banner image
Basılı Bültenler

89 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği Uyarınca 2022 Yılında Uygulanacak Harçlar, Yeniden Değerleme Oranında Artırılmıştır

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından 21 Aralık 2021 tarih ve 31696 sayılı Resmî Gazete’ de, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 89 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere, 492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun mükerrer 138 inci maddesi uyarınca “Her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere, önceki yılda uygulanan (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” Aynı hükme göre, bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 kuruşa kadar olan kesirleri dikkate alınmaz.

Yeniden değerleme oranı, yukarıda sözü edilen hükme göre, Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2021 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilmiş ve 27 Kasım 2021 tarihli ve 31672 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:533) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

492 sayılı Kanun’a bağlı tarifelerde yer alan ve 2021 yılında uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

İlgili Tebliğ’de, sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 kuruşa kadar olan kesirlerinin de tahsil edilmeyeceği hususu ayrıca bildirilmiştir.

Söz konusu Tebliğ’e ve ekine aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No:89)

Tebliğ Eki (I) Sayılı Tarife

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala