banner image
Basılı Bültenler

66 Seri Numaralı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmî Gazete’ de Yayımlanmıştır

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından 21 Aralık 2021 tarih ve 31696 sayılı Resmî Gazete’ de, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 66 Seri Numaralı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere, 2021 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilmiş ve 27 Kasım 2021 tarihli ve 31672 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 533) ile ilan edilmiş bulunmaktadır. Buna göre; 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 65 Seri Numaralı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler, (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

Diğer taraftan 488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren 4.814.234,00 Türk Lirası olmuştur.

Söz konusu Tebliğ’e ve ekine aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:66)

Tebliğ Eki (1 Sayılı Tablo)

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala