banner image
Basılı Bültenler

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da Bazı Değişiklikler Yapılmıştır

17 Aralık 2020 tarihli ve 31337 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3307 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

Karar’ın 1 inci maddesi ile 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın, “Faiz ve kar payı desteği” başlıklı 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ile AR-GE ve çevre yatırımları” ve aynı fıkranın (d) bendinde yer alan “AR-GE yatırımları ve çevre yatırımları” ibareleri yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir:

“(f) 8 inci maddenin birinci ve altıncı fıkraları ile 17 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yatırımlar için uygulanmak üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynaklı Türk Lirası cinsinden “Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi” için beş puanı,”

Ayrıca, aynı madde ile 11 inci maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “bölge ayrımı olmaksızın AR-GE ve çevre yatırımlarında bir milyon sekiz yüz bin Türk Lirasını” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkrada yer alan “Türk Lirasını” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve 17 nci maddenin birinci fıkrasının (aa) ve (bb) bentleri kapsamındaki yatırımlarda sabit yatırım tutarının yüzde onunu geçmemek kaydıyla on milyon Türk Lirasını” ibaresi eklenmiştir.    

Karar’ın 2 inci maddesi ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın 17 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir:

“(aa) Asgari 50 milyon TL tutarındaki elektrik veya hidrojenle çalışan ulaşım araçları imalatını da içeren sanayi tesisi yatırımları.

(bb) AR-GE ve çevre yatırımları.”

Buna göre, ithalat bağımlılığı yüksek ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar (stratejik yatırım) ve Program Değerlendirme Komitesi tarafından stratejik yatırım olarak desteklenmesine karar verilen yatırım projeleri ile aynı Karar’ın 17 nci maddesinde yer alan öncelikli yatırım konuları için uygulanmak üzere, bu yatırımlar için bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde 70 ine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kar payının, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynaklı Türk Lirası cinsinden “Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi” için beş puanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca da uygun görülmesi halinde azami ilk beş yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilecektir.

Ayrıca faiz veya kar payı desteği tutarı, AR-GE ve çevre yatırımları ile asgari 50 milyon TL tutarındaki elektrik veya hidrojenle çalışan ulaşım araçları imalatını da içeren sanayi tesisi yatırımlarında sabit yatırım tutarının yüzde onunu geçmemek kaydıyla 10 milyon Türk Lirasını geçemeyecektir.

AR-GE ve çevre yatırımları ile asgari 50 Milyon Türk Lirası tutarındaki elektrik veya hidrojenle çalışan ulaşım araçları imalatını da içeren sanayi tesisi yatırımları, öncelikli yatırım konularına dahil edilmiştir. Böylelikle, bu yatırımlar, bölge ayrımı olmaksızın 5 inci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilecektir. Ancak bu yatırımlar, 6 ncı bölgede yer almaları halinde bulunduğu bölge desteklerine tabi olacaktır.

Ek olarak, söz konusu Karar’ın “AR-GE ve çevre yatırımları” başlıklı 19 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yapılan bu düzenleme ile birlikte önceden “genel teşvik uygulamaları” kapsamında desteklenen AR-GE ve çevre yatırımları öncelikli yatırım kapsamına alınmıştır.

Karar’ın 4 üncü maddesi ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’a aşağıdaki geçici madde eklenmiştir:

“GEÇİCİ MADDE 15- (1) Yatırım teşvik belgeleri kapsamında, elemanları dizili baskılı devre kartı (PCBA) üretiminden başlayan cep telefonu üretimine yönelik yatırımlar için, üretim kapasitesi ile uyumlu olmak ve cep telefonu üretiminde kullanılmak kaydıyla yarı demonte haldeki (SKD) aksam ve parçalar 31 Ağustos 2021 tarihine kadar gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilebilir.”

Ek olarak, Karar’ın EK-2B sayılı ve “İllerin Bölgesel Desteklerden Yararlanabilecek Sektörlerine İlişkin Sektör Numaraları” başlıklı tablosuna aşağıdaki dipnot eklenmiştir.

“13- İstanbul İli hariç olmak üzere, US- 97 kodu 2710.8.02 olan ferro-krom üretimine yönelik yatırımlar.”

Buna göre, İstanbul ili hariç olmak üzere, US- 97 kodu 2710.8.02 olan ferro-krom üretimine yönelik yatırımlar bölgesel desteklerden yaralanabilecektir.

Bu Karar’ın;

  • 1 inci maddesi ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın 11 inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen bent ve dördüncü fıkrasında yapılan değişiklik ile eklenen ibare 20 Kasım 2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
  • 2 inci maddesi ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın 17 inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (aa) bendi 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
  • 4 üncü maddesi 1 Temmuz 2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
  • Diğer hükümleri ise yayım tarihi olan 17 Aralık 2020 tarihinde

yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Karar’a aşağıdaki bağlantı ile ulaşılabilecektir.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3307)

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala