banner image
Basılı Bültenler

01 Ocak 2022 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan Çevre Temizlik Vergisi Tutarlarına İlişkin 54 Seri Numaralı Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından 21 Aralık 2021 tarih ve 31696 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 54 Seri Numaralı Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olan çevre temizlik vergileri belirlenmiştir.

Belediye Gelirleri Kanunu’nun mükerrer 44 ncü maddesinde, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların çevre temizlik vergisine tabi olduğu hükmü yer almaktadır. Sözü geçen maddenin devamında ise konutlara ait çevre temizlik vergisinin, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehirlerde 15 kuruş, diğer yerlerde ise 12 kuruş olarak hesaplanacağı belirtilmektedir.

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin ise maddede belirtilen tarifeye göre alınacağı ve büyükşehirlerde %25 artırımlı uygulanacağı, bu maddede yer alan tutarların her yıl yeniden değerleme oranında (2021 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı %36,20 olarak hesaplanmış ve 27 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 533 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.) artırılacağı ve bu tutarların belirlenmesinde, vergi tutarlarının yüzde beşini aşmayan kesirlerin dikkate alınmayacağı aynı maddede hüküm altına alınmıştır.

  1. Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 68 kuruşdiğer belediyelerde 50 kuruş olarak hesaplanacaktır.

Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin 7 nci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir.

  1. İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi

 a. Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi

Bina Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

6.000

4.900

3.800

3.400

2.800

2. Grup

3.800

2.800

2.300

1.900

1.700

3. Grup

2.800

1.900

1.700

1.200

950

4. Grup

1.200

950

700

600

490

5. Grup

700

600

420

400

340

6. Grup

400

340

210

190

148

7. Grup

148

117

80

68

50

b. Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi

2464 sayılı Kanun’un mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları %25 artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır:

Bina Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

7.500

6.125

4.750

4.250

3.500

2. Grup

4.750

3.500

2.875

2.375

2.125

3. Grup

3.500

2.375

2.125

1.500

1.187

4. Grup

1.500

1.187

875

750

612

5. Grup

875

750

525

500

425

6. Grup

500

425

262

237

185

7. Grup

185

146

100

85

62

  1. İndirimli Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması

Kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000'den az olan belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 25 kuruş olarak hesaplanacak; işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

Bina Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

3.000

2.450

1.900

1.700

1.400

2. Grup

1.900

1.400

1.150

950

850

3. Grup

1.400

950

850

600

475

4. Grup

600

475

350

300

245

5. Grup

350

300

210

200

170

6. Grup

200

170

105

95

74

7. Grup

74

58

40

34

25

Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No:54)

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala