018

4

4

4

1

Geçerli stopaj oranının %25'i

2019

3

3

3

1

Geçerli stopaj oranının %25'i

2020

2

2

2

1

Geçerli stopaj oranının %25'i

-     Muhtasar beyanına ilişkin olarak artırımda bulunulması durumunda ayrıca Gelir veya Kurumlar Vergisi matrah artırımında bulunulmuş olması şartı aranmayacaktır.

-     Gelir (stopaj) veya Kurumlar (stopaj) Vergisi artırımında bulunulan yıl içinde yer alan vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak Kanunun yayımı tarihinden önce yapılıp kesinleşen tarhiyatlar, ilgili dönem beyanı ile birlikte dikkate alınacaktır.

-     Söz konusu Kanun hükmüne göre artırıma esas ücret tutarı ile matrahlar, Gelir veya Kurumlar Vergisi matrahlarının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacaktır.

-     Bu kapsamda artırımdan yararlanılarak hesaplanan Gelir Vergisine herhangi bir istisna ve indirim uygulanmayacaktır.

Katma Değer Vergisi Matrah Artırım

Mükellefler, Kanun’da belirtilen şartlar dahilinde Katma Değer Vergisini artırmaları ve kanunda belirtilen şekilde ödemeleri halinde, ilgili yıllara ait vergilendirme dönemleri için Katma Değer Vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır.

Katma Değer Vergisi mükellefleri, her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri beyannamelerindeki (ihtirazi kayıtla verilenler dahil) hesaplanan Katma Değer Vergisinin yıllık toplamı üzerinden aşağıdaki oranlardan az olmamak üzere belirlenecek Katma Değer Vergisini, vergi artırımı olarak 31 Ağustos 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) beyan edeceklerdir:

Katma Değer Vergisinde Vergi Artırımı

Yıl

Yıllık Hesaplanan Katma Değer Vergisi Tutarı Toplamı Üzerinden Artırılacak Vergi Oranı (%)

2016

3

2017

3

2018

2,5

2019

2

2020

2

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11/1-c maddesi ve geçici 17 nci maddesine göre tecil-terkin uygulamasından faydalanan mükellefler için artırıma esas tutarın belirlenmesinde, tecil edilen vergiler hesaplanan vergiden düşülecektir.

 • İşe başlama, işi bırakma durumları hariç, ilgili yılın tamamı için artırımda bulunulması gerekmektedir. Mükelleflerin artırımda bulunmak istedikleri yıl içinde işe başlamaları ya da işi bırakmaları halinde, faaliyette bulunulan vergilendirme dönemleri için Kanun’da belirtilen esaslar çerçevesinde artırımda bulunulacaktır.
 • Mükelleflerin artırımda bulunmak istedikleri yıl içindeki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak Kanun’un yayımı tarihinden önce yapılıp kesinleşen tarhiyatlar, ilgili dönem beyanı ile birlikte dikkate alınacaktır.
 • Artırım talebinde bulunulan yılları izleyen dönemlerde yapılacak vergi incelemelerine ilişkin olarak artırım talebinde bulunulan dönemler için, sonraki dönemlere devreden katma değer vergisi yönünden ve artırım talebinde bulunulan dönemler için ihraç kaydıyla teslimlerden veya iade hakkı doğuran işlemlerden doğan terkin ve iade işlemleri ile ilgili inceleme ve tarhiyat hakkı saklı olacaktır.
 • Sonraki dönemlere devreden Katma Değer Vergisi yönünden yapılan incelemelerde artırım talebinde bulunulan dönemler için tarhiyat önerilemeyecektir.
 • Matrah artırımı kapsamında ödenen Katma Değer Vergisi, Gelir veya Kurumlar Vergisi matrahlarının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak nazara alınmayacak, ödenmesi gereken Katma Değer Vergilerinden indirilmeyecek veya herhangi bir şekilde iade konusu yapılmayacaktır.

Söz konusu Kanun’a göre; matrah ve vergi artırımının 31 Ağustos 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) bu maddede öngörülen şekilde yapılması, hesaplanan veya artırılan Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergilerinin, peşin veya ilk taksiti  30 Eylül 2021 tarihinde başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami altı eşit taksitte bu Kanun’da belirtilen süre ve şekilde ödenmesi gerekmektedir. Bu vergilerin bu Kanun’da belirtilen şekilde ödenmemesi halinde, ödenmeyen vergi tutarları ilk taksit ödeme süresinin son günü vade kabul edilerek 6183 sayılı Kanun’un 51 inci maddesine göre gecikme zammıyla birlikte takip ve tahsil edilecek, ancak bu madde hükmünden yararlanılamayacaktır.

b) Hesaplanarak veya artırılarak ödenen vergiler, Gelir veya Kurumlar Vergisi matrahlarının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak kabul edilmeyecek; indirim, mahsup ve iade konusu yapılmayacaktır.

c) Artırılan matrahlar nedeniyle geçici vergi hesaplanmayacak ve tahsil olunmayacaktır.

ç) Matrah veya vergi artırımında bulunulması, 213 sayılı Kanun’un defter ve belgelerin muhafaza ve ibrazına ilişkin hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmemektedir.

d) Matrah veya vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi halinde, bu vergilerden %10 indirim yapılacak ve katsayı uygulanmayacaktır.

Daha önce nezdinde vergi incelemesi yapılmış olan mükellefler, vergi incelemesi yapılan yıllar için de artırımda bulunabileceklerdir.

İdarenin, artırımda bulunulmayan yıllar veya dönemler için vergi incelemesi yapma hakkı saklı olacaktır.

Söz konusu Kanun’a göre matrah veya vergi artırımında bulunulması, bu Kanun’un yayımı tarihinden önce başlanılmış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine engel teşkil etmemektedir. Ancak, artırımda bulunan mükellefler hakkında başlanılan vergi incelemeleri ve takdir işlemlerinin, 2 Ağustos 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) sonuçlandırılamaması halinde, bu işlemlere devam edilmeyecektir. Bu süre içerisinde sonuçlandırılan vergi incelemeleri ile ilgili tarhiyat öncesi uzlaşma talepleri dikkate alınmayacaktır. İnceleme veya takdir sonucu tarhiyata konu matrah veya vergi farkı tespit edilmesi halinde, inceleme raporları ile takdir komisyonu kararlarının vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihten önce artırımda bulunulmuş olması şartıyla inceleme ve takdir sonucu bulunan fark, ilgili Kanun madde hükümleri ile birlikte değerlendirilecektir. İnceleme ve takdir işlemlerinin sonuçlandırılmasından maksat, inceleme raporları ve takdir komisyonu kararlarının vergi dairesi kayıtlarına intikal ettirilmesidir.

Matrah veya vergi artırımı dolayısıyla mükelleflerce verilen Yıllık, Muhtasar ve Katma Değer Vergisi beyannameleri ve diğer beyannameler için damga vergisi alınmayacaktır.

Kanun’a göre aşağıdaki kişi ve kurumlar matrah artırımından yararlanamayacaktır:

* 213 sayılı Kanun’un 359 uncu maddesinin (b) fıkrasında yer alan “defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler”, 

* Terör suçundan hüküm giyenler,

* Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla haklarında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle adli makamlar, genel kolluk kuvvetleri veya Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında vergi incelemesi yapılması, terörün finansmanı suçu veya aklama suçu kapsamında inceleme ve araştırma yapılması talep edilenler.

 1. İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi (Md.6)

a. İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar hakkında aşağıdaki hükümler uygulanacaktır:

 • Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri, işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedel ile 31 Ağustos 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) bir envanter listesi ile vergi dairelerine bildirmek suretiyle defterlerine kaydedebileceklerdir. Bildirime dahil edilen kıymetler için amortisman ayrılmayacaktır.
 • Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, yukarıdaki hükümler uyarınca aktiflerine kaydettikleri emtia için ayrı, makine, teçhizat ve demirbaşlar için ayrı olmak üzere özel karşılık hesabı açacaklardır. Emtia için ayrılan karşılık, ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiye edilmesi halinde sermayenin unsuru sayılacak ve vergilendirilmeyecektir. Makine, teçhizat ve demirbaşlar envantere kaydedilecek ve ayrılan karşılık birikmiş amortisman sayılacaktır. İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ise söz konusu emtiayı defterlerinin gider kısmına satın alınan mal olarak kaydedeceklerdir.
 • Uygulama kapsamında beyan edilecek makine, teçhizat, demirbaş ve emtianın bedeli üzerinden; tabi olduğu oranların yarısı esas alınarak Katma Değer Vergisi hesaplanması ve hesaplanan bu Katma Değer Vergisinin ayrı bir beyanname ile sorumlu sıfatıyla beyan edilerek, beyanname verme süresi içinde ödenmesi gerekmektedir. Makine, teçhizat ve demirbaşlar üzerinden ödenen bu vergi hesaplanan katma değer vergisinden indirilemeyecektir. Emtia üzerinden ödenen vergi genel esaslara göre indirim konusu yapılabilecektir.
 • Bu kapsamda beyan edilen emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların satılması halinde satış bedeli, bunların deftere kaydedilen değerlerinden düşük olamayacaktır.

Mükellefler işletmelerinde bulunduğu halde kayıtlarında yer almayan basılı kitap ve süreli yayınları, kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedel üzerinden %4 oranında Katma Değer Vergisi hesaplamak ve 31 Ağustos 2021 tarihinde ayrı bir beyanname ile sorumlu sıfatıyla beyan ederek ödemek suretiyle defterlerine kaydedebileceklerdir. Ödenen bu vergi hesaplanan Katma Değer Vergisinden indirilebilecek, ancak iadeye konu edilemeyecektir. Bu emtia için 3065 sayılı Kanun’un 9 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrası hükmü uygulanmayacaktır.

 • Özel Tüketim Vergisine tabi malları bu kapsamda beyan eden ve bu mallara ilişkin alış belgelerini ibraz edemeyen mükellefler, beyan tarihindeki miktar ve emsal bedeli üzerinden geçerli olan Özel Tüketim Vergilerini de Katma Değer Vergisine ilişkin beyanname verme süresi içinde ayrı bir beyanname ile beyan ederek öderlerse, bu mallar bakımından 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmü uygulanmayacak ve bu şekilde beyan edilerek ödenen Özel Tüketim Vergisi için vergi cezası kesilmeyecektir.

b. Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan mallar hakkında aşağıdaki hükümler uygulanacaktır:

Mükelleflere, kayıtlarında aldığı halde işletmelerinde mevcut olmayan emtialarını, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ödemeksizin beyan etme imkanı getirilmektedir. Buna göre, Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri (adi, kollektif ve adi komandit şirketler dahil) kayıtlarında yer aldığı halde işletmelerinde mevcut olmayan emtialarını, 31 Ağustos 2021 tarihine kadar(bu tarih dahil), aynı nev’iden emtialara ilişkin cari yıl kayıtlarına göre tespit edilen gayrisafi kar oranını (cari yıl kayıtlarından karlılık oranının tespit edilememesi halinde bağlı olduğu meslek odalarının belirleyeceği oranlarını) dikkate alarak fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülükleri yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirebileceklerdir. Gayrisafi kar oranının cari yıl kayıtlarına göre tespit edilemediği hallerde, mükellefin bağlı olduğu meslek odalarının belirleyeceği oranlar esas alınacaktır. Bu hükme göre ödenmesi gereken Katma Değer Vergisi, ilk taksiti beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitler beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödenecektir. Söz konusu Kanun hükmünün uygulanmasına ilişkin olarak geçmişe yönelik vergi cezası ve gecikme faizi uygulanmayacaktır.

c. Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar hakkında aşağıdaki hükümler uygulanacaktır:

Bilanço esasına göre defter tutan Kurumlar Vergisi mükelleflerinin, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ve ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarları ile bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerini 31 Ağustos 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebileceklerdir.

Bu kapsamda beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında vergi hesaplanarak beyanname verme süresi içinde ödenecektir.

Bu kapsamda ödenen vergiler Gelir ve Kurumlar Vergisinden mahsup edilemeyecek, beyan edilen tutarlar ve ödenen vergiler Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmeyecektir.

Buna göre; beyanda bulunan Kurumlar Vergisi mükelleflerinin söz konusu beyanları nedeniyle 2021 yılı Geçici Vergi Beyannamelerinde düzeltme gerektiği takdirde, düzeltme işlemleri bu kapsamda öngörülen beyanname verme süresi içinde yapılacak ve düzeltme işlemleri nedeniyle herhangi bir ceza veya faiz aranmayacaktır.

 1. Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu Alacakları (Md.7)

2021 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin olup, söz konusu Kanun yayımı tarihinden önce tahakkuk ettiği halde bu Kanun’un yayım tarihi itibarıyla ödenmemiş olan,

 • 5510 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan, sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,
 • Bu Kanun’a göre yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenmesi imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili kanunları gereğince takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,

asılları ile bu borçlara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden söz konusu Kanun’un yayım tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i amme alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

30 Nisan 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup, söz konusu Kanun’un yayım tarihinden önce tebliğ edildiği halde Kanun’un yayım tarihi itibarıyla ödenmemiş olan; özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ile bunlara gecikme cezası ve zammı hesaplanan sürenin başlangıç tarihinden, bu Kanun’un yayım tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanun’da belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, bu borçlara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i amme alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

31 Nisan 2021 tarihinden önce (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin olup söz konusu Kanun’un yayım tarihinden önce kesinleştiği halde bu Kanun’un yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan idari para cezası asıllarının %50’si ile bunlara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanun’un yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, idari para cezalarının %50’si ile bu borçlara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i amme alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Bu madde kapsamına giren alacakların, asıllarının söz konusu Kanun’un yayımı tarihinden önce ödenmiş olmasına rağmen fer’ilerin bu Kanun’un yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olduğu durumlarda, aslı ödenmiş fer’i alacağın %40’ının Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde kalan %60’ının tahsilinden vazgeçilecektir.

 1. Ön Değerlendirme, Araştırma veya Tespit Aşamasında Olan Eksik İşçilik Prim Tutarları ile Kesinleşmiş İdari Para Cezaları (Md.8)

30 Nisan 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup, Kanun hükümlerinden yararlanmak için başvurulduğu halde, başvuru süresinin sonuna kadar Kurum’ca re’sen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edilememiş olan; ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ile Yİ- ÜFE oranlarına göre hesaplanacak tutarın, Kanun’da belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, bu borçlara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i amme alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

30 Nisan 2021 tarihinden önce (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin olup başvuru tarihine kadar tebliğ edildiği halde yine bu tarihe kadar ödenmemiş olan idari para cezası asıllarının %50’si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden Kanun’un yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanun’da belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, idari para cezası asıllarının kalan %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamından vazgeçilecektir.

Yapılandırma hükümlerinden yaralanmak isteyen borçluların, bu maddelerde belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekmektedir.

 1. Ortak Hükümler (Md.9)

Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların,

 • 31 Ağustos 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ilgili idareye başvuruda bulunmaları,
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, Ticaret Bakanlığı’na, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 30 Eylül 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil),
 • Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksiti 31 Ekim 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil), diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler halinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri

gerekmektedir.

Başvuru ve taksit ödeme sürelerinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde süre, tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda bitecektir.

Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler halinde ödenebilecektir.

