banner image
Basılı Bültenler

VUK'da Yer Alan Maktu Had ve Tutarlar

Maliye Bakanlığı tarafından 27.12.2019 tarih ve 30991 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan 513 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355 ve 355 inci maddelerinde yer alıp 2019 yılında uygulanan tutarların ve hadlerin, 2019 yılı için % 22,58 (yirmi iki virgül elli sekiz) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2020 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar ve hadler ekli listede gösterilmiştir.

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2020 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR

 

 

  - Damga vergisinde

  - Diğer vergilerde

                              18

 35

MADDE 352-  

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları 

(Kanuna bağlı cetvel)

 
 

I inci derece usulsüzlükler

1- Sermaye şirketleri 

    

220

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı                                                                           

130

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar 

67

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar                                                                                             

30

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                                

18

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                       

8,50

 

II nci derece usulsüzlükler                                    

1- Sermaye şirketleri 


120

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 

67

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar                                                                      

30

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar                                                              

18

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                             

8,50

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                            

4,70

MADDE NO – KONUSU

2020 Yılında

Uygulanacak Tutar (TL)

MADDE 353-

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer 

şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

 
 

1- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek makbuzunun verilmemesi, alınmaması, bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenmesi, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması


 - Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

                                                        350                    180.000

 

2- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması, aslı ve örneğinde farklı meblağlara yer verilmesi, gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenmesi, hiç düzenlenmemiş sayılması

 - Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza 

 - Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

                                          350  

                                          
                      18.000


          180.000

 

4- Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

350

 

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik  bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlar.

8.500

 

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını    kullanmaksızın işlem yapanlara

420

 

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine  getirmeyen matbaa işletmecilerine

-   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

1.300


260.000

 

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

                      1.800

 

10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 

1.300

MADDE 355-

b) Damga Vergisinde

 
 

- Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

2,90

MÜKERRER MADDE 355-  

Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi  hükmüne uymayanlar için ceza

 
 

86,148,149,150,256 ve 257 nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanunun 98/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar 

 
 

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

                                    2.300

 

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

1.2003-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 

600

 

107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar

 
 

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.400

 

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

700

 

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

360  - Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

1.800.000

İlgili Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilir.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 513)

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala