banner image
Basılı Bültenler

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 22 Nisan 2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yürütme ve yürürlük maddeleriyle birlikte on beş maddeden oluşan Kanun, toplam yedi farklı kanunda değişiklik yapmaktadır.

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da sayılan menkul malların ve gayrimenkullerin satış işlemlerinde değişiklik yapılması

Kanun’un 1, 2, 3, 4 ve 5 inci Maddeleriyle, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında haczedilen menkul malların ve gayrimenkullerin satışına ilişkin değişiklikler yapılmıştır.

Buna göre, Kanun’un;

1 nci Maddesiyle, muhafazası tehlikeli veya masraflı olan menkul malların da pazarlık usulü ile satılmasına imkan sağlanmaktadır.

6183 sayılı Kanun’un 86 ncı Maddesinde, haczedilen menkul malların satışında müşterinin malı almaktan vazgeçmesi halinde uygulanacak hükümler yer almaktadır. Buna göre müşteri malı almaktan vazgeçer veya verilen mühlet içinde bedelin tamamını vermezse mal ikinci defa artırmaya çıkarılmakta ve en çok artırana ihale olunmaktadır.

Mal birinci defa kendisine ihale olunan kimseden, iki ihale arasındaki fark ve diğer zararlar ve %5 oranında faiz alınmaktadır. İkinci ihalede talip çıkmaması sebebiyle ihale yapılamadığı takdirde ise birinci ihale bedeli ve diğer zararlar ve %5 faiz tahsil edilmektedir.

Kanun’un 2 nci Maddesiyle, artırma sonucunda kendisine ihale edilen malı almaktan vazgeçen kişilerin ödemeleri gereken yıllık %5 oranındaki faiz yerine tecil faizi oranında faiz alınması düzenlenmiştir.

Ayrıca birinci artırmada talip çıkmaması veya ihale edilen malın alıcısı tarafından alımından vazgeçilmesi sonrasında yapılan ikinci artırmada mal kendisine ihale edilen kişinin bu malı almaktan vazgeçmesi halinde bu kişinin sorumluluğu netleştirilmekte ve ikinci ihale bedeli, diğer zararlar ve tecil faizi oranında faiz alınarak malın ikinci ihale alıcısına terk edileceği düzenlenmektedir. Bu durumda dahi mal birinci defa kendisine ihale olunan kişinin, iki ihale bedeli arasındaki fark, diğer zararlar ve tecil faizi oranında faizi ödeme sorumluluğu devam etmektedir.

6183 sayılı Kanun’un 90 ıncı Maddesinde, haczedilen gayrimenkul malların satışı ve satış komisyonuna ilişkin hükümler bulunmaktadır. Buna göre gayrimenkuller, satış komisyonlarınca açık artırma ile satılmaktadır. 7316 sayılı Kanun’un 3 üncü Maddesiyle, gayrimenkullerin elektronik ortamda satışına imkan sağlanmaktadır.

6183 sayılı Kanun’un 97 nci Maddesinde, haczedilen gayrimenkulün satış bedelinin tahsiline ilişkin hüküm yer almaktadır. 7316 sayılı Kanun’un 4 üncü Maddesiyle, gayrimenkul kendisine ihale olunan kimsenin bedeli ödememesi nedeniyle ihalenin feshedilmesi durumunda bu kişinin sorumlu olacağı tutarlar netleştirilmektedir.

7316 sayılı Kanun’un 5 inci Maddesiyle 6183 sayılı Kanun’a “Menkul ve gayrimenkul malların elektronik ortamda satışı” başlıklı 97/A Maddesi eklenmiştir. Buna göre haczedilen menkul ve gayrimenkul mallar elektronik ortamda açık artırmayla satılabilecektir. Açık artırma ilanda belirtilen gün ve saat aralığında ve teklif verme yoluyla yapılacaktır. Elektronik ortamda satışı yapılacak menkul mallar için her halükârda satış ilanı yapılacaktır. Elektronik ortamda satışa sunulan mala ilişkin artırma sonucu izleyen ilk iş günü elektronik ortamda ilan edilecektir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul görüşmeleri sırasında yukarıdaki maddeye “Elektronik ortamda satılamayan menkul mallar bu Kanun hükümlerine göre pazarlık usulüyle fiziki veya elektronik ortamda satılabilir.” hükmü de eklenmiştir.

Yiyecek ve içecek sektöründe çalışanlara destek verilmesi

Kanun’un 6 ncı Maddesiyle, yiyecek ve içecek sektöründe çalışıp Nisan ve Mayıs aylarında aylıksız izne ayrılanlara 1.500 TL ödeme yapılması düzenlenmektedir.

Buna göre, yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde, 2021 yılı Mart ayında hizmet akdi bulunan ve ücretsiz izne ayrılan çalışanlardan hali hazırda uygulanmakta olan nakdi ücret desteğinden faydalanmayanlara, 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin olarak, ücretsiz izne ayrıldıkları dönem için, günlük 50 TL ödeme yapılacaktır. Ayrıca hali hazırda nakdi ücret desteği alan kişiler için de destek tutarı 50 TL’ye çıkarılmıştır.

Buna ilaveten, aynı Kanun’un 7 nci Maddesiyle, yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde çalışanların Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin sosyal güvenlik primlerinin İşsizlik Fonu’ndan karşılanacaktır.

İçecek ve Tütün Mamullerinde Özel Tüketim Vergisi’nin komisyoncuya veya konsinye işletmelere verildiği anda doğması

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun “Vergiyi doğuran olay” başlıklı 3 üncü Maddesinin (d) bendi uyarınca, komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda malların alıcıya tesliminde Özel Tüketim Vergisi doğmaktadır.

Söz konusu Kanun’un 8 inci Maddesiyle, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 3 üncü Maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yapılan değişiklikle, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı liste kapsamındaki içecek ve tütün mamullerinin, komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle satışında, imalatçı tarafından komisyoncuya veya konsinyi işletmelere verildiği anda vergilendirilecektir.

Geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında dikkate alınan 3 aylık dönemin 12 aya çıkarılması

Geçici iş göremezlik ödeneği hesaplanırken, ödeneğe esas kazanç sigortalının son 3 aydaki ortalama kazancına göre belirlenmektedir.

Bu Kanun’un 9 uncu Maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 17 nci Maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, hastalık ve analık sigortasından ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında dikkate alınan 3 aylık dönem 12 aya çıkarılmıştır.

Ayrıca belirli bir prim ödeme gün sayısı şartını sağlamayan sigortalılara ödenek tutarında üst limit belirlenmesi suretiyle fazla ödenek ödenmesinin engellenmesine yönelik düzenleme yapılmıştır. Buna göre, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde 180 günden az kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olanlara hastalık ve analık halinde ödeneğe esas tutulacak günlük kazanç, iş göremezliğin başladığı tarihteki günlük prime esas kazanç alt sınırının 2 katını geçemeyecektir.

SGK Prim teşviki, destek ve indirimlerinden geriye yönelik yararlanabilme imkanının kaldırılması

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Ek 17 nci Maddesi uyarınca, 5510 Sayılı Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmadığı ay/dönemlerde gerekli tüm koşulların sağlanmış olması ve yararlanılmayan ayı/dönemi takip eden 6 ay içerisinde Kurum’a müracaat edilmesi şartlarıyla, başvuru tarihinden geriye yönelik en fazla 6 aya ilişkin olmak üzere, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılmakta veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşviki, destek ve indirimi ile değiştirilebilmektedir.

Bu Kanun’un 10 uncu Maddesi ile 5510 sayılı Kanun’un ek 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklik uyarınca geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanılamayacaktır.

Buna göre, 5510 Sayılı Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan ay/dönemler için geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanılamayacak, yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimler başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirilemeyecektir.

Kurumlar Vergisi oranının 2021 yılı kurum kazançları için %25, 2022 yılı kurum kazançları için ise %23 oranında uygulanması

Söz konusu Kanun’un 11 inci Maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici 13 üncü Maddeyle, %20 olan Kurumlar Vergisi oranı 2021 yılı kurum kazançları için %25, 2022 yılı kurum kazançları için ise %23 oranında uygulanacaktır. Bu oranlar özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine ait kazançlarına uygulanacaktır.

Aynı Kanun’un yürütmeye ilişkin 14 üncü maddesi uyarınca, Kurumlar Vergisi oranı değişikliği 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren başlayan hesap dönemine) ait kurum kazançları için geçerli olmak üzere 22 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Buna göre, 17 Mayıs 2021 tarihine kadar beyan edilip ödenmesi gereken 2021/I. geçici vergi dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Kurum Geçici Vergi Beyanında Kurumlar Vergisi oranı %20, daha sonraki geçici vergilerde ise %25 oranında uygulanacaktır.

Geçici vergilendirme dönemi

Uygulanacak Vergi Oranı

1 Ocak – 31 Mart

20%

1 Ocak – 30 Haziran

25%

1 Ocak – 30 Eylül

25%

1 Ocak – 31 Aralık

25%

Özel hesap dönemi tayin edilen mükelleflerden ise sadece 1 Şubat 2021 - 31 Ocak 2022 özel hesap dönemine sahip mükellefler bu döneme ilişkin ilk Geçici Vergi Beyannamelerinde %20 oranında geçici vergi hesaplayacaklardır. Söz konusu özel hesap dönemine ait diğer Geçici Vergi Beyannameleri ile Kurumlar Vergisi Beyannamelerinde ise %25 oranında vergi hesaplanacaktır.

Yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacakların Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne emaneten devredilmesi

Kanun’un 12 inci Maddesiyle,

  • Yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden başlayarak 10 yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne emaneten devredilecek,
  • Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne devredilen sermaye piyasası araçlarından doğan bedelsiz pay iktisabı ve kar payı alma hakkı dışındaki pay sahipliği hakları, bunların Yatırımcı Tazmin Merkezi tarafından hak sahiplerine iadesine kadar donacaktır.

Tarımsal kredi borçlarının yapılandırılması

Kanun’un 13 üncü Maddesiyle, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tasfiye olunacak alacaklar hesaplarına aktarılmış olan tarımsal kredi borçları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar kooperatife başvurulması kaydıyla yapılandırılacaktır.

Bu Kanun’un;

  • 7 nci Maddesi 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
  • 10 uncu Maddesi yayımı tarihini takip eden ayın başında,
  • 11 inci maddesi 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren başlayan hesap dönemine) ait kurum kazançları için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
  • Diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

İlgili Kanun’a aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

7316 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala