banner image
Basılı Bültenler

86 Seri No'lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Gereğince 2021 Yılında Uygulanacak Harçlar, Yeniden Değerleme Oranında Artırılmıştır

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından 29 Aralık 2020 tarih ve 31349 sayılı 1 inci Mükerrer Resmi Gazete’de, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 86 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere, 492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun mükerrer 138 inci maddesi uyarınca “ Her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere, önceki yılda uygulanan (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” Aynı hükme göre,  bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 Kuruşa kadarki kesirleri dikkate alınmaz.

Yeniden değerleme oranı, yukarıda sözü edilen hükme göre, Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2020 yılı için yeniden değerleme oranı %9,11 (dokuz virgül on bir) olarak tespit edilmiş ve 28 Kasım 2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:521) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

492 sayılı Kanun’a bağlı tarifelerde yer alan ve 2020 yılında uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

İlgili Tebliğ’de, sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki kesirlerinin de tahsil edilmeyeceği hususu ayrıca bildirilmiştir.

Söz konusu Tebliğ’e ve Tebliğ ekine aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 86)

Harçlar Kanunu Genel Tebliğ Eki

Saygılarımızla,   

Makale metnini kopyala