Peşin ve taksitli ödeme durumlarına uygulanacak indirimler aşağıdaki şekilde olacaktır:

 

Kanun’a göre hesaplanan tutarın ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi halinde

Kanun’a göre hesaplanan tutarların tamamının ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde

Asıl Alacaklar

Yİ-ÜFE Katsayısı uygulanmayacak

Yİ-ÜFE Katsayısı uygulanmayacak

Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların

%90’ının tahsilinden vazgeçilecek

%50 indirim yapılacak

Kanun’un 1/1-b ve g bendinin (1) numaralı alt maddesi kapsamındaki idari para cezalarında

%25 indirim yapılacak

%12,5 indirim yapılacak

Yapılandırılan alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan

%50 indirim yapılacak

%25 indirim yapılacak

Taksitle yapılacak ödemelerde belirlenen tutar;

 • 6 eşit taksit için (1,09),
 • 9 eşit taksit için (1,135),
 • 12 eşit taksit için (1,18),
 • 18 eşit taksit için (1,27),

katsayısı ile çarpılacak ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacaktır. Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilecektir. Ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması halinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecektir.

İl Özel İdareleri ve bağlı kuruluşları, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Futbol Federasyonu ve bağımsız spor federasyonlarına tecil edilmiş olan borçlar, spor kulüplerince ikişer aylık dönemler halinde azami 36 eşit taksitte ödenebilecektir. Bu takdirde hesaplanacak katsayı;

 • 24 eşit taksit için (1,36),
 • 30 eşit taksit için (1,45),
 • 36 eşit taksit için (1,54)

olarak uygulanacaktır.

Kanun kapsamında belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca ödenmesi gereken tutarlar aylık dönemler halinde azami yüz yirmi eşit taksitte ödenebilecektir.

Taksitle yapılacak ödemelere ilişkin tutarlar;

 • 6 eşit taksit için (1,045),
 • 9 eşit taksit için (1,0675),
 • 12 eşit taksit için (1,09),
 • 18 eşit taksit için (1,135),
 • 24 eşit taksit için (1,18),
 • 36 eşit taksit için (1,27),
 • 48 eşit taksit için (1,36),
 • 60 eşit taksit için (1,45),
 • 72 eşit taksit için (1,54),
 • 120 eşit taksit için (1,9)

katsayısı ile çarpılacak ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle aylık dönemler halinde tahsil edilecek taksit tutarı hesaplanacaktır.

 1. Aktifteki Taşınmazların Kayıtlı Değerlerinin Yükseltilmesi (Md.11)

Bilanço esasına göre defter tutan tam mükellef Gelir veya Kurumlar Vergisi mükelleflerine, kanun maddesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla aktiflerinde yer alan taşınmazlar ile amortisman tabi iktisadi kıymetlerini (sat-kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası ihracına konu edilen taşınmaz ve iktisadi kıymetler hariç) Yİ-ÜFE değerindeki artış oranını dikkate almak suretiyle yeniden değerleyebileceklerdir.

Uygulamadan yararlanmak isteyen mükellefler taşınmazlarını en geç 31 Aralık 2021 tarihine kadar yeniden değerleyebileceklerdir.

Kapsam Dışında Olan Mükellefler

Düzenlemeden, finans ve bankacılık sektöründe faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları, münhasıran sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükellefler ile Vergi Usul Kanunu 215 inci maddesi uyarınca kendilerine kayıtlarını Türk para birimi dışında başka bir para birimiyle tutmalarına izin verilenler yararlanamayacaktır.

Değerleme İşlemi Aşağıdaki Şekilde Gerçekleştirilecektir;

a) Yeniden değerlemede, taşınmazların ve bunlara ait amortismanların, Kanun’da yer alan değerleme hükümlerine göre tespit edilen ve ilgili maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yasal defter kayıtlarında yer alan değerleri dikkate alınacaktır. Amortismana tabi taşınmazlar için amortismanın herhangi bir yılda yapılmamış olması durumunda yeniden değerlemeye esas alınacak tutar bu amortismanlar tam olarak ayrılmış varsayılarak belirlenecektir.

b) Taşınmazların (a) bendine göre tespit edilen değerleri ve bunlara ilişkin amortismanların yeniden değerleme oranı ile çarpılması suretiyle yeniden değerleme sonrası değerleri bulunacaktır. Yapılacak değerlemede esas alınacak yeniden değerleme oranı olarak Vergi Usul Kanunu mükerrer 298 inci maddesine göre enflasyon düzeltmesine tabi tutulan;

 i) En son bilançoda yer alan taşınmazlar ve bunların amortismanları için, yeni düzenlemeye ilişkin fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten bir önceki aya ait Yİ-ÜFE değerinin, söz konusu bilançonun ait olduğu tarihi takip eden aya ilişkin Yİ-ÜFE değerine bölünmesi ile bulunan oran,

 ii) En son bilanço tarihinden sonra iktisap edilen taşınmazlar ve bunların amortismanları için, yeni düzenlemeye ilişkin fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten bir önceki aya ilişkin Yİ-ÜFE değerinin, taşınmazın iktisap edildiği ayı izleyen aya ilişkin Yİ-ÜFE değerine bölünmesi ile bulunan oran,

dikkate alınacaktır. Ancak bu madde kapsamında daha önce yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazlar için yeni düzenleme uyarınca yapılacak değerlemede; yeni düzenlemeye ilişkin fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten bir önceki aya ilişkin Yİ-ÜFE değerinin, 2018 yılı Mayıs ayına ilişkin Yİ-ÜFE değerine bölünmesi ile bulunan oran dikkate alınacaktır.

c) Yeniden değerleme neticesinde sabit kıymetlerin değerinde meydana gelecek değer artışı, yeniden değerlemeye tabi tutulan sabit kıymetlerin her birine isabet eden değer artışları ayrıntılı olarak gösterilecek şekilde, bilançonun pasifinde özel bir fon hesabında gösterilecektir. Değer artışı, sabit kıymetlerin yeniden değerleme sonrası ve yeniden değerleme öncesi net bilanço aktif değerleri arasındaki farktır. Net bilanço aktif değeri, taşınmazların bilançonun aktifinde yazılı değerlerinden, pasifte yazılı amortismanların tenzili suretiyle bulunan değeri ifade etmektedir.

Taşınmazlarını bu madde kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutan mükellefler bu kıymetlerini, yapılan yeniden değerleme sonrasında bulunan değerleri üzerinden amortismana tabi tutmaya devam edeceklerdir.

Yeniden değerleme sonrası pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artış tutarı üzerinden %2 oranında vergi hesaplanması gerekmektedir. Hesaplanan bu vergi, yeniden değerleme işleminin yapıldığı tarihi izleyen ayın sonuna kadar bir beyanname ile Gelir veya Kurumlar Vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine beyan edilecek ve ilk taksiti beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitler beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödenecektir.

Bu fıkra kapsamında ödenen vergi; Gelir ve Kurumlar vergisinden mahsup edilmeyecek, Gelir ve Kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmeyecektir. Beyanın zamanında yapılmaması ya da tahakkuk eden verginin süresinde ödenmemesi halinde bu madde hükümlerinden faydalanılamayacaktır.

Pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışı tutarının, sermayeye ilave edilme dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen kısmı, bu işlemin yapıldığı dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin bu dönemde gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulacaktır.

Yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazların elden çıkarılması halinde, pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışları, kazancın tespitinde dikkate alınmayacaktır.

Yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazların elden çıkarılmasından önce bu Kanun’un mükerrer 298 inci maddesi uyarınca enflasyon düzeltmesi yapılmasına ilişkin şartların oluşması halinde, bu madde gereğince oluşan değer artışı fonu özsermayeden düşülmek suretiyle mezkûr madde uyarınca enflasyon düzeltmesi yapılacaktır.

 1. Kanun Kapsamında Yapılan Diğer Düzenlemeler (Md.12-Md.13)
 • 5510 sayılı Kanun’a eklenen “Geçici 84 üncü madde ile; kendi adına çalışanların (tarımda kendi adına çalışanlar dahil) prim borçları nedeniyle sigortalılıklarının durdurulmasına,
 • 5834 sayılı Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun’a eklenen geçici madde ile; ödeme tarihi 20 Mayıs 2021 tarihinden önce olup ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtların, geciktirilen borçların 31 Aralık 2021 tarihine kadar ödenmesi veya yapılandırılması şartıyla, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmamasına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Söz konusu Kanun’a aşağıdaki bağlantı ile ulaşılabilecektir.

7326 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala