banner image
Basılı Bültenler

2022 Yılı için Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerini Gösteren Cetvel Yayımlanmıştır

1 Eylül 2021 tarihli ve 31585 sayılı Resmi Gazete’de 79 Seri No’lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

29 Temmuz 1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, binalar için vergi değerinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile aynı maddenin (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan 29 Şubat 1972 tarihli ve 7/3995 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük hükümlerinden yararlanmak suretiyle hesaplanan bedel olduğu hükme bağlanmıştır.

Ayrıca Vergi Usul Kanunu’nun "Emlak Vergisine Ait Bedel ve Değerlerin Tespiti, İlanı ve Kesinleşmesi" başlıklı mükerrer 49/a maddesinde "Maliye ve Bayındırlık ve İskan Bakanlıkları 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 29 uncu maddesi hükmü ile aynı Kanun’un 31 inci maddesi uyarınca hazırlanan yönetmelik hükümlerine göre bina metrekare normal inşaat maliyet bedellerini, uygulanacağı yıldan dört ay önce müştereken tespit ve Resmi Gazete ile ilan eder." hükmüne yer verilmiştir.

Söz konusu hüküm uyarınca, Emlak Vergisine esas olmak üzere 2022 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, 79 Seri No’lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.

Söz konusu Tebliğ ve Tebliğ Ekine aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 79)

Tebliğ Eki

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala