banner image
Basılı Bültenler

88 Seri No’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır

29 Temmuz 2021 tarihli ve 31552 sayılı Resmi Gazete’de 88 Seri No’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

19 Haziran 2021 tarihli ve 31516 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7327 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 9 ve 10 uncu maddeleri ile 492 sayılı Harçlar Kanunu’nda yapılan değişiklikle, cins tashihi haçlarının, yapı kullanma izin (iskan) belgesi verilmesi sırasında yapı kullanma izin harcı ile birlikte belediyelerce tahsiline yönelik düzenleme yapılmıştı.

Söz konusu Tebliğ ile;

  • Yapı kullanım izninin belediyelerce verildiği durumda, cins değişikliği harcının yapı kullanım harcı ile birlikte belediyeler tarafından tahsil edeceği ve tahsil edilen bu tutarların aynı gün Tebliğ eki Bildirim ile vergi dairesine bildirilerek ödeneceği,
  • Yapı kullanım izninin belediyeler dışında valiliklerce ve diğer yetkili kurum/kuruluşlarca verildiği durumda, cins tashihi harcının vergi dairelerince tahsiline devam edileceği

hususlarına ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı ile ulaşılabilecektir.

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 88)

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala