banner image
Basılı Bültenler

2022 Yılında Emlak Vergisi Hesaplamasındaki Artış Oranı Belirlenmiştir

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından 21 Aralık 2021 tarih ve 31696 sayılı Resmî Gazete’ de, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 80 Seri Numaralı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile 2022 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2022 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin tespiti hususunda açıklamalar yapılmıştır.

2021 Yılı ve Önceki Yıllarda Mükellef Olanların 2022 Yılına Ait Emlak Vergi Değerlerinin Hesabı

Bilindiği üzere, 2021 yılı için yeniden değerleme oranı %36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilmiş ve 27 Kasım 2021 tarihli ve 31672 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 533) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Emlak vergisi artış oranı, mükelleflerin bina, arsa ve arazilerinin 2021 yılı vergi değerleri, 2021 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan (%36,20/2=) %18,10 (on sekiz virgül on) oranında artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacaktır.

Örnek: Mükellef (B) Ankara ili, Çankaya Belediyesi sınırları içinde yer alan meskeni 2014 yılında satın almıştır. 2021 yılı emlak vergi değeri 220.000,00 TL olan meskenin 2022 yılı emlak vergi değeri aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır:

1

Meskenin 2021 yılına ait emlak vergi değeri

220.000,00 TL

2

2021 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı (%36,20/2=)

%18,10

3

Meskenin 2022 yılı emlak vergi değeri [1+(1x2)]

259.820,00 TL

4

Bin liraya kadar olan kesirler dikkate alınmayacağından verginin tahakkukunda esas alınacak emlak vergi değeri

259.000,00 TL

1319 Sayılı Kanun’un 42 nci Maddesinde Yer Alan Tutarın Tespiti

2022 yılında uygulanacak olan 1319 sayılı Kanun’un 42 nci maddesinde yer alan tutar, 2021 yılına ait tutarın 2021 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%36,20/2=) %18,10 (on sekiz virgül on) oranında arttırılması suretiyle 6.173.000 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

1319 Sayılı Kanun’un 44 üncü Maddesinde Yer Alan Vergi Oranlarına Esas Mesken Nitelikli Taşınmaz Değerlerinin Alt Ve Üst Sınırlarının Tespiti

2022 yılında uygulanacak olan 1319 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları, 2020 yılına ait değerlerin 2020 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%36,20/2=) %18,10 (on sekiz virgül on) oranında arttırılması suretiyle;

6.173.000 TL ile 9.260.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil) 6.173.000 TL’yi aşan kısmı için                                                              

Binde 3

12.347.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil) 9.260.000 TL’si için 9.261 TL fazlası için                                 

Binde 6

12.347.000 TL’den fazla olanlar 12.347.000 TL’si için 27.783 TL fazlası için                                              

Binde 10

Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:80)

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala